Verksamhetsberättelse för 2023

 

Styrelsen har bestått av:
Rolf Bergman ordförande, Lina Nordenström sekreterare, Anders Nyhlén kassör, samt ledamöterna, Pernilla Jansson, Ia Holmstrand, Maria Koolen Hellmin och Sonja Bergman

Suppleanter har Åsa Wijgård och Thomas Rydén varit.

Revisorer: Kaija Ricknäs och Jan-Olof Jansson samt Margareta Svensson revisorssuppleant

Valberedning: Lars Nyberg och Elisabeth Nyhlén, suppleant.

Styrelsen har sammanträtt 7 gånger under året.

 

Antalet medlemmar var i slutet av året 111 st. Årsavgiften för 2023 var 100 kronor per vuxen.

Antalet gästnätter som verksamheten genererade 2023 var cirka 310.

 

Sammanfattning av 2023

Under 2023 utsågs Uttersberg till ett av fem ”kulturella kraftfält” i Region Västmanland. Det avtal vi har tecknat om residence för gästkonstnärer, som vi dessutom erhållit finansieringsstöd för, kommer förhoppningsvis att locka fler att besöka oss. Det uppkomna läget öppnar större möjligheter till en framtid, som vi själva kan påverka och utforma. Redan tidigare har vi insett nödvändigheten av att äga vår verkstad för att säkra driften över tid med en sammanhållen utrustning. Till detta ser vi nu också behovet av att öka verkstadsytan samt öka tillgången på övernattningar. Vi har nu säkrat en tomt I Uttersberg för detta ändamål och olika förstudier pågår för att kunna söka de bidrag vi kommer att behöva.

                                                                                                                                  Rolf Bergman, ordförande

                        

Grafikverkstan Godsmagasinets verksamhet år 2023

Konstnärsresidence

Arbetet de föregående åren med regionens projekt Ekfa Konst och ASK har i år lett fram till en etablering av RCK, Resurscentrum för Konst, vilket vi är väldigt tacksamma och glada för.     
Inom ramen för RCK har vi i år kunnat genomföra ett internationellt residence med en inbjuden konstnär från Danmark, Kamilla Jörgensen. Hon inledde sin vistelse med att delta i ett seminarium/workshop som arrangerades av Ställbergs Gruva och handlade om mötet mellan ord och bild i en kreativ process. Hennes sammanlagt fyra veckor långa arbetsvistelse avslutades med en konstnärspresentation i verkstan och en utställning i Banvaktarstugan vid Oxbron. Där bedrivs nu en verksamhet av föreningen Hedströmsdalens Natur och Kultur, som vi i GG kommer att fortsätta att samarbeta med.

Uttersberg utsett till Kulturellt Kraftfält
Att vi i GG har kunnat bidra till att Uttersberg i år har blivit utsett till ett av fem Kulturella Kraftfält i Västmanland är vi stolta över. Syftet med kartläggningen, som är ett forskningsprojekt finansierat av Kulturrådet, är att visa på vilken betydelse kulturen kan ha för utvecklingen av glesbygd. Under sommaren fick både vi och Galleri Astley besök av fotograf och skribent, som arbetar med en dokumentation av kraftfälten till en kommande publikation. Den 17:e augusti tog vi emot projektledaren Mirja Mattson, tillsammans med arbetsgruppens representanter, i samband med att de gjorde en rundresa för att besöka samtliga kraftfält och lära sig mer om verksamheterna. In i verkstan välkomnades de av vår ordförande Rolf Bergman, medlem Christer Lönngren och verkstadsansvariga Lina Nordenström och Lars Nyberg.

NLN - Nordic Letterpress Project 2023

De internationella residence som vi genomförde under våren 2022 och som utmynnade i en weekendworkshop med sex deltagande konstnärer, följdes i år upp med en workshop i den finska verkstaden Bland Typer och Tryck i Jakobstad, Finland. Tillsammans har vi nu initierat ett mer formellt nätverk, som vi kallar NLN – Nordic Letterpress Project – för verkstäder med boktrycksmöjligheter i de nordiska länderna. Syftet är att skapa en kontaktyta för framtida utbyten och samarbetsprojekt.

En uppföljning av SABPP – Scandinavian Artists’ Books Partnership Project

Projektet som finansierats genom Nordiska Kulturfonden initierades redan 2019 av UWE, University West of England, och genomfördes delvis digitalt under pandemin och avslutades under 2022 i Bristol. En uppföljning genomfördes i form av ett seminarium på Kristiansands Konsthall i september i år, där Lina Nordenström medverkade med ett framförande.

                                                                                                                                                            VÄND!

Löpande verksamhet i GG under året
I början av året hade vi flera weekendworkshops, den första med konstnärerna Elisabeth Billander och Jan Dahlberg, som startat upp en ny verksamhet i Riddarhyttan under namnet Studio Kolingen, den andra med konstnärsgruppen Artmobile från Västerås, som har återkommit till GG under flera år. Lars arrangerade också en ”prova-på-workshop” för Parkinssonföreningen i Västmanland, på initiativ av bibliotekarien Isabelle Bede i Snarhem.

Under våren bjöd vår medlem Martin Högström in poeten Adam Westman, för att sätta och trycka en dikt i affischformat, för en utsmyckning av ett äldreboende i Taberg. 
Förläggaren Joakim Norling kom tillbaka, denna gång för att sätta och trycka en upplaga av ett poesikort av konkret art.
Konstnären/poeten/översättaren Kamilla Jörgensen från Danmark arbetade hos oss två arbetsperioder under sommaren, som resulterade i flera artists books. 
Bo Ganarp var som vanligt flitig under sommarhalvåret med att trycka grafik som sedan ställts ut i Skinnskattebergs biblioteks utställningshörna och på Galleri Astley. Lina Nordenström har arbetat med en serie typografiska kompositioner som ingått i en uppmärksammad utställning på Marabouparkens konsthall i Stockholm.

Ytterligare gästkonstnärer under sommaren var Serhii och Roslana, residencekonstnärer ifrån Ukraina på Studio Kolingen i Riddarhyttan, Annelie Larsson-Ljung och Bo Ljung, som numera hyr fritidsbostad på bruket, Liv Strand, som kom från Stockholm för att handsätta texter i affischformat, och Malin Lobell, som arrangerade en täljworkshop med anknytning till sitt projekt kring Akustikreservatet. I anslutning till workshopen fullföljde vi också projektet genom att tillsammans märka ut reservatets gräns med nedgrävda ”koltunnor”.

Ljudinstallation utanför GG-verkstan
Tack vare att vi under tidigare år, genom Malin Lobells ASK-projekt, uppmärksammat det faktum att vi har ett Akustikreservat i Uttersberg, tog ljudkonstnären Åsa Stjerna initiativ till ett ljudverk i byn. Verket, som hette Att vara träd, installerades kring tallen utanför verkstan och fanns kvar under hela sommaren för besökare att både se och lyssna till.

 

Oktoberseminariet till Ruth och Astley Nyhléns minne

Årets seminarium var på temat Grafikens samtid och framtid, med föreläsning av Nina Beckmann, vd på Grafikens Hus. Seminariet samordnades med Grafiska Sällskapets höstmöte i Uttersberg, vilket gav oss en stor och initierad publik i verkstan. Stort engagemang visades under samtalet och frågestunden efter föreläsningen.

 

Vår traditionsenliga jultryckning med glögg och öppet hus hölls söndagen den 3:e advent – alltid lika uppskattat. En mängd julkort med både text och bild trycktes under dagen, under handledning av Lars och Lina.

 

Lina och Lars

verksamhetssansvariga i GG

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verksamhetsberättelse för 2021

Styrelsen har bestått av:
Rolf Bergman ordförande, Lina Nordenström sekreterare, Anders Nyhlén kassör, samt ledamöterna, Pernilla Jansson, Ia Holmstrand, Jarl Hellichius och Sonja Bergman

Suppleanter har Maria Koolen Hellmin och Gunnar Ahl varit.

 

Revisorer: Kaija Ricknäs och Jan-Olof Jansson samt Margareta Svensson revisorssuppleant

 

Valberedning: Lars Nyberg och Elisabeth Nyhlén, suppleant.

Styrelsen har sammanträtt fem gånger under året.

 

Antalet medlemmar var i slutet av året 118 st. Årsavgiften för 2021 var 100 kronor per vuxen.

 

 

Sammanfattning av år 2021

Coronaepidemin

Pandemin har påtagligt påverkat även detta verksamhetsår. Under första halvåret så var verkstan stängd för utåtriktade aktiviteter. De investeringar vi gjorde under 2020 för att kunna delta i digitala evenemang och möten har ändå fått positiva resultat. Denna något ändrade inriktning för den konstnärliga verksamheten har lett till att kännedom om Grafikverkstan i Uttersberg har fått en större spridning, både nationellt och internationellt. 

Återstart i verkstan

Verkstaden öppnades så sakteligen under sommaren vartefter dubbelvaccineringen blev allmänt genomförd, se bilaga 1. Under november så ökade smittspridningen åter, där ungdomar drabbades i stor omfattning. Av denna anledning så såg vi inget alternativ till att ställa in den så omtyckta julkortstryckningen.

Sammanfattning och förhoppningar inför år 2022

Det är många aktiviteter som inte kunnat genomföras under 2020-21. Många konstnärer vill komma för att arbeta och utveckla sina konstnärliga förmågor i vår fina verkstad och stimulerande miljö.

Våra förhoppningar inför detta år är att vi kan beta av den backlogg vi upparbetat under pandemin och återgå till en mer normal tillvaro. Vi får dock naturligtvis förhålla oss till rådande pandemiläge, både här i Sverige och i de länder med vilka vi har utbyte. Osvuret är bäst.

Uttersberg den xx februari 2022

Rolf Bergman                 Ia Holmstrand             Anders Nyhlén               Lina Nordenström

Pernilla Jansson             Sonja Bergman          Jarl Hellichius                              Gunnar Ahl     

 

Bilaga 1, Den konstnärliga verksamheten 2021       (En fylligare version av denna berättelse finns under rubriken Lägesrapport.)

Verksamhetsåret startade i skuggan av pandemin.

Under våren inledde Lina arbetet, tillsammans med Angie Butler i Bristol och Ane Thon Knutsen i Oslo, med att planera det uppskjutna Letterpress-seminariet och residence-vistelserna. Vi hoppades inledningsvis kunna genomföra projektet i oktober, men det visade sig tyvärr att ett beslut att skjuta upp projektet ytterligare ett år blev nödvändigt.

Först efter midsommar, när vi som verksamhetsansvariga (Lina och Lars) hade fått våra två vaccindoser började vi öppna upp verkstaden för gästkonstnärer igen – förutsatt att man var fullvaccinerad.

 

Gästkonstnärer i GG under året
Bo Ganarp, Martin Högström och Beata Berggren (fritidsboende i Uttersberg)
Malin Lobell, som i samarbete med Lina arbetat med ASK-projektet (se nedan)

Bella Larsson, Värmlandskonstnär, återvändare för 3:e gången
Owe Gustafson, illustratör, ny gästkonstnär för i år

Kath van Uytrecht, Londonbaserad, återvändare för 4:e gången 

Klara Vith, Londonbaserad, ny gästkonstnär för i år

ASK – Arbetsfält för Samtida Konst

Malin Lobell och Lina Nordenström inledde under sommaren sitt samarbete kring det som skulle resultera i ett projekt där aktuella frågeställningar kring vår relation till skogen belystes, liksom historien bakom Akustikreservatet i Uttersberg. Projektet kommer att slutföras under våren 2022.
Medfinansiering av Region Västmanland, Skinnskattebergs kommun och Fagersta kommun, under konstnärlig ledning av Konstfrämjandet.

Oktoberseminariet till Ruth och Astley Nyhléns minne

Inbjuden föreläsare i år var Jarl Hellichius, boksamlare tillika ledamot i vår styrelse, som talade om praktverket Svecia Antikva. Jarl inledde även med att berätta om projekt han genomfört tillsammans med Astley Nyhlén under 80- och 90-talet.

 

Onlineverksamhet:

Future Print Studios
Grafikverkstaden Northern Print bjöd tillsammans med Newcastle University in GG att delta i deras internationella forskningsprogram.
Som en inledning till projektet arrangerades en utställning under namnet ”Connecting Print Studios” i Newcastle University’s Long Gallery den 1-22:a oktober, där GG deltog.
Första online-eventet ägde rum den 4:e november; ett seminarium där samtliga inbjudna grafikverkstäder deltog, för att diskutera hur situationen under pandemin har påverkat verksamheten och hur vi har förhållit oss till detta.

Steg två är en serie ”Virtual Visits”, som innebär entimmeslånga online-besök i olika verkstäder världen över. GG öppnade sina portar på zoom-skärmen den 14:e december, då 48 deltagare besökte verkstan online.

SABPP – Scandinavian Artists’ Books Partnership Project

Projektet, som finansieras genom Nordiska Kulturfonden, initierades redan 2019 av UWE, University West of England. Syftet är att förbättra förutsättningarna i Skandinavien för konstformen artists books, genom att sprida kunskap därom.
Grafikverkstan Godsmagasinet är genom Lina Nordenström en av projektets företrädare i Sverige. Arbetet kommer att fortsätta även under 2022.

Vår traditionsenliga jultryckning med glögg och öppet hus söndagen den 2:a advent kunde av pandemiskäl tyvärr inte genomföras i år heller. I gengäld arrangerade vi två olika jultryckningar med små slutna grupper, för att minska spridningsrisken.

 

Lina och Lars

verkstadsansvariga i GG

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verksamhetsberättelse för 2020

Bilaga 1, Föreningens konstnärliga verksamhet                       Bilaga 2, Den ekonomiska redovisningen

 

Styrelsen har bestått av:
Rolf Bergman ordförande, Lina Nordenström sekreterare, Anders Nyhlén kassör, samt ledamöterna Linda Wallenberg, Ia Holmstrand, Jarl Hellichius och Gunnar Ahl.

Suppleanter har Pernilla Jansson och Sonja Bergman varit.

 

Revisorer: Kaija Ricknäs och Jan-Olof Jansson, revisorssuppleant

 

Valberedning: Lars Nyberg och Elisabeth Nyhlén, suppleant Margareta Svensson.

Styrelsen har sammanträtt 4 gånger under året, varav en gång digitalt via ZOOM.

 

Antalet medlemmar var i slutet av året 117 st. Årsavgiften för 2020 var 100 kronor per vuxen.

 

 

Viktiga händelser under 2020

Verksamhetsbidrag

I början av året tilldelades GG två olika stipendier som möjliggjort en tryggare planering av verksamheten. Det ena var ett allmänt verksamhetsbidrag från AM Lindells minnesfond på 70 000 kr, och det andra från Föreningen för Grafisk Konst på 15 000 kr för medfinansiering av årets Krausestipendium.

 

Coronaepidemin

Verkstaden stängdes på grund av Coronapandemin i mitten av mars och varit stängd sedan dess.

 

Ändrad inriktning för den konstnära verksamheten

För att kunna bedriva någon form av verksamhet under pandemin, så beslutades om att satsa på ökad närvaro på nätet. Ny IT-utrustning och uppdaterade nättjänster anskaffades för denna satsning.

Om våra aktiviteter under året, se bilaga 1.

Sammanfattning och förhoppningar inför år 2021

Tack vare de aktiviteter som GG (Lina och Lars) deltagit i på nätet under pandemin, så har GG

 • blivit mer känt både inom landet och utomlands
 • fått nya medlemmar
 • ökat sin kö för konstnärer som vill komma till Uttersberg för att arbeta

När väl pandemin släpper, så väntar många planlagda aktiviteter på sitt genomförande.

Uttersberg den xx februari 2021

Rolf Bergman                 Ia Holmstrand             Anders Nyhlén               Lina Nordenström

Linda Wallenberg          Jarl Hellichius              Gunnar Ahl      Pernilla Jansson     Sonja Bergman

 

 

Bilaga 1, Den konstnärliga verksamheten 2020

Denna berättelse finns i sin helhet även på föreningens hemsida www.grafikverkstan.se, under rubriken Föreningsinformation.

Året inleddes väldigt positivt med att GG mottog två olika stipendier, ett ifrån Stiftelsen Ann-Margret Lindells stipendiefond och ett annat ifrån Föreningen för Grafisk Konst. I början av året var det också vernissage för den nordiska Grafiktriennalen, denna gång på Galleri Sander i Norrköping, vilket också blev platsen för ett upptaktsmöte till ett nordiskt samarbetsprojekt, initierat av Göran Boardy, dåvarande ordförande för Grafiska Sällskapet i Sverige. Vi i GG var, liksom ett flertal grafikorganisationer och verkstäder runt om i samtliga nordiska länder inbjudna att delta. Tänkbara framtida samarbetsformer diskuterades. 
Samtidigt var det release för boken ”Press On – experiences of terms and conditions for contemporary printmaking in the Nordic countries”, en imponerande sammanställning av nordiska grafikverkstäders verksamheter, där GG-verkstan bidrar med en bildrik 8-sidig artikel.

 

Gästkonstnärer i GG

I början av året tog vi emot gästkonstnärer i verkstaden; Hilda Lindström ifrån Falun (även verksam på KKV i Stockholm) kom under en arbetsvecka i februari och redaktionen för poesitidskriften Tydningen bokade ett veckoslut i verkstan, med övernattning i Fangbais hus. Redaktionen, som består av Filip Lindberg, Erik Sandberg och Sara Wengström, fick en introduktion i handsättning. 

Under sommaren och hösten har vi endast tagit emot ett fåtal konstnärer, som själva är väl hemmastadda i verkstaden sedan tidigare, så att vi säkert kunnat bibehålla distans, på grund av smittorisken. Dessa är Bo Ganarp, som har eget fritidsboende i byn, Maev Lenaghan, som är återkommande gästkonstnär i GG och Emma Mohlin, som tidigare varit Västmanland-stipendiat i GG.

Coronapandemin

Det som präglat resten av årets verksamhet är givetvis den pågående Coronapandemin, som tog fart under februari månad, vilket gjorde att vi officiellt stängde verkstaden för publika evenemang på plats den 12:e mars. Vi ställde in Brödrostens Dag och sköt även upp inbokade gästkonstnärers vistelser i verkstaden på obestämd tid.

Kölistan består nu av 9 konstnärer som tidigare arbetat hos oss, samt 5 konstnärer som behöver nyintroduktion.

Nytt samarbete

Tack vare ett oväntat uppdrag att handsätta ett bokomslag (poesi av Magnus William-Olsson), som skulle levereras i en upplaga av 1200 ex till Wahlström & Widstrand, fick vi anledning att initiera ett samarbete med Einar Ljungström i Smedjebacken. Eftersom upplagan var så stor föredrog vi att trycka den på en helautomatisk boktryckspress på Rosenlöfs Tryckerimuseum, där Einar arbetar ibland. När verkstaden i Smedjebacken är iordningsställd hoppas vi på fortsatt samarbete i olika former!

Onlineverksamhet

Tack vare AML-stipendiet vi tilldelades i början av året kunde vi investera i att uppgradera oss digitalt. Vi köpte en ny dator, ny programvara, vi bytte webhotell, skaffade ny router och mobilt bredband – väldigt efterlängtade förbättringar, vilket också på grund av pandemin visat sig vara ytterst nödvändiga åtgärder.
Verksamheten online har varit en livlina under detta pandemiår. Under våren deltog vi i den internationella online-festivalen ”United in Isolation”. Vi deltog i online-utställningarna ”Letterpress Printers Respond to a Pandemic”, curerad av Peter Duffin  och ”Home”, curerad av redaktionen för Mellom Press. Bankside Gallery i London, där flera av våra gästkonstnärer finns representerade, har också varit flitiga på att arrangera online-utställningar under den period då galleriet tvingats hålla stängd på grund av pandemin. Det oktoberseminarium som vi årligen hållit till Ruth och Astley Nyhléns minne i GG-verkstan, ersatte vi i år med en videofilm där vi berättar om verksamheten och framtida planer. Filmen la vi ut på GG:s facebooksida första söndagen i oktober.

Under hösten arrangerade Lisa Chang Lee, som är en av våra troget återkommande gästkonstnärer, en föreläsningsserie online, för Sichuan Art Institute i Kina. Serien, med deltagande föreläsare från Sverige, England och Holland, handlade om olika sätt att förhålla sig till grafik, publicering och artists books på den samtida konstscenen. Tack vare vår uppgraderade internetanslutning kunde Lina bidra med en föreläsning om letterpress och artists books – direkt via länk ifrån GG i Uttersberg.

 

Vår traditionsenliga jultryckning med glögg och öppet hus söndagen den 2:a advent kunde av pandemiskäl inte genomföras i år. I gengäld tryckte Lina upp olika serier av julkort på svenska och engelska, som fanns till salu i Galleri Astleys café. Bilder fanns även utlagda på facebook, vilket lockade till ytterligare försäljning.

 

Lina och Lars

Verkstadsansvariga i GG

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Grafikverkstan Godsmagasinet i Uttersberg

 

Protokoll

 

Föreningsstämma den fredagen den 26 juni i Uttersberg

Närvarande: 10 medlemmar varav 8 styrelsefunktionärer

 • Mötet öppnades av Rolf Bergman..
 • Röstlängden. Stig Johansson räknar till 21 röster, 19 poströster (bilaga) och 2 till på mötet.
 • Mötet anses vara behörigt utlyst.
 • Dagordningen fastställs.
 • Val av funktionärer. Till ordförande för Föreningsstämman valdes Rolf Bergman och till sekreterare valdes Lina Nordenström. Till justeringspersoner och rösträknare valdes Stig Johansson och Anders Nyhlén.
 • Verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning godkändes.
 • Revisorernas berättelse. Räkenskaperna är väl förda och verksamheten har skötts på ett tillfredsställande sätt. Se bilaga.
 • Fastställande av Resultat- och balansräkning. Stämman fastställde Resultat- och balansräkningen för 2019.
 • Ansvarsfrihet för styrelsen. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
 • Medlemsavgiften. Medlemsavgiften skall vara oförändrad 100:- för 2021.
 • Förslag från styrelsen. Inga förslag har inkommit.
 • Inga motioner har inkommit.
 • Antal styrelseledamöter och suppleanter. Antalet styrelseledamöter skall fortsatt vara 7 och antalet styrelsesuppleanter skall vara 2.
 • Val. A) Rolf Bergman sitter ytterligare ett år som ordförande.

                             B) Anders Nyhlén omval till ordinarie ledamot för två år.

          Lina Nordenström omval till ordinarie ledamot för två år.         

          Linda Wallenberg, Jarl Hellichius, Gunnar Ahl och Ia Holmstrand                  
          ledamöter ytterligare ett år.
                          

                             C) Till 1:e suppleant väljs Pernilla Jansson, omval för 1 år.

                                  Till 2:e suppleant väljs Sonja Bergman, omval för 1 år.

                             D) Till revisorer väljs Kaija Ricknäs (omval) och Jan-Olof Jansson (nyval)
                            för 1 år.

                                  Till revisorssuppleant väljs Margareta Svensson för 1 år.

                             E) Omval till valberedningen av Lars Nyberg och Elisabeth Astley för 1 år.         
                           Lars är sammankallande.

          15. Övriga frågor. Stig Johansson, som valt att avsäga sig uppdraget som revisor,
                                    avtackades med ett ramat blad av Lars Nyberg.

           16. Mötet avslutas.

 

Vid protokollet
Lina Nordenström...............................................................................................................

                            

Justeras av
Stig Johansson.................................................Anders Nyhlén…………………………….............                   


Verksamhetsberättelse för 2019

 

Styrelsen har bestått av:
Rolf Bergman ordförande, Ia Holmstrand sekreterare, Anders Nyhlén kassör, samt ledamöterna Lina Nordenström, Linda Wallenberg, Jarl Hellichius och Gunnar Ahl. Suppleanter har Pernilla Jansson och Sonja Bergman varit.

Revisorer: Kaija Ricknäs och Stig Johansson, revisorssuppleant Jan-Olof Jansson.

Valberedning: Lars Nyberg och Elisabeth Nyhlén, suppleant Stig Johansson

Styrelsen har sammanträtt 5 gånger under året, varav två gånger hos Jarl Hellichius i Torshälla, övriga gånger på hemmaplan i Uttersberg. 

Antalet medlemmar var i slutet av året 112 st. Årsavgiften för 2019 var 100 kronor per vuxen.

 

Ekonomiska fokusområden under 2019

Administration

I slutet av 2018 beslutades om nyordning när det gällde de ekonomiska rutinerna. Den 1 januari flyttades den ekonomiska administrationen i sin helhet till Uttersberg, liksom uppdatering av medlemsregistret.

 

10-årsjubileet

Medfinansiering av GG:s Jubileumsprogram och donationer erhöll vi bl.a. ifrån Stiftelsen Kärnhuset, EKFA, Region Västmanland och Skinnskattebergs kommun. Jubileet lämnade ett litet överskott tack vare mycket eget arbete (Lina och Lars). 

 

Långsiktig överlevnad

GG har under året sökt allmänna verksamhetsbidrag som inte är projektbundna, detta för att erhålla en buffert som möjliggör en tryggare långsiktig planering av verksamheten. I slutet av året aviserade AM Lindells stipendiefond och Föreningen för Grafisk Konst att tilldela oss två olika stipendier. Stipendierna kommer att delas ut i mitten av januari-20.

Särskild utmärkelse

För första gången uppmärksammades en person för särskilt fina insatser för GG och detta gjordes i anslutning till jubileet. Denna person är Gunnar Ahl, som alltsedan skapandet av GG bidragit med ovärderliga insatser.

Uttersberg den xx februari 2020

Rolf Bergman                 Ia Holmstrand              Anders Nyhlén               Lina Nordenström

Linda Wallenberg          Jarl Hellichius                Gunnar Ahl       Pernilla Jansson     Sonja Bergman

 

Bilaga 1, Den konstnärliga verksamheten 2019

Vårt 10-årsjubileum var det som framför allt präglade året 2019.

Att lägga upp ett jubileumsprogram kräver att man blickar bakåt och minns vad som åstadkommits tillsammans de gångna tio åren. Här följer en uppräkning av de viktigaste aktiviteter och händelser under jubileumsprogrammet:

 • Vi har producerat en jubileumsskrift med en kortfattad historieskrivning om vår verksamhet, både på svenska och engelska. Tanken är att den ska kunna fungera som något av en programförklaring även framöver.
 • Mediabevakningen blev mycket över förväntan i lokalpressen. Till och med de lokala nyheterna i SVT hade ett inslag om jubileumsutställningen, liksom den web-baserade konsttidskriften omkonst.net. Karin Maingourd, anställd som kulturstrateg för konst av Region Västmanland, har varit en stor tillgång och ett fantastiskt stöd under Jubileumsarbetet, inte minst när det gäller marknadsföringen av vårt jubileum.
 • En föredragsserie i verkstan under sommarhalvåret (se program nedan)
 • Utställning under hösten på Skinnskattebergs bibliotek
 • Den stora och mycket uppskattade Jubileumsutställningen som Galleri Astley erbjöd oss att arrangera inom ramen för deras ordinarie utställningsprogram på mellanvåningen i museet. Mer information, se nedan! Även försäljningsmässigt blev utställningen framgångsrik.
 • Till Jubileet sammanställdes två olika grafikmappar med donerade blad i en upplaga av 20 ex, som finns till salu till stöd för verksamheten – en internationell (Stepen Lawlor, Lisa Chang Lee, Sharon Lee, James McCreary) och en svensk (Pernilla Jansson, Maev Lenaghan, Lina Nordenström, Lars Nyberg).
 • Jubileumsfesten med närmare 100 gäster!
 • Poesifestival på kulturhuset Korpen i Skinnskatteberg, arrangerad av GG:s gästpoeter Beata Berggren, Martin Högström och Peter Thörneby (förlaget Chateaux).

Både vernissagehelgen i Uttersberg och den påföljande festivalhelgen var väldigt välbesökta, med rekordmånga övernattare i Uttersberg. Stort TACK till alla våra bygrannar, utan vilka vi inte hade kunnat välkomna så många gäster från andra delar av Sverige, Norge, England och Frankrike! Läs Jubileumsprogrammet i sin helhet här nedan!

En annan utåtriktad verksamhet under året har bokmässorna varit.

 • I februari var Lina, tillsammans med Carina Fihn från Göteborg, ansvarig för att curera det svenska deltagandet på CODEX-mässan i San Fransisco, där vi självklart också spred information om GG.
 • I slutet av mars var det dags för mässan BABE i Bristol där GG deltog, denna gång med Petra Schulze-Wollgast (psw) från Rostock som gästkonstnär.
 • I mitten av november deltog vi för fjärde gången i SPF, Small Publishers Fair i Conway Hall i London. Där bidrog vi även till deras seminarieprogram med en offentlig dialog om ”material based poetry” mellan Lina Nordenström och Joakim Norling, Timglaset förlag.

Gästkonstnärer i GG

Utöver regelbundet återkommande gästkonstnärer hade vi under våren ovanligt många nykomlingar: Joakim Norling, förläggare från Malmö, Teddy Derkert och Nina Lindgren, grafiska formgivare från Stockholm (Nina deltog också i Frövifors Pappersbruks sommarutställning med en pappersskulptur), Simon Skuteli, konstnär baserad i Stockholm, Märit Aronsson, konstnär från Trondheim och Carolina Thorell, poet och konstnär från Sandviken.

Besök i GG

 • Under våren hade vi besök av Grafikens Hus, (grafikenshus.se) som regelbundet producerar podcasts som finns att tillgå på deras hemsida. Som en del i

verksamhet här på plats i Uttersberg, en mycket bra möjlighet att sprida information om GG.

 • I början av november var representanter från kommunstyrelsen i Skinnskatteberg på besök för att studera verksamheten.

 

Återkommande traditioner

Våra årligen återkommande traditioner: Brödrostens Dag firades som vanligt på Långfredagen och Jultryckningen den 2:a advent – båda mycket välbesökta evenemang!

GG:s utbyte med Grafikwerkstatt i Dresden.

Pernilla Jansson från GG var gästande konstnär i Dresden under två veckor i november.

Donationer

 • Ett fantastiskt tillskott till verkstan är en generös donation från konstnären Richard Årlin; flera kast med hans eget typsnitt, Ungut & Stanislaus, med tillhörande matriser och gjutinstrument.
 • Sist men inte minst vill vi rikta ett STORT TACK till vår största sponsor Galleri Astley, alla våra trogna medlemmar och andra intresserade besökare, som på olika sätt stöttat vår verksamhet.                                                                            

Lina och Lars

Verksamhetsansvariga

 

Bilaga 3, GG:s 10-årsjubileum

Föredragsserie

30 maj  ”Keramikern som grafiker” av Pernilla Jansson
Pernilla är konsthantverkare och var GG:s Krausestipendiat 2017, numera invald i GG.s styrelse som suppleant. Hon är även konstnärlig ledare för Meken, Smedjebackens kommunala konsthall.

7 juli  ”Miniatyren som rymmer ett universum” av Lars Nyberg
Lars är konstnär och har arbetat med torrnålsgravyr under hela sin yrkesverksamma tid, men är också verksamhetsansvarig i GG-verkstan sedan starten för 10 år sedan.

4 aug  ”Texten som bild – boken som konstform” av Lina Nordenström
Lina är konstnär och arbetar ofta med sin grafik i bokform. Hon är liksom Lars Nyberg verksamhetsansvarig i GG-verkstan.

22 sep  ”Vad är visuell poesi?” av Joakim Norling
Joakim är journalist och förläggare. Han driver förlaget Timglaset, som framför allt ger ut böcker av konstnärer och poeter som arbetar med visuell poesi.

13 okt  ”Samarbete som konstnärlig process” av Imi Maufe
Imi arbetar som konstnär, med fokus på artists books. 2013 initierade hon Codex Polaris tillsammans med en grupp konstnärer i Norge, som fokuserar på samarbeten mellan konstnärer som arbetar i bokform. Imi har bland annat genomfört projektet POSTED/UNPOSTED i samarbete med Lina Nordenström i GG-verkstan.

 

Jubileumsutställningen på Galleri Astley i Uttersberg pågick 5 oktober - 10 november. Utställningen innehöll grafik, böcker och annan konst av samtliga konstnärer som på olika sätt har passerat igenom verkstan och bidragit till vår verksamhet under de 10 år som gått.

Medverkande konstnärer på Jubileumsutställningen:
Amalia Årfelt, Amanda Nilsson, Andreas Eriksson, Anna Törrönen, Anne Desmet, Ann-Kristin Källström, Astrid Sylwan, Barbro Ravander, Beata Berggren, Bella Larsson, Björn Brusewitz, Bo Ganarp, Carina Fihn, Carolina Thorell, Christer Carlstedt, Christer Lönngren, Cina Svensson, Dan Wirén, Daina Liepina, Dorina Mocan, Emma Mohlin, Fredrik Lindqvist, Gregory Dunn, Gunborg Westlund, Heike Wadewitz, Imi Maufe, James McCreary, Jamie Murphy, Jatin Das, Jenny Olsson, Jim Berggren, Jordi Arkö, Juha Korvela, Jukka VänttinenKasper Nordenström, Kath van Uytrecht, Katharine Meynell, Kerstin Francke Gneuss, Klaus Zylla, Kunle Adeyemi, Lars Nyberg, Lars Wikström, Lennart Utterström, Lina Nordenström, Lisa Chang Lee, Liv Strand, Sharon Lee, Martin Högström, Mats Wilhelmsson, Maev Lenaghan, Marcus Ivarsson, Margaretha Jansson, Merlyn Chesterman, Mitchell Ward, Modhir Ahmed, Monica Langwe, Märit Aronsson, Nina Bondeson, Oscar Nilsson, Pernilla Jansson, Peter Thörneby, Rachelle Puryear, Richard Årlin, Roy Willingham, Sasa Marinkov, Siv Johansson, Stephen Lawlor, Susan Johanknecht, Svante Drake, Thomas Rydén,  Udo Haufe, Ulla Fries, Ulla-Carin Winter,  Unn Mag-nussen, Zhang Fangbai

Som en del i jubileumsprogrammet arrangerades också POESIFESTIVALEN "Ny gås" i kulturhuset Korpen, lördagen den 12:e oktober, med förlaget Chateaux som värd. Förläggare är Peter Thörneby, Beata Berggren och Martin Högström, som har tryckt många av förlagets böcker i GG-verkstan. Det var en heldag där poeter, konstnärer och publiceringsaktivister deltog med poesiläsningar, performances och redaktionella presentationer. 

Medverkande: Luc Bénazet (Frankrike), Beata Berggren, Heata-Beana, Helena Eriksson, Anna Hallberg, Martin Högström, Lina Nordenström, Marie Silkeberg, Jørn H. Sværen (Norge), Peter Thörneby och Adam Westman.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verksamhetsberättelse 2018

GRAFIKVERKSTAN GODSMAGASINET

Styrelsen har bestått av:
Jörgen Bohlin, ordförande, Ia Holmstrand, sekreterare, Christer Engstrand, kassör, samt ledamöterna Anders Nyhlén, Gunnar Ahl, Anita Hård af Segerstad och Lina Nordenström.
Suppleanter har Inger Bohlin och Sonja Bergman varit.
Jörgen Bohlin valde att avgå med omedelbar verkan den 1 november.

Revisorer: Gunnar Ekman och Stig Johansson, revisorssuppleant Rolf Bergman.
Valberedning: Lars Nyberg och Elisabeth Nyhlén, suppleant Stig Johansson

Styrelsen har sammanträtt 5 gånger under året, varav en gång hos Ia Holmstrand i Strängnäs, övriga gånger på hemmaplan i Uttersberg.


Antalet medlemmar
har varit 99 (uppgiften kan ev. behöva justeras när bokslutet är klart), exklusive eventuella familjemedlemmar under 18 år. Årsavgiften för 2018 är 100 kronor per vuxen.


Särskilda händelser under 2018

Under juli månad installerades ett kombinerat brand- och inbrottslarm genom Sector Alarm i verkstan. Detta för att i möjligaste mån skydda den utrustning, som vuxit under åren och numera är att betrakta som väldigt unik – inte minst ur ett kulturhistoriskt perspektiv.

Under hösten har även en arbetsgrupp, bestående av Rolf Bergman, Anders Nyhlén, Lars Nyberg och Lina Nordenström, utarbetat ett förslag om nyordning när det gäller de ekonomiska rutinerna. Förslaget, som lades fram och antogs på mötet den 3 december, innebar att Anders Nyhlén från och med 1:a januari 2019 tar över ansvaret för bankkontakterna efter Christer Engstrand, samt att Anders tillsammans med Lars Nyberg, ansvarar för bokföring och uppdatering av medlemsregistret.
På styrelsemötet den 3 december valdes Lina Nordenström till vice ordförande.


Föreningens konstnärliga verksamhet för 2018 kan du läsa om här nedan.
Den ekonomiska redovisningen framläggs separat. Kontakta föreningens ordförande Ia Holmstrand, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. om du vill få den skickad till dig.


Uttersberg 2019

Lina Nordenström, vice ordf.
Ia Holmstrand, sekreterare
Christer Engstrand, kassör
Anders Nyhlén, ledamot
Gunnar Ahl, ledamot 
Anita Hård av Segerstad, ledamot 

 

 

                                                                          

Konstverksamheten 2018. Sammanfattat av Lina Nordenström, verkstadsansvarig.

Januari

Året inleddes med att James McCreary återkom för ett par veckors arbete i Uttersberg i slutet av januari – men denna gång bjöd Anders Nyhlén in honom för att arbeta i galleriets screenverkstad istället. Screen är en ny teknik för James, som dessutom aldrig arbetat tillsammans med tryckare tidigare – han har däremot gedigen erfarenhet av att vara tryckare åt andra konstnärer, så det var roligt att se hur de fann varandra i arbetet, Anders och James.

Februari

I början av februari kom Maev Lenaghan, för att färdigställa en bok som hon inledde arbetet med nere i Grafikwerkstatt Dresden i höstas, inom ramen för GG:s kontinuerliga utbyte med den verkstaden. Boken heter ”I’m a Maev, not a Moose”, en berättelse om en skogspromenad under jaktsäsong i Uttersberg. Boken, som hon i slutet av månaden hade med på sin utställning på Grafik i Västs galleri i Göteborg, fick väldigt fint gensvar.

Därefter anlände Sasa Marinkov och Merlyn Chesterman från UK, som båda arbetar mycket med högtryckta bilder, linoleumsnitt och träsnitt. De är båda medlemmar av ”Royal Society of Painters/Printmakers”, där även Lars är medlem och har lärt känna dem. Lyckligtvis kunde vi erbjuda dem ett vackert vinterlandskap med mycket snö, vilket var deras uttryckliga önskemål inför vistelsen här: att få arbeta med vintermotiv. Två veckors pulsande i snön resulterade i fantastiska vinterbilder.

Mars

Den 3:e mars var det dags för en GG-presentation på Rönnells Antikvariat i Stockholm – framför allt med fokus på projektet POSTED/UNPOSTED, med verk av 24 konstnärer poeter och grafiska formgivare, som sammanställdes i GG-verkstan hösten 2017. Boxen fanns sedan exponerad i en monter på Rönnells under drygt en månad. POSTED/UNPOSTED var också utställt i glasmontrar på Konstfacks Bibliotek under samma månad. Projektet genomförde vi inom ramen för den norska organisationen Codex Polaris nordiska samarbetsprojekt, med fokus på letterpress.

Andra veckan i mars hade vi Pernilla Jansson från Smedjebacken hos oss några dagar. Hon arbetar med ett slags relieftryck, som skulle kunna liknas vid grafikens form av ”object trouvé”. De ställde hon sedan ut på Galleri Se i Falun, med vernissage den 7:e april. Pernilla återkom även i oktober, för att fortsätta sitt arbete med relieferna.

Redan i slutet av mars inföll i år Brödrostens Dag, GG-verkstans årligen återkommande tradition. Extremt välbesökt som vanligt. Snöblaskigt och lerigt utanför, men soligt och fint på lastkajen, för de besökare som ville avnjuta sitt rostade bröd utomhus.

April - juni

I slutet av april arrangerades MABB, Malmö Artists Book Biennial! Detta är första gången någonsin, som en riktigt ambitiös artists book-mässa arrangeras i Sverige, så det kändes stort. Där deltog Grafikverkstan Godsmagasinet med ett eget bokbord – en bred presentation av det mesta i bokform som har kommit till i verkstan. Grannbordet sköttes av Imi Maufe från Bergen, som presenterade vårt gemensamma projekt POSTED/UNPOSTED (se ovan). Inför mässan arrangerades även seminarier på Malmö Konsthall, där jag deltog med en presentation av mitt eget arbete med böcker, men också en redogörelse för hur vi arbetar i GG.

Martin Högström, som normalt arbetar med poesiförlaget Chateauxs utgivning i GG-verkstan, tillbringade några dagar i maj, med ett eget poesiprojekt som ska utmynna i en box med lösark i lite större format, i begränsad upplaga.

För Lars Nyberg innebar våren ett flitigt utlandsresande, dels till en samlingsutställning på Bankside Gallery i London, dels en resa till Dublin där han var inbjuden att ställa ut i samband med Royal Hibernian Academys årliga vårsalong, men även till Tammerfors i Finland, där han ställde ut på Himmelblau, ett av Finlands mest välrenommerade grafiktryckeri och galleri.

Juli

I mitten av juli, 19-20:e juli närmare bestämt, deltog jag i ett seminarium på Leeds Universitet under titeln ”Letterpress Printing – Past, Present, Future” – högintressanta föreläsningar och debatter, med både konstnärer, tryckare, typografer, museimän och grafiska formgivare. Själv bidrog jag med en presentation av GG och POSTED/UNPOSTED, som jag fick mycket god respons på.

Augusti

Den 5:e augusti bjöd vi in till en visning av RÖDE ORM i verkstan – den fantastiska utgåva av Frans G Bengtssons litterära verk, som är illustrerad av Jordi Arkö, utgiven av Galleri Aix (Carl-Axel Valén) år 1991. Boksamlaren Jarl Hellichius, tidigare ordförande i Carl-Axel Valéns Stiftelse, berättade utförligt om verket och dess historia.

Ett par veckor senare anlände Udo Haufe från Grafikwerkstatt Dresden, för att arbeta hos oss under 3 veckor, som ett led i vårt utbyte med verkstaden i Dresden. Udo är deltidsanställd boktryckare hos dem, men arbetar även med sitt eget konstnärskap – både i form av grafiska blad och illustrerade böcker. Arbetsperioden avslutades med en välbesökt konstnärspresentation i verkstan, där Udo visade och berättade om både nya och lite äldre verk.

Bo Ganarp satsade i år på en ovanligt lång, sammanhängande arbetsperiod i Uttersberg under sensommar och tidig höst. Under kommande vår kommer vi att få se något av resultatet i Galleri Astleys grafikrum!

September

I september var det dags för Föreningsmässa i Skinnskatteberg, som vi bestämde oss för att delta i med en frågesport om grafik och tryckfrihet – detta utöver den vanliga workshopen, med vårt mobila lilla boktryckeri, som alltid väcker stor entusiasm. Vi bjöd också in till öppen verkstad i GG under söndagenveckan efter,som en uppföljning av föreningsmässan.

 

Oktober

Årets Oktoberseminarium, söndagen den 7:e oktober, bestod av en föreläsning av professor Elina Druker från Stockholms Universitet, på temat ”Gränsöverskridanden inom konsten”. Hon valde att prata om den mångsysslande konstnären Einar Nerman, som arbetade med allt från grafik och affischer till illustrationer och scenografi. Samtal och mingel följde.

November

9-10 november deltog GG på Small Publishers Fair i London för tredje gången. I år var det Maev Lenaghan, Sharon Lee och jag själv som representerade GG med sammanlagt ett 15-tal olika titlar, både bokobjekt och böcker i små upplagor.

Den 21 november hade vi i Konstrum Bergslagen ett möte på Galleri Astleys Café, för att sammanfatta erfarenheterna av årets säsong och den informativa trycksak om konstutställningar i Bergslagens historiska industrimiljöer, som från och med i år finns översatt även till engelska och tyska. Eftersom vi i GG inte har någon löpande publik verksamhet själva, är vår medverkan i det här sammanhanget numera mindre framträdande, men vi deltar mer än gärna med det vi kan, för att nätverket och utbytet oss emellan ska fortsätta att utvecklas.

December

Jultryckning i GG-verkstan tillhör också de fasta traditionerna, detta år söndagen den 9:e december, andra advent. Det kom mycket folk, så det blev hög stämning – lite av ”tomtarnas verkstad” när julkortstryckningen var som mest intensiv under eftermiddagen. Dessemellan bjöds på glögg och pepparkakor och annat julgott.

Som en extra julklapp till GG, fick vi möjlighet att förvärva ytterligare typsnitt till vår boktrycksavdelning i slutet av året! Genom en kontakt med Tryck & Media i Åtvidaberg, kände vi till att de stod i begrepp att göra sig av med både tryckpressar, regaler med typsnitt och annan boktrycksutrustning. Tack vare ett gott samarbete med konstnären och trädgårdsanläggaren Barbro Ravander och hennes partner Martina Oskarsson, kunde vi under ett par intensiva arbetsdagar i november rädda det mesta av utrustningen, för att tillfälligt lagra i deras uthus. Delar av den körde vi senare upp till Uttersberg, där vi nu har ett fantastiskt urval typsnitt, både trä- och blytyper i olika grad. Inte minst blev den halvfeta Futuran, 28, 36 och 48 punkter, ett värdefullt komplement till det vi redan har. Och fina trätyper!

___________________________________________________________

   GRAFIKVERKSTAN GODSMAGASINET

            VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017

Föreningen bildades den 21 januari 2009 i Uttersberg med invigning av verkstaden den 10 oktober och det första seminariet till Astley Nyhléns minne. Den första föreningsstämman hölls den 12 mars 2011.

Sedan föreningsstämman den 5 mars 2017 har styrelse, valberedning och revisorer utgjorts av:

Styrelse.
Jörgen Bohlin, ordförande
Anita Hård av Segerstad
Christer Engstrand, kassör
Ia Holmstrand, sekreterare
Lina Nordenström, ledamot
Anders Nyhlén, ledamot
Gunnar Ahl, ledamot
Inger Bohlin, suppleant

Revisorer.
Gunnar Ekman, ordinarie
Stig Johansson, ordinarie
Rolf Bergman, suppleant

Valberedning
Ordinarie ledamöter Lars Nyberg (sammankallande) och Elisabeth Nyhlén, suppleant Stig Johansson.

Styrelsen har hållit två protokollförda sammanträden och däremellan hållit kontakt elektroniskt och på telefon.
Verksamheten under året redovisas i den bilagda texten utarbetad av Lina Nordenström. Antalet medlemmar har ökat till 96 personer, vartill kommer familjemedlemmar (under 18 år.) Medlemsavgiften är oförändrat 100 kr.

Den ekonomiska redovisningen framläggs särskilt.

Uttersberg i februari 2018

Jörgen Bohlin                   Anita Hård av Segerstad                       Ia Holmstrand

Lina Nordenström             Christer Engstrand                               Anders Nyhlén

Inger Bohlin                     Gunnar Ahl

Verksamheten i GG 2017 – en summering

Det gångna året har varit ovanligt långt, i bemärkelsen innehållsrikt. Men jag ska försöka fatt mig kort.

Året inleddes med att Unn Magnussen från Stockholm återkom för att slutföra arbetet inför sin utställning på The National Arts Club i New York den 8.e mars. Hon kontaktade oss hösten -16, eftersom grafikverkstaden på Konsthögskolan, där hon normalt arbetar, stängts på grund av brand. Därefter kom James McCreary från Dublin för ett par inspirationsveckor under den värsta ”istiden” här i Uttersberg. Vad den upplevelsen satte för spår lär vi få se under början av nästa år, då han återkommer för att arbeta i Galleri Astleys screentryksverkstad. James avlöstes av Maev Lenaghan från Galway, numera boende i Stockholm, som är vår Krausestipendiat – den andra i ordningen. Hon slutförde en serie torrnålsgravyrer och en dragspelsbok, som hon sedan visade på Graphic Studio Gallery i Dublin under april månad. Vår Västmanlandstipendiat från föregående år, Mattias Berglund från Västerås, kom under ett par veckor i mars.
I början av året arrangerade vi också ett par heldagsworkshops för en grupp Västeråskonstnärer, förmedlat genom Konstnärscentrum Mitt.

Första helgen i april deltog vi i BABE, Bristol Artists Book Event, som arrangeras av The Centre for Fine Print Research på University West of England, i samarbete med Arnolfini som är en fantastisk konsthall i centrala Bristol. Det var en givande resa, som förutom själva mässan även innebar studiebesök på Spike Island, där det finns ett konstcenter med studios, grafikverkstad, utställningslokaler och café. Med konstnären Imi Maufe som guide fick jag också möjlighet att besöka The Letterpress Collective, som driver en boktrycksverkstad sedan några år tillbaka i ett kooperativt hus med ateljéer i flera våningsplan.

Under april och maj månad genomförde vi ett projekt i samarbete med Biblioteket, Kulturskolan och Fritids i Skinnskatteberg, där även Anna Johansson, konstpedagog på Kulturskolan Stockholm, bidrog med sitt kunnande. Under fyra eftermiddagar kom barngrupper från Fritids för att arbeta i verkstan. Utgångspunkten var en sagoberättelse, som barnen illustrerade, i form av linoleumsnitt. Först tryckte vi bilderna i verkstans Stanhopepress, för att sedan mångfaldiga dem digitalt och binda en serie böcker av, tillsammans med texten. Omslaget tryckte vi med handsatt text.

Den nya foldern Konstrum Bergslagen, med information om konstgallerier i intressant industrihistorisk miljö runt om i regionen, som vi började lobba för redan förra sommaren, blev efter flera möten, många diskussioner och mycket arbete äntligen klar den 4:e maj, då vi hade release i Galleri Astleys Café, med representanter för (nästan) alla Konstrum närvarande. Som initiativtagare och medfinansiär står GG med i foldern som sponsor, men vi valde att inte presentera vår egen verksamhet i sammanhanget, eftersom vi inte har regelbundna öppettider och publik verksamhet i samma bemärkelse som ett galleri.

Den 9:e maj höll sig Falukorvens Vänner framme igen, för att arrangera en Falukorvskväll i verkstan, i som avslutning på Eva Larssons vernissage och min egen Skrufsutställning på Galleri Astley.

Den 14:e maj firade Galleri Astley sitt 40-årsjubileum! och vi i GG arrangerade en version av Brödrostens Dag under taket i skulpturparken – i födelsedagspresent till galleriet.

Ett par dagar senare kom Chateaux, det vill säga Beata Berggren, Martin Högström och Peter Thörneby, för att trycka omslag under ett par dagar. Denna gång till en bok av poeten och konstnären Johannes Heldén, som också tog tillfället i akt att besöka verkstan. Så här på vårkanten återvände även Stockholmskonstnären Bo Ganarp för regelbundna Uttersbergsvistelser och arbete i GG.

Sin vana trogen besökte Lars London Original Print Fair i början av maj, och i Dublin deltog han i Royal Hibernian Academys årliga salong i slutet av månaden.

I början av juni arrangerade vi en vidareutbildning under tre dagar, med inriktning på boktryck och bokbinderi, för personalen på Kulturskolan Stockholm. Vi hyrde in dem i Fangbais hus alldeles bakom verkstan, så de hade möjlighet att arbeta både dag och natt – vilket de också gjorde.

Den 12:e juli arrangerade vi en filmkväll med popcorn i samarbete med Oscar Nilsson, som är sommarboende i Tomasbo. Vi visade hans egen animerade film ”Drakens Tand” och filmen om Brödrostens Dag, ”Toasted”.

Vår tredje Krausestipendiat, som kom under fyra sommarveckor i juli, heter Bella Larsson och bor i Arvika. Hon är utbildad i England, där hon särskilt har fördjupat sig i trägravyr – en teknik med stark tradition i England, men som få arbetar med här i Sverige. Bella hade också med sig sin dotter Pixi. Dagen innan de reste bjöd Bella in till en konstnärspresentation i verkstan, då även Pixi visade tryck och teckningar som hon hade gjort.

I augusti-september kom Sharon Lee från London under tre veckor, varav en vecka tillsammans med sin man Tony och son Orin. Detta är hennes tredje arbetsvistelse i GG-verkstan. Hon hann precis färdigställa en ny bok till Konstnärspresentationen, som vi bjöd in till sista helgen hon var här.

I mitten av augusti hade vi besök av Liv Strand från Stockholm, som även varit verksam i Berlin under ett flertal år. Hon kom för att slutföra ett projekt, som hon påbörjat under en stipendievistelse på Kunstlerhaus Bethanien i Berlin. Den tredje texten i en triptyk i affischformat, handsatte hon under tre intensiva arbetsdagar i GG-verkstan.

Sista veckan i september var slutfasen i ett arbete, som pågått under ett helt år, nämligen det nordiska samarbetsprojektet Nordic Letterpress Collaboration, som vi valt att arbeta med inom ramen för det norska nätverkssamarbetet Codex Polaris verksamhet. Det hela startade redan i samband med Oktoberseminariet om nordiska artists books förra året. Initiativet togs av Imi Maufe från Norge, som också har fungerat som projektledare tillsammans med mig. 24 inbjudna konstnärer, poeter, grafiska formgivare och tryckare från Danmark, Sverige, Norge, Finland och Island bidrog till den box med kuvert, som vi kallar POSTED/UNPOSTED. Och i slutet av september kom Imi till Uttersberg, så vi kunde trycka upp en katalog och sammanställa materialet till en form av ”artists box” tillsammans. Releasen hade vi på BABF, Bergen Art Book Fair, den 19:e oktober. I november utsågs boxen glädjande nog till en av ”top ten book works 2017” av Sarah Bodman, konstnär och forskare vid Centre for Fine Print Research i Bristol och utgivare av ”Artists Books Yearbook”.
Mässan i Bergen, den så kallade BABF, som har vuxit och utvecklats de senaste 5-6 åren, var för övrigt en positiv erfarenhet. Förutom det nordiska samarbetet om POSTED/UNPOSTED så presenterade vi även exempel på böcker som kommer att ingå i ett kommande samarbete om ett nordiskt fokus på den internationella bokmässan CODEX i San Fransisco i februari 2019.

Årets Oktoberseminarium slog publikrekord! Vi har nog aldrig varit så många i verkstan. Temat var ”I spåren av Moa….” – ja, Moa Martinson, alltså. Gästföreläsare var författarna Lena Kallenberg och Torbjörn Lundgren, som driver Barken Galleri och Bokstuga i Söderbärke. Med utgångspunkt från Moa Martinsons författarskap, berättade de om svensk arbetarlitteratur, men även om sina egna författarskap i arbetarlitteraturens anda. Som avslutning på dagen hade vi dessutom möjlighet att se "Moa - en musikalisk föreställning", som handlade om Moa Martinsons liv och författarskap. Regi: Maria Hörnelius. Johansson och Jonsson Produktion. Arr: Skinnskattebergs teaterförening i samarbete med Galleri Astley. 

I oktober införskaffade jag en ny pappersgiljotin av märket Ideal, som underlättar arbetet framför allt med böcker enormt mycket. Dessutom tog jag äntligen tag i renoveringen av vår fantastiska pappsax av gjutjärn (August Fomm från Leipzig), som nu fungerar hur bra som helst.

I november var det dags för Lars att åka till Dublin igen, för att vara med på vernissagen av Graphic Studios andra upplaga av samlingsutställningen med Botanic Gardens som utgångspunkt. Denna gång med titeln ”Another bite of the Cherry” och 52 medverkande konstnärer. Samma vecka var det vernissage i Stockholm av utställningen ”Born in the 60’s”, ett möte mellan kinesisk och svensk konst i fantastiskt fina lokaler på det kinesiska kulturcentret vid Kungsträdgården. Anders Nyhlén på Galleri Astley var medkurator av den svenska delen. Både jag och Lars medverkade i utställningen, liksom vår Uttersbergsgranne, Zhang Fangbai från Peking. Delar av utställningen kommer även att visas på Galleri Astley, med vernissage 7:e januari 2018.

I slutet av november kom tre studenter från Konsthögskolan i Stockholm, för att arbeta med handsättning, högtryck och lite bokbinderi. Det var en specialarrangerad kursvecka, med anledning av branden på KKH förra året. Undervisningen skedde i samarbete mellan Jenny Olsson, adjunkt på KKH, och oss på Grafikverkstan.
Samma vecka hann jag även med att ha ett framförande på skrivmaskin under en performanceafton på Malmö Konsthall, med konkret poesi och skrivmaskinskonst i fokus; ”LjuVisPo”. Där fick jag också möjlighet att ta del av Kontorsorkesterns framförande, som ju tyvärr blev inställt i samband med GG:s skrivmaskinsseminarium 2015. Programmet lades upp av Joakim Norling, som är redaktör för tidskriften Timglaset.

Den 10:e december, 2:a advent, arrangerade vi vårt traditionsenliga ”JULTRYCK”, då vi bjöd på glögg och pepparkakor och tryckte julkort för glatta livet. Många barn, men även vuxna arbetade på för fullt, under vår handledning. Avslutningsvis blev det prinskorv och bruna bönor i verkstan, i regi av Falukorvens Vänner.

Under december månad återkom också Maev Lenaghan, för att slutföra ett bokprojekt som hon påbörjat under en arbetsperiod i Dresden tidigare under hösten, inom ramen för GG.s utbytesprogram med Grafikwerkstatt. Boken ”I am Maev, not a Moose!” låg vid årsskiftet på tork i verkstan, i väntan på bindning…. sida vid sida med min egen nytryckta bok ”based on Law(s) of nature”.

Och med det avslutar vi med att rikta ett Stort TACK till föreningens styrelse och till familjen Nyhlén på Galleri Astley för deras stöd och hjälp under det gångna året!

                                                                                                                                        Lina, Lars och Laban

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------          

       Föreningen Grafikverkstan Godsmagasinet i Uttersberg

                           Föreningsstämman 2017

Medlemmarna kallas till ordinarie föreningsstämma den 5 mars 2017 kl. 14.00

i Grafikverkstan. Medlemmarna inbjuds även till vernissage i Galleri Astley med Eva Zettervall kl 13.00.

Medlem som önskar att få handlingarna per post kontaktar sekreteraren Ia Holmstrand Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller tfn 076-633 31 70.

Vill du engagera dig i föreningens styrelse, vara revisor eller sitta i valberedningen kontaktar du Lars Nyberg  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. .

Du har säkert besökt Grafikverkstan under tiden från förra stämman och mycket  har hänt under året. Det gäller konstnärspresentationer, workshops och många andra aktiviteter; se verksamhetsberättelsen för år 2016 här nedan.

Uttersberg i februari 2017

Varmt välkommen hälsar styrelsen genom

Jörgen Bohlin, föreningens ordförande

 

Medlemsavgiften betalar du till bankgiro 416-1691. Notera avsändare! Avgiften är 100 kr/medlem och inkluderar barn/ungdom under 18 år. Några har redan betalat för år 2017 och några har glömt inbetalning för 2016. Det senare kan lätt repareras genom att nu inbetala 200 kr!

Meddela din e-postadress till sekreteraren om du inte redan gjort det; din elektroniska adress är värdefull för vår fortsatta kommunikation även om den inte ska jämföras med det personliga mötet och då närmast på Stämman!

            VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016

Föreningen bildades den 21 januari 2009 i Uttersberg med invigning av verkstaden den 10 oktober  och det första seminariet till Astley Nyhléns minne.
Den första föreningsstämman hölls den 12 mars 2011.

Sedan föreningsstämman den 25 mars 2016 har styrelse, valberedning och revisorer utgjorts av:

Styrelse.
Jörgen Bohlin, ordförande
Anita Hård av Segerstad
Christer Engstrand, kassör
Ia Holmstrand, sekreterare
Lina Nordenström, ledamot
Anders Nyhlén, ledamot
Gunnar Ahl, ledamot
Inger Bohlin, suppleant

Revisorer.
Gunnar Ekman, ordinarie
Stig Johansson, ordinarie
Rolf Bergman, suppleant

Valberedning
Ordinarie ledamöter Lars Nyberg (sammankallande) och Elisabeth Nyhlén, suppleant Stig Johansson.

Styrelsen har hållit tre protokollförda sammanträden och däremellan hållit kontakt elektroniskt och på telefon.
Verksamheten under året redovisas i den bilagda texten utarbetad av Lina Nordenström. Antalet medlemmar har ökat till 90 vartill kommer familjemedlemmar (under 18 år.) Medlemsavgiften är oförändrat 100 kr.

Den ekonomiska redovisningen framläggs särskilt.

Uttersberg i februari 2017

Jörgen Bohlin                    Anita Hård av Segerstad                        Ia Holmstrand

Lina Nordenström             Christer Engstrand                                Anders Nyhlén

Inger Bohlin                      Gunnar Ahl

Verksamheten i GG 2016
__________________________________________________________________________________

Året började med en rivstart, genom en fantastisk donation från Aurells Tryckeri i Västerås –  välfyllda regaler med framför allt blytyper, men även lite trätyper. Den 8:e januari lånade jag och Lars Galleri Astleys buss, för att i snöyran köra till Västerås för att hämta allt. Aurells skulle flytta ut från sina lokaler, så vi var tvungna att komma på kort varsel. Sen vidtog sortering av lågmaterial, sättning och provtryckning av stilprovskartor – ett tidsödande men roligt arbete. Ny skrivare har vi också varit tvungna att skaffa, eftersom den gamla vägrade att samarbeta, men i övrigt har själva verkstan inte genomgått några större förändringar under året. Inte heller har det krävts några större underhållsinsatser, utöver regelmässig rensning av regnrännor och utbyte av krackelerade takpannor, vilket Lars tog sig an tidigt i våras. 

Den 11 januari hade vi kulturchefen Staffan Bergman och Nettan Roth, som ansvarar för all administration kring kommunens föreningsliv, på frukostmöte i GG. Kommunen omarbetar regelverket kring föreningsstöd, så detta var ett bra tillfälle för oss att få berätta mer om vår verksamhet.

Som vanligt har förlaget Chateaux kommit och gått under olika perioder under året. Peter Thörneby kom redan i januarimörkret för att formge, sätta och trycka omslaget till boken Linjeland av den kanadensiske poeten Derek Beaulieu. Tidigt på våren hade Beata Berggren och Martin Högström med sig förläggaren Eric Pesty från Marseille, för att trycka poesi av Helena Eriksson. Poeterna Marie de Quatrebarbes och Maël Guesdon, även de från Frankrike, ägnade ett par sensommardagar i verkstan åt att trycka ett poesikort tillsammans med Martin och Beata, när de var på genomresa.

Andreas Eriksson, som aldrig tidigare arbetet i GG, kom under en vecka i april – främst för att trycka torrnål tillsammans med Lars, men han hann även provtrycka nya träsnitt i flera färger på vår fina Stanhopepress. Samtidigt erbjöd sig Anders att trycka upp några screentryck åt Andreas i galleriets verkstad, så det blev en riktig ”produktionsvecka” för Andreas.

Bo Ganarp har varit flitigare än någonsin under året; delvis på grund av tryckning av en upplaga till Kommittén för Nobelpriset i fysiologi eller medicin, som Lars bjudit in honom att göra, men också för arbete inför en utställning på Grafiska Sällskapets Galleri i Stockholm, januari 2017. Den 23:e oktober bjöd Bo in till bildvisning och mingel med ost och vin i GG-verkstan. Det var första gången sedan 2012, då han första gången kom till GG för att arbeta, som allmänheten fick möjlighet att ta del av hans grafik här i Uttersberg, så det var roligt att så många kom.

GG:s första Krausestipendiat, Pernilla Jansson från Smedjebacken, har varit i verkstan under två olika arbetsperioder under året, för att arbeta med relieftryck inför en utställning på Blås och Knåda i Stockholm, med vernissage 28:e januari 2017. Relieferna kommer att visas tillsammans med gjutna lerobjekt.

Inom ramen för det utbyte vi har med Grafikwerkstatt Dresden kom konstnären Heike Wadewitz till i Uttersberg under fyra sommarveckor, för att arbeta med torrnålsgravyr på koppar – en slags dagboksblad med motiv från byn, som hon sedan presenterade i form av bildvisning och föredrag i GG-verkstan den 24:e juli. Galleri Astley bjöd även in henne att delta i en samlingsutställning på galleriet, med vernissage samma dag.

För vår egen del präglades sommaren av vårt deltagande i tre olika sommarutställningar i Bergslagen; utställningen Avtryck på Frövifors Pappersbruksmuseum, Linjens magi på Nora Art, och PrintXL på Meken i Smedjebacken – tre omfattande samlingsutställningar där intressant grafisk konst i alla dess former verkligen fick komma till sin rätt. Väldigt roligt.

Första veckan i augusti hade vi besök av en konstnärsfamilj ifrån London, Roy Willingham, Anne Desmet (båda medlemmar i Royal Society of Painter-Printmakers) och deras dotter Marion. Marion var den som intog gästrummet i GG-verkstan och ägnade mycket tid åt att skriva och utforska skrivmaskinernas potential, medan föräldrarna tillbringade mesta tiden ute i naturen, med skissblocken till hands.

Vi har också haft ett antal gruppbesök i verkstan under året, bland annat Västerås Konstförening, som vi i samarbete med Galleri Astley arrangerade en heldag för, söndagen den 17:e april. Vid två olika tillfällen hade vi också elever i årskurs 9 från Klockarbergsskolan på besök – även detta i samarbete med Galleri Astley. Den 30:e maj erbjöd vi hela personalgruppen på Västersås Konstmuseum en heldag i Uttersberg, med workshop i GG-verkstan – detta som en fin uppföljning/avslutning på vårt samarbete under vintern med en utställning på museet, där jag medverkade tillsammans med tre andra konstnärer. Vanan trogen kom också Föreningen för Grafisk Konst den 12:e juni, för deras årliga Medlemsdag, som de förlagt till Uttersberg sedan branden på Grafikens Hus 2014.

Brödrostens Dag, som inföll den 25:e mars i år, blev en riktig höjdpunkt under året – inte minst på grund av den svenska premiärvisningen av den fantastiska filmen TOASTED, av det irländska team som kom till Uttersberg för att filma för två år sedan. Gregory Dunn med följe kom hit även i år, för att visa resultatet. Fem olika visningar uppe på tredjevåningen i Galleri Astleys museum drog fullt hus under eftermiddagen. Programmet lockade även många vänner från Stockholm, så kvällen blev sen, med ärtsoppa och varm punsch i verkstan.

Som en upptakt inför höstens Oktoberseminarium, var jag på två olika artists book-seminarier under våren. Det första på Linköpings bibliotek, arrangerat av Linköpings universitet (där jag också höll ett framförande); det andra på Konsthögskolan i Oslo, arrangerat av Victoria Browne, som driver Kaleid Editions. Seminariet i oktober – Boken som samtida konstform i Norden – var det mest omfattande hittills i Uttersberg, tack vare ett gott samarbete med Anna Törrönen på Konstfrämjandet Västmanland, som var medarrangör. Åtta inbjudna konstnärer från Sverige, Norge och Finland tillbringade hela helgen i Uttersberg: Ulla West, Olle Essvik, Vera Ohlsson, Imi Maufe, Randi Strand, Victoria Browne, Jenni Rope och Tonja Goldblatt. Lördagen var en workshopdag i verkstan och hela söndagen var öppen för allmänheten med bokbord och föredrag av alla inbjudna, samt ett avslutande panelsamtal, modererat av Annika Gunnarsson från Moderna Museet i Stockholm. För att få utrymme för allt hyrde vi in oss i Galleri Astleys grafikrum, vilket fungerade jättebra, tack vare god hjälp och assistans av galleristerna.

Imi Maufe från Bergen, som också deltog i Oktoberseminariet, tillbringade 3 veckor i GG under september-oktober. Hon tryckte färdigt två olika böcker, som ingår i en serie om resor och förflyttningar, som hon kommer att presentera på en utställning i Skottland, januari 2018.

I slutet av november kom två konstnärer från London, Susan Johanknecht och Katharine Meynell, till GG för att trycka ett kapitel till sin bok ”Poetry of Unknown Words”, Gefn Press. Arbetet med boken har pågått under flera år, men det var deras första arbetsvistelse i GG. De kom snabbt in i arbetet och reste efter bara en vecka hem med ett fantastiskt material under armen. Samma vecka var även Unn Magnussen från Stockholm i verkstan för att trycka polymergravyrer i Krausepressen, inför en utställning i New York i mars. Även för henne var det första erfarenheten av GG. Normalt arbetar hon i Konsthögskolans grafikverkstäder på Skeppsholmen, som tyvärr drabbades av brand i början av hösten.

Totalt har GG-verkstan genererat 227 gästnätter i Uttersberg under året. Inte illa, eller hur! Både GG:s egen gästlägenhet, Galleri Astleys gästlägenhet i pensionärshemmet och vår närmsta granne Fangbais hus, har kommit väl till pass i olika omgångar. Stort tack både till Zhang Fangbai och familjen Nyhlén, särskilt Elisabeth.

November är också månaden för den årliga mässan i Conway Hall i London, Small Publishers Fair, där GG deltog med ett eget stand för andra året i rad. Vi hade med böcker producerade i GG-verkstan av Chateaux, Lisa Lee, Imi Maufe och Lina Nordenström.

Under hösten representerade jag GG på två olika konstseminarier. Det första den 10:e november, i regi av Bergslagssatsningen i samarbete med Skogen Grafisk Form i Nora, var ett första steg att undersöka möjligheterna att bygga upp en gemensam digital plattform för informationsutbyte mellan olika ”kreativa aktörer” i Bergslagsregionen, samtidigt som det skulle innebära en marknadsföring av regionen som attraktiv plats för konst- och kreativa  näringar. Det andra var det så kallade Konstdygnet 17-18 november, som i år arrangerades av konstkonsulentverksamheten i Sörmland. Huvudtemat var deltagarbaserade konstprojekt, men också Konstfrämjandets insatser för att introducera och integrera konstnärer, som kommit till Sverige som flyktingar, på den svenska konstscenen.

Ett helt annat projekt, som är en direkt konsekvens av våra erfarenheter av att delta i sommarens utställningar runt om i Bergslagen (läs ovan), är att vi initierat ett samarbete mellan utställningsarrangörer runt om i regionen, som visar samtidskonst i industrihistoriskt intressanta miljöer.  Behovet av informationsutbyte, erfarenhetsutbyte och en gemensam marknadsföring är påtaglig – lika påtaglig som intresset för att utveckla nya samarbetsformer. För några år sedan gick några konsthallar i Dalarna ihop om marknadsföring under namnet ”Konstrum Bergslagen”, som byggde på liknande idéer. Detta blir ett sätt att vidareutveckla deras tankegångar. Syftet med det första gemensamma mötet, som kommer att äga rum den 27:e januari på Galleri Astley, är att planera en gemensam informationsfolder, som ska tryckas och distribueras inför sommarsäsongen.  Kallade samarbetspartners utöver Galleri Astley är: Avesta Art, Meken i Smedjebacken, Maskinhuset i Grängesberg, Ställbergs Gruva, Ängelsbergs skulpturpark, Gallerirum i Stripa Gruva, Frövifors Pappersbruksmuseum och Bryggeriet i Nora med Nora Art.

December månad inleddes med ett besök av Kunle Adeyemi (som vid ett flertal tillfällen tidigare har arbetat och ställt ut på Galleri Astley) och fyra av hans kollegor ifrån Lagos, som har inlett ett utbyte med Örebro Konstskola. Fem dagar av deras två veckor långa Sverigevistelse tillbringade de i Uttersberg, där de ställde ut sina verk i Galleri Astleys grafikrum. Anders introducerade dem också i arbetet med screentryck i galleriets verkstad. Under söndagen hade vi ett samtal om konst och grafik i GG, där vi främst berättade om hur GG-verkstaden har kommit till och hur vi idag bedriver verksamheten.   

Tredje advent hade vi traditionsenlig JULTRYCKNING med glögg och pepparkakor i verkstan. Den var ovanligt välbesökt i år, med flera barnfamiljer som kom för att trycka julkort. Vi hade också vädret på vår sida, med mycket snö som skapade fantastisk julstämning.

Och under arbetet med allt detta har vi haft ett fantastiskt stöd på alla tänkbara sätt – i stort som i smått – från Elisabeth, Hans och Anders på Galleri Astley.

Som sagt – mycket kul har hänt i GG under året. Dessemellan har vi hunnit med en hel del arbete med vår egen konst, icke att förglömma. Lars var med på Liljevalchs Vårsalong i Stockholm och några samlingsutställningar i England arrangerade av the Royal Society of Painter-Printmakers.  I maj var vi i Paris ett par dagar, för att närvara vid vernissagen av en svensk-fransk grafikutställning, curerad av organisationen ”Pointe et burin” på Fondation Taylor, där Lars medverkade.
För egen del var det under våren en hel del arbete med att göra grafik av mina bokstavsskulpturer till Moa Martinsons torg i Stockholm – grafiska blad av bokstavskompositioner i monumentalformat, som jag bland annat visat på Västerås Konstmuseum och på Meken i Smedjebacken. De är även inköpta av Landstinget i Örebro, för att placeras på länssjukhuset. Som en uppföljning av det arbetet har jag också slutfört tre häften på bokstavstemat O och M. Därutöver har jag tryckt och bundit ett nytt notationshäfte, som också fick formen av ett kuvert med särtryck ur häftet. Det allra senaste, som blev klart lagom till bokmässan i London, var ett häfte som bygger på tomrum – alltså lågmaterialet som används för mellanrum när man handsätter text, tryckt som ett geometriskt mönster. Fler versioner av detta är på gång. Bland annat.

Sist men inte minst har vi vår fantastiska styrelse, som vi verkligen vill tacka för deras stöd och uthålliga arbete under det gångna året – ni är ovärderliga!
Nu ser vi fram emot ett nytt verksamhetsår i GG med nya spännande utmaningar. Gott Nytt år till er alla!

Lina och Lars

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    KALLELSE

          
Föreningsstämman 2016

Medlemmarna kallas till ordinarie föreningsstämma den 25 mars 2016 kl. 12.00

i Galleri Astley (Magasinet, övre våningen). Medlemmarna inbjuds även till Brödrostens Dag med filmvisning samt till vernissage i Galleri Astley.

Handlingarna kommer att finnas på föreningens hemsida www.grafikverkstan.se.

Medlem som önskar att få handlingarna per post kontaktar sekreteraren Ia Holmstrand Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller tfn 076-633 31 70.

Vill du engagera dig i föreningens styrelse, vara revisor eller sitta i valberedningen kontaktar du Lars Nyberg  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. .

Du har säkert besökt både Grafikverkstan och Galleriet under tiden från förra stämman och det är mycket som har hänt innanför väggarna. Det gäller särskilt verksamheten med seminarier, konstnärpresentationer och många andra aktiviteter. Se hemsidan med bl a bilder på Krausepressen.

Uttersberg i februari 2016

Varmt välkommen hälsar styrelsen genom

Jörgen Bohlin

Föreningens ordförande

Medlemsavgiften betalar du till bankgiro 416-1691. Notera avsändare! Avgiften är 100 kr/medlem och inkluderar barn/ungdom under 18 år. Några har redan betalat för år 2016 och några har glömt inbetalning för 2015. Det senare kan lätt repareras genom att nu inbetala 200 kr!

Meddela din e-postadress till sekreteraren om du inte redan gjort det; din elektroniska adress är värdefull för vår fortsatta kommunikation även om den inte ska jämföras med det personliga mötet och då närmast på Föreningsstämman!

GRAFIKVERKSTAN GODSMAGASINET

                                  i Uttersberg

            VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015

Föreningen bildades den 21 januari 2009 i Uttersberg med invigning av verkstaden den 10 oktober  och det första seminariet till Astley Nyhléns minne. Den första föreningsstämman hölls den 12 mars 2011.

Sedan föreningsstämman den 8 mars 2015 har styrelse, valberedning och revisorer utgjorts av:

Styrelse.
Jörgen Bohlin, ordförande
Anita Hård av Segerstad
Christer Engstrand, kassör
Ia Holmstrand, sekreterare
Lina Nordenström, ledamot
Anders Nyhlén, ledamot
Gunnar Ahl, ledamot
Inger Bohlin, suppleant

Revisorer.
Gunnar Ekman, ordinarie
Stig Johansson, ordinarie
Rolf Bergman, suppleant

Valberedning
Ordinarie ledamöter Lars Nyberg (sammankallande) och Elisabeth Nyhlén, suppleant Stig Johansson.

Styrelsen har hållit tre protokollförda sammanträden och däremellan hållit kontakt elektroniskt och på telefon.
Verksamheten under året redovisas i den bilagda texten utarbetad av Lina Nordenström. Antalet medlemmar är 89 efter en särskild värvningsinsats av Stig Johansson vartill kommer familjemedlemmar (under 18 år.) Medlemsavgiften är oförändrat 100 kr.

Den ekonomiska redovisningen framläggs särskilt.

Uttersberg i februari 2016

Jörgen Bohlin             Anita Hård av Segerstad     Ia Holmstrand

Christer Engstrand     Lina Nordenström                Anders Nyhlén

 Gunnar Ahl                 Inger Bohlin   

Verksamheten 2015

GG:s verksamhet börjar finna sina former, med återkommande gästkonstnärer och återkommande aktiviteter år efter år. Till de stadigt återkommande gästkonstnärerna hör fortfarande Bo Ganarp, Maev Lenaghan, Lisa Lee och trion som driver Chateaux förlag – Peter Thörneby, Beata Berggren och Martin Högström.
I början av maj bjöd Chateaux även in den amerikanska arkitekten/konstnären/poeten John Cleater, för att arbeta med en ny bok inom ramen för deras Turkosa serie. Boken som heter Thing 37 innehåller texter av ett 20-tal medverkande poeter och konstnärer och hade release i Stockholm den 15:e maj. Under fyra sommarveckor var Beata Berggren även vår GG-representant i Grafikwerkstatt Dresden, som vi har ett utbytesprogram med sedan två år tillbaka.
Maev Lenaghan har under ett par år arbetat med en serie bilder som bygger på motiv från Uttersberg. En del av dem har hon också sammanställt till en liten bok, som utgjorde en del av hennes examensarbete på Konstfacks masterprogram och därför ingick i hennes slutpresentation på Konstfack i våras. Hon ställde även ut delar av sin serie torrpastellbilder på Galleri Astley under november månad.
Lisa Lee kom till GG för en arbetsperiod i juli-augusti, som hon avslutade den 3:e augusti med mingel i verkstan och en presentation av den bok/box som hon färdigställde under sin vistelse. Verket heter Poem 91 och innehåller en serie torrnålsgravyrer med motiv från Uttersbergsskogen och en dikt av den kanadensiske poeten Jonathan Locke Hart. Både Lisas och Maevs böcker hade vi med på höstens bokmässor (mer om detta senare).

I början av mars åkte jag över till Dublin, för att delta i öppningen av utställningen Exquisite Books på The Print Museum, kurerad av Jamie Murphy, som gästade GG-verkstan förra året. GG var en av de inbjudna verkstäderna/förlagen, vilket gav en fantastisk möjlighet att sprida information om verkstans verksamhet inom den anglosaxiska private press-världen. I utställningen valde Jamie att visa den kinesiska och den holländska versionen av mitt häfte STAV STEN STOD.  

Västmanlandstipendiet 2014 tilldelades två stipendiater, Anna Törrönen och Marcus Ivarsson, båda från Västerås och aktiva i den ideella föreningen Ytan. Genom att vi fick möjlighet att utvidga stipendietiden från 2 till 3 veckor, kunde vi erbjuda båda två 10 dagar var under våren 2015. Marcus Ivarsson kom redan 23 mars-1 april och Anna Törrönen 11-20 maj. Båda utnyttjade sin arbetsperiod oerhört väl, så det var ett rent nöje att ha dem här. Den 6:e juni hade Marcus vernissage på sin separatutställning på Stenhuset i Surahammar, som jag fick den äran att vara med att inviga. Där visade han framför allt collage, men också en del av de torrnålsgravyrer han gjorde i GG. Vi hade också med hans Leporellobok på höstens bokmässor i England (mer om detta nedan). Både Anna och Marcus kommer vi säkert att få se mer av i Uttersberg framöver.

Till de återkommande programpunkterna, som vi enträget hållit fast vid, hör Brödrostens Dag på Långfredagen, i år den 3:e april. Den var välbesökt, som vanligt. Vi är uppenbarligen många som gillar rostat bröd! I år var det dessutom ovanligt många entusiaster som bidrog med olika sorters hemgjord marmelad till buffén.

London Original Print Fair i Royal Academy inföll i år 22-25 maj och Lars åkte dit, för att medverka genom Royal Society of Painter-Printmakers. En av årets största högtider för grafikälskare!

I slutet av maj provade vi på en ny form av programverksamhet, genom att arrangera ett weekend-seminarium på temat Letterpress. Det inleddes redan på fredagkvällen den 22:a maj och avslutades på söndag eftermiddag den 24:e. Huvudtalare var Angie Butler från University West of England i Bristol, som själv är bokkonstnär och samtidigt bedriver forskning kring hur letterpress som teknik används idag och har utvecklats inom den samtida konstscenen. Hon kallade sin föreläsning Make ready for bookarts: letterpress printing and artists books around the globe. Övriga medverkande var Richard Årlin, Anders Gudmundsson, Göta Frideborg Svensson, Jim Berggren, Åsa Andersson, Markus Sjöborg, Carina Fihn och Monica Langwe. Samt övriga gäster, som kom för att lyssna på presentationer och demonstrationer i verkstan. Hela helgen kantades av fantastiska måltider, tillagade och serverade av Lars Nyberg! Förutom i GG:s gästlägenhet övernattade våra gäster i Galleri Astleys två gästlägenheter och i Uttersbergs Herrgård, som hyrde ut rum.  

Veckan efter reste Lars till London igen, denna gång för att visa grafik och föreläsa på Bankside Gallery – om torrnålsgravyr förståss, men även om olika exempel på utbyten mellan Sverige och England inom grafikens område, historiskt sett.

Den 26:e maj var det radioinspelning i GG-verkstan. Kerstin Svenson, som frilansar för P4, hade fått i uppdrag av Radio Västmanland att producera en serie program på temat konstnärsporträtt, och därför tagit kontakt med mig. Programmet, som fick rubriken Ljudkonst i grafikverkstaden, sändes sedan den 15:e juli, med repris 17:e augusti.

Föreningen för Grafisk Konst förlade sin medlemsdag Uttersberg även i år, lördagen den 13:e juni. Tillsammans med Galleri Astley la vi upp ett heldagsprogram med visning av galleriets utställningar, en fantastisk lunch i cafét och en eftermiddag i GG-verkstan med presentation av årets portfölj, visning av en film om grafikern Börje Sandelin, samt ett föredrag av Lars Nyberg om FfGK:s tidiga kontakter med Royal Society of Painter-Printmakers i London.

Sommarens stora händelse var att GG fick möjlighet att ta över en stor gammal djuptryckspress av märket Krause (90 cm bred tryckbädd), som de senaste åren har varit i Falu Konstgrafiska Verkstads vård. Efter att vi tidigare under våren hade varit uppe i Falun för att rekognosera och planera en flytt, var det äntligen dags veckan efter midsommar. Den första juli åkte Lars Nyberg, Hans Nyhlén och Stig Johansson upp till Falun för att hjälpa till med nedmonteringen av pressen, under arbetsledning av Per Erik Grubb och Per Wikstrand från MXM Teknik KB i Mora. Dagen därpå anslöt även Gunnar Ahl i Uttersberg. Då var det dags för monteringen i GG, vilket kräver stort tålamod och ändamålsenlig specialutrustning, bland annat en travers för att kunna få de tunga valsarna på plats. Den mindre Krausepressen, som vi hade sedan tidigare, passade vi på att flytta över till vår nya granne Zhang Fangbai från Peking, som gärna lånar den för att kunna trycka torrnålsgravyrer i sin egen ateljé. När allt var på plats vidtog finliret, med utjämning av tryckbädden på den nya pressen, tryckinställning och så vidare, som jag och Lars ägnade ytterligare någon vecka åt. Och nu står den där i sitt majestät! Ett fantastiskt tillskott till verkstan! Den högtidliga invigningen genomfördes den 30:e augusti. Höjdpunkten var en demonstration av Lars, som tryckte en av sina största plåtar.
Under sommaren ställde jag och Lars också ut grafik i Stripa Gallerirum, vilket är på väg att bli ett nytt spännande kulturcentrum i det gamla industrilandskapet i Stripa, någon mil norr om Lindesberg.

På initiativ av tre medlemmar – Sylvia Lind, Bjarne Löwdin och Elena Löwdin-Lind – hade vi filmvisning under sommaren, vilket var mycket uppskattat. På medlemmarnas önskemål kommer vi att titta på film även nästa sommar. 

Första söndagen i oktober var det traditionsenligt dags för årets Oktoberseminarium till Astley Nyhléns minne, i år på temat Skrivmaskinskonst och skrivmaskinspoesi. Vi arrangerade en utställning i verkstan med ett 20-tal skrivmaskiner av olika märken och ålder, ett bokbord med både böcker om skrivmaskinskonst, artists books gjorda på skrivmaskin och skrivmaskinspoesi publicerad i olika sammanhang. Huvudtalare var Jesper Olsson, doktor i litteraturvetenskap vid Linköping universitet, som kallade sin föreläsning ”TAB e or not TAB e”- skrivmaskinens estetik och politik. Som avslutning framförde jag också några av mina skrivmaskinstexter, med eller utan ackompanjemang av ljudet från olika maskiner. Det vi tidigare har kallat med arbetsbordet som scen, har på det här sättet återuppstått vid flera tillfällen under året; på Supermarket i Stockholm den 18:e april, på Bok och Bild Festivalen på Kulturens Hus i Luleå den 24:e oktober och på utställningen ”Här och nu – ” på Västerås Konstmuseum den 28:e november. Vid alla dessa tillfällen har programmet varit baserat på texter och verk, som jag gjort på eller för skrivmaskin. Utställningen på Västerås Konstmuseum, som även innehåller många av de boktryckta verk jag har arbetat med i GG-verkstan, pågår till den 6:e mars 2016.
Samma dag som seminariet hade Galleri Astley också vernissage för en Nordisk Artists Book-utställning i museet, kurerad av den åländske bokkonstnären Olof Kangas, så det blev extra mycket fokus på bokkonst i Uttersberg den helgen.

I slutet av oktober var det dags för ett nytt steg i GG-verkstans korta historia och det var att medverka i två olika bokmässor i England. Den första var Fine Press Book Fair i Oxford, en mässa med inriktning på böcker producerade med hantverksmässiga tekniker, inte minst boktryck. Det är Private Press-förlagens främsta mässa, men även många konstnärer som arbetar i bokform medverkar där, sida vid sida med antikvariska bokhandlare som säljer ”rare books”.  Den andra var Small Publishers Fair i Conway Hall i London, som har en något annorlunda inriktning, vilket namnet antyder. Där medverkar även oberoende förlag, som inte nödvändigtvis arbetar hantverksmässigt med sina böcker, men som ger ut en typ av poesi eller konst i bokform som inte ryms inom den kommersiellt inriktade förlagsvärlden. Även här är enskilda konstnärer som arbetar i bokform väl representerade. GG hade med böcker av Maev Lenaghan, Lisa Lee, Jim Berggren, Lina Nordenström, Marcus Ivarsson och Chateaux förlag som tillkommit delvis eller helt i GG-verkstan, men vi hade även bjudit in Hundörat Small Press och Stigbergets Stamp och Press (Richard Årlin), som medverkade med några böcker var. Tack vare gott samarbete med Lisa Lee, som bor i London, gick arbetet med och kring mässorna väldigt smidigt. Försäljningen var över förväntan, inte minst var det glädjande att större institutioner som Tate Library, Poetry Library at Southbank Centre, Victoria & Albert Museum och Meermanno Mueum i Nederländerna köpte böcker av oss.

I år är GG även representerad i Kaleid Collection 2015, vilket är en kollektion av artists books av konstnärer från hela Europa, som sammanställs av det London-baserade förlaget Kaleid Editions, genom ett jurybedömt förfarande. Det var min bok GAN SHI ZHANG som blev utvald – översatt till kinesiska av Lisa Lee, tryckt och bunden i GG-verkstan av mig själv. Kollektionen visas på mässor och marknadsförs runt om i Europa och USA under ett helt år. Den första offentliga presentationen var i slutet av september, på bokmässan i Whitechapell Gallery i London.

Affordable Art Fair, som ägde rum i Stockholm 22-25 oktober, höll Lars Nyberg två föredrag om grafik, som också innehöll demonstrationer av tryckning på GG:s transportabla lilla bordspress. Initiativet var Föreningen för Grafisk Konsts, som också hade en monter på mässan.

Väsby Konsthalls vackra lokal fylldes av Lars Nybergs grafik, med vernissage den 21:a november, och den 13:e december höll Lars i en välbesökt workshop i utställningshallen, med GG:s portabla djuptryckspress.

I slutet av november hann vi också med att närvara vid vernissagen på SO Fine Art Editions, ett gallery i Dublin, där det imponerande projektet 'A Lonely Impulse of Delight', baserat på W.B.Yeats poesi, presenterades för första gången. Ett 20-tal inbjudna konstnärer och ett mindre antal författare har bidragit med ett verk var till en gigantisk grafikmapp i begränsad upplaga, där varje verk utgör en respons på eller reflektion kring W.B.Yeats författarskap. Två av dessa verk är tryckta i GG-verkstan, en torrnålsgravyr av Lars Nyberg och en boktryckt textkomposition av mig. De medverkande författarnas texter är handsatta och tryckta av Jamie Murphy.

Jultryckningen i GG ägde i år rum söndagen den 2:a advent kl 11-17. Vi bjöd som vanligt på must, glögg och pepparkakor. Det blev hög stämning med full aktivitet i verkstan hela dagen. Många ville trycka julkort, men även andra juliga motiv. Materialet, papper och färg, var en uppskattad julklapp från GG.

Jag tar alltid tillfället i akt att berätta om GG i alla sammanhang, men jag vill särskilt nämna två tillfällen under det gångna året, där verkstan väckte särskilt stort intresse. Det ena var på Akademien Valand, Göteborgs Universitet, när jag var inbjuden till masterprogrammet Litterär gestaltning för att föreläsa om mina böcker. Det andra var ett nordiskt, litteraturvetenskapligt seminarium som de kallade The book to come, arrangerat av institutionen för litteratur och idéhistoria vid Göteborgs universitet i augusti, där jag medverkade. Att intresset för hantverksmässig bokframställning på senare år har vuxit sig allt starkare inom den litterära världen är väldigt påtagligt. Även inom bildkonstens område tycker jag att det är tydligt att allt fler får upp ögonen för grafikens alla möjligheter, inte minst när det gäller konst i bokform. Det finns många spännande utvecklingsmöjligheter för GG-verkstan i framtiden.

Avslutningsvis vill jag nämna att antalet stödmedlemmar under året har vuxit med så många som 19 personer – mycket tack vare Stig Johanssons värvningskampanj i trakten! Men jag vill samtidigt framhålla att det är vår övertygelse att vår verksamhet inte gagnar enbart våra medlemmar, utan att vi också bidrar på vårt sätt till en levande landsbygd. GG-verkstans verksamhet har till exempel bidragit med 154 gästnätter i Uttersberg under 2015.

Jag vill också rikta ett stort TACK till Nyhlénarna Elisabeth, Hans och Anders på Galleri Astley för ett gott samarbete det gångna året. Det stöd och den hjälp vi får av dem – i stort som i smått – är oerhört mycket värt för oss i GG. Stort tack också till alla i vår förträffliga styrelse, som alltid ställer upp när det behövs och uppmuntrar oss i vårt arbete. Sist men inte minst: tack till alla våra medlemmar för att ni stödjer och tror på det vi gör.

                                                                                                             Lina Nordenström


----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Grafikverkstan Godsmagasinet i Uttersberg

KALLELSE  

Föreningsstämma 2015

Medlemmarna kallas till ordinarie föreningsstämma den 8 mars 2015 kl. 13.00

i Grafikverkstan. Medlemmarna inbjuds även till föredrag av Lars Lambert: ”Andra halvan av avangardet; kvinnliga konstnärer från renässans till moderism” kl. 15.00, arrangerat av Galleri Astley.

Handlingarna kommer att finnas på föreningens hemsida www.grafikverkstan.se.

Medlem som önskar att få handlingarna per post kontaktar sekreteraren Anita Hård av Segerstad Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller på telefon 070-295 42 48.

Vill du engagera dig i föreningens styrelse, vara revisor eller sitta i valbered-ningen kontaktar du Lars Nyberg Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. .

Du har säkert besökt både Grafikverkstan och Galleriet under tiden från förra stämman och det är mycket som har hänt innanför väggarna. Det gäller särskilt verksamheten med kurser och många andra aktiviteter.

Uttersberg i februari 2015

Varmt välkommen hälsar styrelsen genom

Jörgen Bohlin

Föreningens ordförande

Underlag för betalning (bankgiro 416-1691) av medlemsavgiften 2015 bifogas. Avgiften är 100 kr/medlem och inkluderar barn/ungdom under 18 år. (Några har redan betalat). Föreningen saknar inbetalning för 2014 från några medlemmar. Det kan lätt repareras genom att inbetala 200 kr!

Meddela din e-postadress till sekreteraren om du inte redan gjort det; din elektroniska adress är värdefull för vår fortsatta kommunikation även om den inte ska mätas med det personliga mötet och då närmast Föreningsstämman!

------------------

Dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Justering av röstlängden
 3. Fråga om stämmans behöriga utlysande
 4. Fastställande av dagordning
 5. Val av funktionärer för stämman: a) ordförande, b) sekreterare, c) två justerare, tillika rösträknare
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning
 7. Revisorernas berättelse
 8. Fastställande av resultat- och balansräkning
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår
 11. Förslag från styrelsen
 12. I stadgeenlig ordning inkomna ärenden från medlemmarna
 13. Fastställande av antalet ordinarie styrelseledamöter och styrelsesuppleanter för det kommande verksamhetsåret
 14. Val av  a) Ordförande, b) övriga ordinarie styrelseledamöter, c) styrelsesuppleanter i den ordning de skall inträda, d)två revisorer och en revisorssuppleant, e) två ordinarie ledamöter och en suppleant till valberedningen
 15. Eventuella diskussionsfrågor
 16. Avslutning

 ---------------------------------------------------

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

Föreningen bildades den 21 januari 2009 i Uttersberg med invigning av verkstaden den 10 oktober av landshövdingen Ingemar Skogö och det första seminariet till Astley Nyhléns minne. Den första föreningsstämman hölls den 12 mars 2011.

Sedan föreningsstämman den 16 mars 2014 har styrelse, valberedning och revisorer utgjorts av:

Styrelse.
Jörgen Bohlin, ordförande
Anita Hård av Segerstad, sekreterare
Christer Engstrand, kassör
Ia Holmstrand, ledamot
Lina Nordenström, ledamot
Anders Nyhlén, ledamot
Ola Romàn, ledamot
Gunnar Ahl, suppleant
Inger Bohlin, suppeant

Revisorer.
Gunnar Ekman, ordinarie
Stig Johansson, ordinarie
Rolf Bergman, suppleant

Valberedning
Ordinarie ledamöter Lars Nyberg (sammankallande) och Elisabeth Nyhlén, suppleant Stig Johansson (suppleant)

Styrelsen har hållit fyra protokollförda sammanträden och däremellan hållit kontakt elektroniskt och på telefon.
Verksamheten under året redovisas i den bilagda texten utarbetad av Lina Nordenström. Antalet medlemmar är 77 vartill kommer familjemedlemmar (under 18 år.) Medlemsavgiften är oförändrat 100 kr.

Den ekonomiska redovisningen framläggs särskilt.

Uttersberg i februari 2014

Jörgen Bohlin     Anita Hård av Segerstad   Ia Holmstrand

Christer Engstrand   Lina Nordenström       Anders Nyhlén

Ola Romàn               Gunnar Ahl                 Inger Bohlin  

Verksamheten i GG under 2014

År 2014 har varit det mest intensiva året hittills, när det gäller besökande gästkonstnärer i verkstan. Bo Ganarp, som tidigare gästat verkstan under ett par försommarveckor varje år, har nu fått en fast punkt i Uttersberg på Bruket. Där hyr han en lägenhet, för att hädanefter kunna arbeta mer regelbundet i GG-verkstan. Förlaget Chateauxs medlemmar har som tidigare varit återkommande gäster, men inte som representanter för förlaget i fösta hand, utan för att arbeta med egna projekt. Genom Beata Berggren har ett nytt förlag fötts under året, nämligen Korrex förlag, döpt efter GG-verkstans fina korrekturpress! Mats och Thea Wilhelmsson, Maev Lenaghan och Lisa Lee tillhör också de gästkonstnärer som även tidigare arbetat hos oss. Jamie Murphy, som jag träffade på bokmässan i Oxford förra året, kom från Dublin för att arbeta under en februarivecka. Mer om detta nedan. Kasper Nordenström Jung är också ny gästkonstnär för i år. Han tillbringade en vecka under våren i verkstan, vilket resulterade i en serie fina linoleumsnitt. Även för Christer Carlstedt från Örnsköldsvik var GG-verkstan en ny erfarenhet. Han var hos oss under ett par sommarveckor för att arbeta med högtryck i form av borr-gravyrer i plast. Detta gav också ringar på vattnet genom vår nya granne, konstnären Zhang Fangbai ifrån Peking, som har köpt före detta Konsumbutiken alldeles bakom verkstan. Han blev oerhört inspirerad av Christers arbetsmetod! Fangbais entusiasm resulterade i många intensiva arbetspass tillsammans med Lars vid koppartryckspressen, några av de varmaste sommarveckorna.

Förra årets Västmanlandstipendiat, Christine Karlsson, kom under två veckor i maj. Som tidigare elev vid Grafikskolan i Stockholm, hade hon goda tekniska förkunskaper, och kom därför snabbt in i arbetet. Efter två veckor hade hon färdigställt en mapp med en serie bilder och texter, som vi nu har i vårt arkiv. I år delar vi stipendiet i två, som går till Marcus Ivarsson och Anna Törrönen. De har redan bokat in varsin period under våren 2015.

GG.s internationella utbytesprogram, som nu involverar Grafikwerkstatt Dresden, innebär i år att vi tog emot konstnären Kerstin Francke Gneuss under augusti månad. Hennes Sverige-vistelse inleddes med en vecka i Litografiska Akademien i Tidaholm, som tillsammans med Skövde Konstgrafiska Verkstad var värd för nätverket ENDEGRAS årliga veckoseminarium. Även jag reste ner dit, för att delta i de pågående diskussionerna om ett utvidgat utbyte mellan samtliga verkstäder som är knutna till nätverket, inom ramen för ett EU-finansierat kultur-projekt. Intressanta tankegångar, som vi får se vad det kan leda till i framtiden. Under sin vistelse i Uttersberg höll Kerstin i en välbesökt föreläsning i GG-verkstan om sitt konstnärs-skap – både om grafik, skulpturer och offentliga verk som hon arbetet med i större skala. Som avslutning på vistelsen visade Galleri Astley ett tiotal bilder av Kerstin i galleriets grafikrum – ett urval svartvita grafiska blad, med motiv från Uttersbergsskogen.
Jag kan också nämna att
GG:s tidigare utbyte med Graphic Studio Dublin har gett ringar på vattnet under året: Sharon Lee och Lars Wikström, som tillbringade en arbetsperiod var i respektive verkstad 2011 och 2012, hade en gemensam utställning på Graphic Studio Gallery i Dublin i mars i år.

En kall dag i slutet av januari var Lars och jag inbjudna till Meken, Smedjebackens kommuns konsthall, för att hålla i en vidareutbildning och inspirationsworkshop för en grupp lärare. Det blev något av en föreläsning om grafikens mångbottnade och intressanta historia, blandat med praktiska inslag och ett bildspel om vår verksamhet i GG, vilket väckte mycket intresse.

I början av februari representerade jag och Lars GG i den av kommunen arrangerade debatten i kulturhuset Korpen i Skinnskatteberg. Samtliga kulturaktörer i kommunen var inbjudna att delta och anledningen var det pågående arbetet med att utarbeta en regional kulturplan för Västmanland. Vi gjorde vårt bästa för att lyfta frågan om att identifiera bildkonstområdets behov och möjligheter, vilket av någon anledning tycks vara långt ifrån självklart i den regionala debatten om kulturpolitiken.

Supermarket 2014 på Kulturhuset i Stockholm den 14-16:e februari var jag medansvarig arrangör till Grafiska Sällskapets och Grafik i Västs gemensamma monter. Temat var artists’ books och fanzines. I montern visade vi en stor bredd av olika typer av böcker och publika-tioner. GG-verkstan fanns representerad genom exempel ur Chateauxs utgivning och en serie häften av mig själv.

Lagom till Supermarket kom irländaren Jamie Murphy tillsammans med sin fru Laura till Stockholm, för att sedan fortsätta till Uttersberg tillsammans med oss. Jamie, som driver förlaget Salvage Press, kom till GG-verkstan för att sätta och trycka texten till sin nya bok; ”The rooster, the handmill & the swarm of hornets” – en svensk folksaga, översatt till engelska. Miljön i Uttersberg fungerade perfekt som inramning till boken! som han senare illustrerade med en serie träsnitt. Inbindningen, med tillhörande kassett, gjordes av bok-bindaren Tom Duffy i Dublin. En klassisk ”private press-bok”, som nu finns i vårt arkiv.

GG-arkivet fylls på successivt, i och med att gästande konstnärer alltid uppmanas att lämna ett arkivex när de arbetar hos oss, som en form av dokumentation av verksamheten. Ia Holm-strand, ledamot i vår styrelse, och jag själv tillbringade några dagar i början av året med att systematisera och registrera inlämnade blad och böcker. Även tidigare skänkta verk, som vi ibland har till utlottning och försäljning till stöd för föreningens verksamhet, finns nu kata-logiserade.

GG:s årsmöte söndagen den 16:e mars präglades tragiskt nog av den fruktansvärda nyheten att Grafikens Hus i Mariefred brann ner till grunden natten mellan lördagen och söndagen. Årsmötet blev en sorgestund, som vi tog tillvara genom att ta ett enhälligt beslut om att er-bjuda våra tjänster till Grafikens Hus. Grafikens Hus har under året fortsatt sin verksamhet under en rad olika c/o-adresser, varav GG-verkstan har varit en. Den 14:e juni tog vi i sam-arbete med Galleri Astley emot FfGK (Föreningen för Grafisk Konst), som tidigare har arrangerat en medlemsdag på Grafikens Hus varje år. Det var ett heldagsprogram, som lockade ovanligt många medlemmar, vilket självklart kändes väldigt bra. Under en augusti-vecka tog vi i GG också emot 5 stipendiater, som tilldelats årets stipendier ur Ann-Margret Lindells stipendiefond, förvaltad av Grafikens Hus Vänner. Tillsammans med konstnären Jenny Olsson, som varit huvudansvarig för upplägget av de två stipendieveckorna i Grafikens Hus varje år, planerade jag in en fyradagarsworkshop i boktryck/bokbinderi i GG-verkstan. Resten av tiden arbetade stipendiaterna i Konsthögskolans verkstäder i Stockholm.

Under mars månad hade vi tre sinsemellan mycket olika studiebesök. Det första var Sparbanken Mälardalen, som kom till verkstan tillsammans med representanter från sin reklambyrå (Lokomotiv i Stockholm), för att undersöka möjligheterna till ett framtida samarbete med GG och Galleri Astley. Reklamarna återkom senare för att trycka screentryck i galleriets verkstad. Det andra var en grupp elever från Tärna Folkhögskolas utbildning för IT-pegagoger, som tillbringade en eftermiddag i GG-verkstan. Det tredje var länets dåvarande konstkonsulent Linda Wallenberg, som reste runt i regionen med en grupp personer från Konstfrämjandets riksorganisation.

Huvudattraktionen under april var givetvis Brödrostens Dag under Långfredagen. Årets firande präglades i hög grad av att tre irländare anlände redan två dagar i förväg, för att för-bereda en dokumentärfilm om evenemanget. Efter flera intensiva arbetsdagar återvände de till Dublin, för att färdigställa filmen, som vi ännu inte har sett…. Premiären lär vara planerad till 3:e april i år – just det: Brödrostens Dag!

Årets Oktoberseminarium gick av stapeln den 5:e oktober, vilket också blev dagen för GG-verkstans 5-årsjubileum. Seminariets tema cirklade även i år kring boken som konstform och boksamlandet som fenomen. Peter Bodén, som driver Antikvariat Hundörat, föreläste om sin egen verksamhet, både som antikvariatsbokhandlare, förläggare och medansvarig för Galleri Örhänget i Stockholm. Därefter visade Lars Nyberg exempel på böcker av konstnären och poeten Börje Sandelin. Sandelin provade på även filmen som medium innan han gick bort 1970, alldeles för tidigt. Filmvisning avslutade därför årets seminarium, som sen övergick i jubileumsfirandet med tårta och ärtsoppa. Tack alla som ville vara med och fira jubilaren! Det blev riktigt trångt i verkstan – fantastiskt roligt!

I mitten av oktober var GG och Galleri Astley inbjudna av dåvarande länskonstkonsulenten Linda Wallenberg att delta i en ”Internationell nätverksträff” i Västerås, med syfte att utbyta erfarenheter med andra aktörer i länet, som redan har eller har ambitioner att bedriva en verksamhet med internationella kontaktytor och utbyten – ett initiativ som är värt all uppbackning. Att bygga nätverk både inom och utom länet, nationellt och internationellt, att diskutera möjligheter och delge varandra sina erfarenheter, är bästa sättet att skapa förutsättningar för ett levande lokalt kulturliv.

Den 24:e oktober hade vi studiebesök av en grupp ifrån Sala kommun, som arbetar med en förstudie om vad de kallar mobil konstpedagogik, på initiativ av Johanna Byström Sims vid Aguélimuséet. Gruppen bestod av Linda Svalby, Kungsängsgymnasiet, Sonia Ersryd, Åkra-skolan, Benny Wetterberg, Kulturskolan Sala, Petra Jablonski, Kulturutvecklare i Sala kom-mun och Staffan Bergman, Kulturskolan Skinnskattberg. Till oss kom de för att få höra mer om hur vi har arbetat inom ramen för ”Skapande skola”, i samarbete med Galleri Astley.

I november besökte jag Small Publishers Fair i London, vilket var väldigt inspirerande – en spännande mässa för udda bokutgivning, med en imponerande bredd, inom ramen för vad vi brukar kalla artists books eller independent publishing. Resan gav kontakter, som definitivt kommer att ge ringar på vattnet under kommande verksamhetsår….

I höstas fick GG en inbjudan, genom Johan Poussette, verksamhetsledare för Iaspisprogram-met, att delta i IASPIS seminarium om internationell residenceverksamhet i Stockholm den 13:e november. Jag själv och Lisa Lee från Peking, som just är i färd med att starta upp en ny verksamhet i London, åkte dit som GG:s representanter. Det var en oerhört intressant eftermiddag, med föreläsare från den holländska paraplyorganisationen TransArtists, som berättade om sina medlemmars verksamheter. Vi fick också ta del av europeiska kommissio-nens samarbete kring residencefrågor, som kommer att resultera i en publikation med namnet ”OMC Policy Handbook on Residences”. Eftermiddagen avslutades med en öppen diskus-sion, där alla fick möjlighet att ta del av varandras erfarenheter.

Den 26-27:e november var jag inbjuden att delta i ett Utbildningsdygn på Konstmuseet i Västerås, i regi av Kulturutveckling konst, Landstinget Västmanland, Västerås konstmuseum och konstkonsulentverksamheterna i Sörmland, Uppsala och Örebro län. Temat var ”hur man som konstarrangör kommunicerar sin verksamhet och skapar engagemang och deltagande lokalt, regionalt och internationellt”. Min roll var att dag två framföra en ”reflektion” kring utbildningsdygnets ambitiösa och gedigna program, som innehöll föreläsningar, workshops, performance och paneldebatt med inbjudna representanter för media. Två mycket intressanta inslag var föreläsningarna om Akvarellmuseet på Tjörn och Mänttä Art Festival i Finland, som båda är fantastiska exempel på aktiva och framgångsrika konstplattformar i glesbygd, som samtidigt har internationell prägel.

Och med detta närmade vi oss slutet av ett intensivt verksamhetsår, som vid sidan av GG:s aktiviteter för vår egen del också har inneburit flera resor i Sverige och utomlands, juryut-ställningar som Vårsalongen i Stockholm och Grafiktriennalen i Uppsala, mässor i London och Peking, andra utställningsprojekt, skissuppdrag, föreläsning och undervisning på konst-skolor i Stockholm och Göteborg bland annat…och inte minst, för Lars del, ett omfattande förberedelsearbete inför sommarens Nobelutställning på Galleri Astley.

GG-året avslutade vi traditionsenligt med Glögg och Jul-tryck i verkstan, söndagen den 4:e advent. Den hårdaste vinterkölden hade ännu inte slagit till, men marken utanför var täckt av ett tunt lager snö och trädens grenverk var vackert frostvita mot den svarta skogen, så julstäm-ningens magi infann sig definitivt även detta år.

Ett stort tack för det gångna året till vår entusiastiska styrelse, till Galleri Astley och till alla andra som stött oss och på olika sätt medverkat till GG-verkstans verksamhet. Ett särskilt tack till Linda Wallenberg för ett gott samarbete under de gångna åren. Linda lämnar tyvärr sin tjänst som konstkonsulent i Västmanland i och med detta verksamhetsår.

Lina Nordenström

                                                                                      

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Grafikverkstan Godsmagasinet i Uttersberg

Protokoll

Föreningsstämma söndagen den 16 mars 2014.

Närvarande medlemmar12, varav styrelsefunktionärer 7, se bilaga 1.

 1. Öppnande
  Ordförande Jörgen Bohlin hälsar de närvarande välkomna och uttrycker den bestörtning och chock vi alla känner över den brand som totalförstört GRAFIKENS HUS och med den oersättliga värden som gått förlorade. Föreningsstämman förklaras öppnad och behörigen utlyst.
 2. Justering av röstlängden, se bilaga 1
 3. Dagordning
  Paragraf 10 och 11 utgår och dagordningen fastställs.
 4. Val av funktionärer
  Till ordförande för årsmötet utses Jörgen Bohlin, till sekreterare Anita Hård af Segerstad och till justeringspersoner, tillika rösträknare Christer Engstrand och Lina Nordenström,
 5. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning
  Jörgen Bohlin föredrar verksamhetsberättelsen såsom den föreligger, med tillägget att i katalogen Artists Books som ges ut av Bristol University så finns Grafikverkstan omnämnd och att verk av Lina Nordenström också finns med där. Lina Nordenström tillägger att under året har verkstan använts av allt fler gästkonstnärer och att verksamheten också fått positiv respons från kulturarbetare i länet. Verksamhetsberättelsen finns utlagd på hemsidan.
  Christer Engstrand konstaterar att föreningens resultat och balansräkning går runt på 30 000 kronor och därutöver tillkommer öronmärkta medel till olika projekt.
 6. Revisionsberättelse
  Revisorernas granskningsrapport föredras av Stig Johansson. Räkenskaperna bedöms vara väl förda och granskningen föranleder ingen anmärkning. Stig Johansson framhåller som en kommentar till granskningsrapporten, att utläggen bör preciseras så att det klart framgår vilket konto de skall belasta vilket underlättar att följa räkenskaperna. Revisorernas granskningsrapport läggs till handlingarna (se bilaga 2)
 7. Fastställande av resultat – och balansräkning
 8. Styrelsens ansvarsfrihet
  Styrelsens beviljas ansvarsfrihet
 9. Fastställande av medlemsavgift.
  Medlemsavgiften fastställs till 100 kronor per medlem och år inkluderande barn/ungdom under 18 år.
 10. Fastställande av antalet ordinarie styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
  Fastställs att styrelsen oförändrat skall bestå av sju ledamöter och två suppleanter.
 11. Val av styrelseledamöter.
  Jörgen Bohlin omväljs till ordförande på ett år.
  I tur att avgå av ordinarie ledamöterna är Christer Engstrand, Lina Nordenström, Anders Nyhlén. Samtliga omväljs för en period på två år.
  Gunnar Ahl och Inger Bohlin omväljs som suppleanter på ett år. Till ordinarie revisorer väljs Gunnar Ekman (omval) och Stig Johansson (omval) och till revisorssuppleant Rolf Bergman (omval). Till valberedning väljs som ordinarie ledamöter Lars Nyberg (sammankallande) och Elisabeth Astley. Till suppleant väljs Stig Johansson.

Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat och balansräkningen för år 2013 godkänns och läggs till handlingarna.

10.  Diskussionsfrågor
Beslutades att vi skall bidraga med det vi kan i den situation som nu råder för GRAFIKENS HUS. Vad det kan vara får definieras och initieras av GRAFIKENS HUS. Jörgen Bohlin får i uppdrag att ta kontakt med Ia Holmstrand för fortsatt dialog kring dessa frågor. Lars Nyberg uttrycker ett tack till ordförande och styrelse för gott samarbete. Ett särskilt tack riktas till Anders Nyhlén för det goda och ovärderliga samarbetet med Galleri Astley.

11.  Då inga övriga ärenden anmäls och inga fler diskussionsfrågor aktualiseras tackar ordföranden för visat intresse och förklarar stämman avslutad.

Vid protokollet   Anita Hård af Segerstad                        
Justeras              Jörgen Bohlin,
Christer Engstrand, Lina Nordenström

                                           

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Föreningen Grafikverkstan Godsmagasinet i Uttersberg

Kallelse till föreningsstämma 2014

Medlemmarna kallas till ordinarie föreningsstämma söndagen den 16 mars 2014 kl. 13.00 i Grafikverkstan. Medlemmarna inbjuds samtidigt till utställningen (sista dagen) i Galleri Astley med Rune Hagberg. ( www.galleriastley.com )

Medlem som önskar att få verksamhetsberättelse och bokslut per post kontaktar sekreteraren Anita Hård av Segerstad Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller på telefon 070-295 42 48.

Vill du engagera dig i föreningens styrelse, vara revisor eller sitta i valberedningen kontaktar du Lars Nyberg Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Du har säkert besökt både Grafikverkstan och Galleriet under tiden från förra stämman och det är mycket som har hänt innanför väggarna. Det gäller utrustningen och särskilt verksamheten med kurser, öppen verkstad och många andra aktiviteter.

Uttersberg i februari 2014

Varmt välkommen hälsar styrelsen genom
Jörgen Bohlin, föreningens ordförande

------------------------

Medlemsavgiften för 2014 betalar du in på bankgiro 416-1691. Avgiften är 100 kr/medlem och inkluderar barn/ungdom under 18 år. (Några har redan betalat). Föreningen saknar inbetalning för 2013 från några medlemmar. Det kan lätt repareras genom att inbetala 200 kr!

Meddela din e-postadress till sekreteraren om du inte redan gjort det; din elektroniska adress är värdefull för vår fortsatta kommunikation även om den inte ska mätas med det personliga mötet och då närmast Föreningsstämman!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

Föreningen bildades den 21 januari 2009 i Uttersberg och verkstaden invigdes den 10 oktober av landshövdingen Ingemar Skogö. Samma dag arrangerade vi det första seminariet till Astley Nyhléns minne.
Den första föreningsstämman hölls den 12 mars 2011.

Sedan föreningsstämman den 3 mars 2013 har styrelse, valberedning och revisorer utgjorts av:

Styrelse.
Jörgen Bohlin, ordförande
Anita Hård av Segerstad, sekreterare
Christer Engstrand, kassör
Ia Holmstrand, ledamot
Lina Nordenström, ledamot
Anders Nyhlén, ledamot
Ola Romàn, ledamot
Gunnar Ahl, suppleant
Inger Bohlin, suppeant

Revisorer.
Gunnar Ekman, ordinarie
Stig Johansson, ordinarie
Rolf Bergman, suppleant

Valberedning.
Lars Nyberg, sammankallande
Elisabeth Astley, ordinarie
Stig Johansson, suppleant

Styrelsen har hållit fem protokollförda sammanträden och däremellan hållit kontakt elektroniskt och på telefon.
Verksamheten under året redovisas i den bilagda texten utarbetad av Lina Nordenström. Antalet medlemmar är 80 vartill kommer familjemedlemmar (under 18 år.) Medlemsavgiften är oförändrat 100 kr.

Den ekonomiska redovisningen framläggs särskilt.

Uttersberg i februari 2014

Jörgen Bohlin     Anita Hård av Segerstad   Ia Holmstrand

Christer Engstrand   Lina Nordenström       Anders Nyhlén

Ola Romàn               Gunnar Ahl                 Inger Bohlin  

 

Sammanfattning av verksamheten i GG under 2013

Under det gångna året har vi haft besök av en rad gästkonstnärer, bland annat Bo Ganarp från Stockholm, Mats Wilhelmsson från Tyresö, Jim Berggren från Mölndal, Lisa Lee från Peking (numera Londonbo) och Maev Lenaghan från Galway (numera stockholmare). I våras välkomnade vi förra årets Västmanlandstipendiat Emma Mohlin, som var hos oss under två intensiva arbetsveckor. Och i november kom Jacob Hubertus, andraårselev på Västerås Konstskola, på ett arbetsstipendium i GG-verkstan under en vecka. Nu till våren kommer Christine Karlsson, 2013 års Västmanlandstipendiat. Båda dessa stipendier har vi möjlighet att erbjuda tack vare medfinansiering av Landstinget i Västmanland.

Året inleddes med att Lars Nyberg valdes in i The Royal Society of Painter-Printmakers i England, så från och med nu har han en fot att stå på i London, genom deras galleri Bankside Gallery. Därmed öppnas också nya möjligheter för GG att fördjupa kontakterna med det engelska grafiklivet. Flera London-resor under 2013 har också medfört nya kontakter när det gäller den anglosaxiska artists book-världen, som känns spännande och värdefulla. I årets utgivning av The Artist’s Book Yearbook, publicerad av Impact Press med säte i Bristol, finns information om GG-verkstan och även information om de böcker som jag själv tryckt i GG under de två gångna åren. I höstas var några av böckerna också med på en bokutställning på London Printstudio Gallery.
Ett annat viktigt steg för GG togs i augusti, i och med att jag reste ner till Dresden för att delta i ENDEGRAS seminarievecka, i år arrangerad av Grafikwerkstatt Dresden. ENDEGRAär ett öppet samarbetsnätverk mellan grafikverkstäder i hela Europa, ett värdefullt kontaktnät för GG. Det har redan inneburit att ett samarbete mellan Grafikwerkstatt, Bolaget Vardagsbilder i Mölndal och GG-verkstan lett till utgivningen av boken ”Lunar Manual” av Jim Berggren och Ragnar Strömberg, förlagd av det nystartade förlaget Bootes. Inlagans text trycktes nere i Dresden, Jim kom till oss i GG och tryckte bokens bilder och själv tryckte jag omslaget på vår korrekturpress i GG-verkstan. Releasen hölls på Galleri Thomassen i Göteborg.
Under året har också en rad böcker, utgivna av förlaget Chateaux, kommit till i GG-verkstan. Beata Berggren, Peter Thörneby och Martin Högström, som driver förlaget, bidrog också till årets OKTOBERSEMINARIUM till Astley Nyhléns minne. Det var det tredje seminariet med böcker eller ”konst i bokform” som tema. Programmet, som vi kallade ”med arbetsbordet som scen”, innehöll 6 ”scener” med högläsning och visning av bok/textobjekt, filmvisning och ett föredrag av Anders Nilsson från Rönnells antikvariat:

Scen 1:          Italic                                   av Peter Thörneby                    

Scen 2:          Vardagens Cirklar            av Martin Högström                                    

Scen 3:          Rumsliggare och                                                          
                      ”att om böcker skriva
                      och ordbildning”
               av Lina Nordenström        

Samtal:         ANTIKVARIATET SOM KULTURCENTRUM
                      Anders Nilsson från Rönnells Antikvariat i Stockholm har ordet.
Scen 5:          grå våg                               av Peter Thörneby             
Film:             Kati Sepsei                         av Beata Berggren             
Scen 6           28 bokstäver i det svenska alfabetet
                      STAV STEN STOD         
av Lina Nordenström        

Under året har vi också fått ett tillskott på djuptryckssidan: en ny Krause-press, som vi tagit över från den reducerade grafikverkstan på KKV i Nacka. Den behöver lite renoveringsjobb, för att kunna tas i bruk, men den pryder redan vår verkstad med sin skönhet. Min samling av skrivmaskiner har också vuxit under året, tack vare några riktigt fina donationer!
Det för mig osökt in på årets stora högtid, som vi hållit hårt på sedan invigningen av GG-verkstan, nämligen Brödrostens Dag. Förra året hölls den redan den 29:e mars och var mer välbesökt än någonsin! Öppen Verkstad som vi hållit en helg i månaden ända sedan invigningen av verkstan 2009 har också varit välbesökt.                                                                                                                                genom Lina Nordenström

Se web-länkarna nedan till organisationer, verkstäder och förlag som omnämns ovan!

www.re-printmakers.com

www.uwe.ac.uk/sca/research/cfpr/dissemination/publications/impact_press

www.londonprintstudio.org.uk www.endegra.org

www.handpressendrucke.de

www.ramverk.se/vardagsbilder

www.bootesforlag.com

www.chateaux-slot.blogspot.se

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Föreningen Grafikverkstan Godsmagasinet i Uttersberg 

Föreningsstämman 2013

Medlemmarna kallas till föreningsstämman den 3 mars 2013 kl. 15.00 i Grafikverkstan. Medlemmarna inbjuds samtidigt till vernissage i Galleri Astley kl. 13.45 med utställning av lärare och elever i Örebro konsthögskola.
Här nedan finner du verksamhetsberättelsen. Medlem som önskar att få alla handlingar per post, inklusive bokslut, kontaktar sekreteraren Anita Hård av Segerstad,  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.   på telefon 070-295 42 48.
Vill du engagera dig i föreningens styrelse, vara revisor eller sitta i valberedningen kontaktar du Lars Nyberg, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. .
Byggnaden känner du igen från tidigare besök. Innehållet och verksamheten är under ständig förändring. Det gäller utrustningen – högklassig grafisk verkstad - och särskilt verksamheten med kurser, öppen verkstad och många andra aktiviteter.
Uttersberg och Uppsala i februari 2013
Varmt välkommen hälsar styrelsen genom
Jörgen Bohlin
föreningens ordförande
 
Medlemsavgiften för 2013 betalas till föreningens bankgiro nr 416-1691. Avgiften är 100 kr/medlem och inkluderar barn/ungdom under 18 år. Vi saknar inbetalning av medlemsavgiften för år 2012 från några medlemmar. Det kan lätt reparareras genom att inbetala 200 kr!
Meddela din e-postadress till sekreteraren om du inte redan gjort det; din elektroniska adress är värdefull för vår fortsatta kommunikation även om den inte ska mätas med det personliga mötet och då närmast Föreningsstämman!
 
---------
GRAFIKVERKSTAN GODSMAGASINET I UTTTERSBERG

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012


Föreningen bildades den 21 januari 2009 i Uttersberg och Godsmagasinet invigdes den 10 oktober av landshövdingen Ingemar Skogö. I samband med invigningen arrangerade föreningen i samarbete med Galleri Astley det första seminariet till Astley Nyhléns minne. Oktoberseminariet har sedan dess varit ett årligen återkommande inslag i verksamheten.
Sedan föreningsstämman den 24 mars 2012 har styrelse, revisorer och valberedning utgjorts av:
Styrelse.: Jörgen Bohlin, ordförande, 
Ola Román, vice ordförande, 
Anita Hård av Segerstad, sekreterare
Christer Engstrand, kassör, 
Lina Nordenström, ledamot
, Jan af Burén, ledamot
, Anders Nyhlén, ledamot, Gunnar Ahl, suppleant, 
Inger Bohlin, suppleant
Revisorer: 
Gunnar Ekman, ordinarie, 
Stig Johansson, ordinarie
, Rolf Bergman, suppleant
Valberedning: 
Lars Nyberg, sammankallande, 
Elisabeth Astley, ledamot, 
Stig Johansson, ledamot
Styrelsen har hållit sex protokollförda sammanträden. Däremellan har löpande kontakt hållits elektroniskt och på telefon.

Verksamheten sammanfattas enligt följande:
Antalet betalande medlemmar är 94 vartill kommer familjemedlemmar.
Renoveringen av fastigheten har fullföljts och med kompletterinen av den grafiska utrustningen kan etableringen av Godsmagasinet Grafikverkstan ses färdigställd. Därmed inte någon slutpunkt! Föreningen har fått bidrag från Skinnskattebergs kommun för dels del av driftskostnaderna, dels genomförandet av seminarierna till Astley Nyhléns minne samt ett verksamhetsbidrag för kulturprojekt från Landstinget i Västmanlands län. Verksamheten har varit mycket omfattande med olika aktiviteter i form av kurser, Öppet hus m. m. och traditionsenligt innefattande Brödrostens Dag.

Under året har GG haft flera gästkonstnärer som också övernattat i verkstan: 
Bo Ganarp, Björn Brusewitz, Daina Liepina och Sharon Lee. Sharon, som var vår utbytesstipendiat från Graphic Studio i Dublin, höll också i en endagsworkshop under sin 6-veckorsvistelse här. Hon demonstrerade hur man använder litografiska polyesterplåtar, vilket lockade 10 konstnärer till Uttersberg, bland annat från Konsthögskolan i Stockholm, kollektivverkstäderna i Örebro och Västerås, Falukonstgrafiska verkstad och från Bolaget Vardagsbilder i Mölndal. Dagen innan arrangerades en öppen föreläsning med de båda stipendiaterna Sharon Lee och Lars Wikström (som gästade Grahpic Studio i Dublin sommaren 2011). De visade bilder och berättade om sitt konstnärskap. En del av tiden ägnades åt att diskutera vad det kan innebära att vara gästkonstnär, vilka utmaningar man ställs inför och vad det kan ge - både på ett konstnärligt och personligt plan.
Under april-maj ställde GG ut grafik inom ramen för Temporarts utställningverksamhet med internationellt fokus i Västerås. I gatuplan i köpcentret Sigma kunde man se verk av konstnärer från Nigeria, Kenya, Sydafrika, Irland och Kina. Alla har arbetat i GG-verkstan sedan starten i oktober 2009.
I början av april hölls en ”inspirationsdag” i verkstan för en grupp konstnärer från Falu Konstgrafiska Verkstad, inför en artists’ book-kurs som de håller under våren. Dagen utmynnade i ett spännande samtal kring boken som konstform, hur man kan arbeta och vad som är den drivande kraften bakom att arbeta i just bokform. 

Samma vecka inföll också årets stora högtid, BRÖDROSTENS DAG, som traditionsenligt firas på Långfredagen mellan kl 15 och 18. I år var vi tvungna att utvidga utställningsbordet, eftersom antalet brödrostar har blivit allt fler från år till år. Över fyra meter formbröd gick åt under eftermiddagen, så nästa år passeras nog 5-metersgränsen!
Tryckaren och konstnären Siv Johansson, som ställde ut egna och andras grafiska blad på Galleri Astley under våren, höll i GG-verkstan en torrnålsworkshop tillsammans med Lars Nyberg. Samtalen och diskussionerna mellan Siv och Lars, när det gäller tryckning och bilder, blev ett givande inslag i kursen.
Åtta studenter från Polen och två av deras lärare på högskolan i Wroslaw besökte den 25:e maj Uttersberg. Programmet innefattade besök på Galleri Astley och en eftermiddagsworkshop i boktryck i GG-verkstan.
Under hösten har vi också haft besök av en gästkonstnär, utbildad på Bergens Konsthögskola i Norge, men hemmahörande i Strömstad: Miriam Ekeholt. Hon hyrde in sig i en av Galleri Astleys lägenheter under en månad och gästade även GG-verkstan. I bästa fall får vi snart se henne i Uttersberg igen!
Varje år sedan invigningen 2009 har GG arrangerat ett OKTOBERSEMINARIUM till Astley Nyhléns minne. I år berättade boksamlaren Jarl Hellichius ifrån Torshälla om sitt intresse för böcker, om samlandet och hur det har utvecklats genom åren. I GG-verkstan, där vi efter föredraget samlades för samtal kring boken som konstform, visades också exempel på olika konstnärers artists’ books.  
Martin Högström, Peter Thörneby och Beata Berggren gästade verkstan i november för att trycka bokomslag - de två första böckerna som ges ut av deras nystartade förlag CHATEAUX, ”Vardagscirklar” och ”Det perfekta brottet”. Och fler böcker kommer under nästa år!
Lina Nordenström har under året färdigställt två nya boktryckta häften och en bok med textfragment ur Moa Martinsons texter. Böckerna har tillsammans med nya grafiska blad ingått i den "utställningsturné" som Lina och Lars Nyberg har genomfört under hösten, bland annat i Örebro och Västerås, med avslutning på Graphic Studio Gallery i Dublin. Under hösten har Lina och Lars också visat nya blad i en samlingsutställning i Galleri Astleys museum, där även GG:s irländska stipendiat Sharon Lee var representerad med en serie grafiska blad. Allt tryckt i GG-verkstan.
Årets Öppna Verkstads-helger har varit välbesökta. Det är roligt att allt fler har blivit återkommande besökare. Stor arbetsglädje och trevlig samvaro, med samtal om både grafik och annan konst! Vi har fortfarande inga krav på föranmälan, men hittills har det ändå fungerat bra.
Under våren 2013 kommer 2012 års Västmanlandsstipendiat Emma Mohlin till GG-verkstan under två arbetsveckor. Hon ersätter Maria Sewerin, som inte kunde komma i höstas. Maria är välkommen vid annat tillfälle. Både utbytesprogrammet med Graphic Studio Dublin och Västmanlandsstipendiet har  kunnat genomföras tack vare medfinansiering från Länsstyrelsen och Landstinget i Västmanlands län.
Den ekonomiska redovisningen framläggs särskilt.

Uttersberg i februari 2013.

Jörgen Bohlin             Ola Román               Anita Hård av Segerstad

Christer Engstrand      Lina Nordenström     Jan af Burén

Anders Nyhlén
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Resultat- och balansräkning GG 2012

Summa intäkter                           45.478:90

Summa kostnader                     -23.962:00

Årets resultat                               21.516:90
Summa tillgångar                       58.949:55

Skulder                                               75:68
Summa eget kapital                 -59.025:23                         
_________________________________________________________________
 
Föreningsstämman 2012   -   
Protokoll 
Närvarande medlemmar 11 st, varav styrelsefunktionärer 6.


Ordförande Jörgen Bohlin hälsar de närvarande välkomna och informerar om att medlemsantalet föreningen uppgår till 94. Föreningsstämman förklaras öppnad och behörigen utlyst.


Dagordningen fastställs.

Till ordförande för årsmötet utses Jörgen Bohlin, till sekreterare Anita Hård af Segerstad och till justeringspersoner, tillika rösträknare, Rolf Bergman och Christina Gunnarsson.

Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning
:
Jörgen Bohlin föredrar verksamhetsberättelsen såsom den föreligger med tillägget; 
att 
Föreningen har administrerat ett av Svenska Institutet finansierat samarbetsprojekt (kulturutbyte) med Kenya.
Lina Nordenström kompletterar det till verksamhetsberättelsens bilagda kalendariet med
att uttrycka ett tack till Ann-Katrin Källström som sett till att den av Astleys minnesfond donerade pressen äntligen nått sin destination i Kenya
att öppen verkstad som anordnas en gång i månaden fungerar bra
att verkstan har internationella kontakter med Kenya och Irland.

Christer Engstrand föredrar resultat och balansräkningen. Föreningens kassabehållning är 67492 kronor av dessa är 27376 kronor bidrag från landstingsprojektet. De egna tillgångarna är därmed 40116 kronor.

Styrelsens verksamhetsberättelse och resultat och balansräkningen för år 2011 godkänns och läggs till handlingarna.

Revisionsberättelse:

Räkenskaperna bedöms vara väl förda och på ett tillfredsställande sätt. Revisorernas granskningsrapport föredras och läggs till handlingarna.
Stig Johansson framhåller som en kommentar till granskningsrapporten, att när överföring sker mellan konton bör datum för överföringen samt signatur anges, vilket underlättar att följa räkenskaperna.

Styrelsens ansvarsfrihet
:
Styrelsens beviljas ansvarsfrihet.

Fastställande av medlemsavgift.: medlemsavgiften fastställs till 100 kronor per medlem och år inkluderande barn/ungdom under 18 år.

Fastställande av antalet ordinarie styrelseledamöter och styrelsesuppleanter: 
fastställs att styrelsen oförändrat skall bestå av sju ledamöter och två suppleanter.

Val av styrelseledamöter: 
Jörgen Bohlin omväljs till ordförande på ett år. 
I tur att avgå av ordinarie ledamöterna är Christer Engstrand, Lina Nordenström, Anders Nyhlén. Samtliga omväljs för en period på två år.
 Gunnar Ahl och Inger Bohlin omväljs som suppleanter på ett år. 

Till ordinarie revisorer valdes Gunnar Ekman (omval) och Stig Johansson (omval) och till revisorssuppleant Rolf Bergman (omval). 

Till valberedning väljs som ordinarie ledamöter Lars Nyberg (sammankallande) och Elisabeth Astley Nyhlén. Till suppleant väljs Stig Johansson.

Diskussionsfrågor: uttrycks att det bland deltagare finns en acceptans för en höjning av avgiften för workshops.

Avslutning: 
Då inga övriga ärenden anmäls och inga fler diskussionsfrågor aktualiseras tackar ordföranden för visat intresse och förklarar stämman avslutad.

 
 
Vid protokollet                                                                                    Justeras
Anita Hård af Segerstad                                                                      Jörgen Bohlin
                                                                                                         Christina Gunnarsson
                                                                                                         Rolf Bergman
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Föreningen Grafikverkstan Godsmagasinet i Uttersberg.
FÖRENINGSSTÄMMAN ÅR 2012
Medlemmarna kallas till ordinarie föreningsstämma den 24 mars 2012 kl 14.00 i Grafikverkstan, Uttersberg. 
Medlemmarna inbjuds till förhandsvernissage av utställningarna med Siv Johansson och Björn Brusewitz kl. 13.00 i Galleri Astley.
Föredragningslista och verksamhetsberättelse finns att läsa här nedan. 

Medlem som önskar få handlingar per post ombeds kontakta sekreteraren Anita Hård av Segerstad Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller 070-295 42 48. 
 Vill Du engagera Dig i föreningens verksamhet kontaktar Du Valberedning genom Elisabeth Astley Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller 070-778 11 47.
Mycket har hänt sedan invigningen den 10 oktober 2009, såväl handgripligen/ekonomiskt med renoveringen av huset för att skapa en högklassig grafisk verkstad som verksamhetsmässigt med kurser och andra aktiviteter. Läs vidare i verksamhetsberättelsen och dess kalendarium här nedan – men framför allt – kom, se och hör mer på föreningsstämman!
Uttersberg och Uppsala den 6 februari 2012
Varmt välkommen hälsar styrelsen genom
Jörgen Bohlin, ordförande
Medlemsavgiften för 2012 betalas till bankgiro 416-1691. Avgiften är 100 kr per medlem inkl barn/ungdom under 18 år.
OBS! Meddela Din e-postadress – om det inte gjorts – till sekreteraren!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
KASSABERÄTTELSE
Medlem som önskar få del av bokslutet för år 2011 kan kontakta Christer Engstrand Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller Anders Nyhlén Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. .
 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011
Föreningen bildades den 21 januari 2009 i Uttersberg och Godsmagasinet invigdes den 10 oktober av landshövdingen Ingemar Skogö. I samband med invigningen arrangerade föreningen i samarbete med Galleri Astley det första seminariet till Astley Nyhléns minne.
Sedan den första föreningsstämman den 13 mars 2011 har styrelse, revisorer och valberedning utgjorts av: 
Styrelse.
Jörgen Bohlin, ordförande
Ola Romàn, vice ordförande
Anita Hård av Segerstad, sekreterare
Christer Engstrand, kassör
Lina Nordenström, ledamot
Jan af Burén, ledamot
Anders Nyhlén, ledamot
Gunnar Ahl, suppleant
Inger Bohlin, suppleant
Revisorer.
Gunnar Ekman, ordinarie
Stig Johansson, ordinarie
Rolf Bergman, suppleant
Valberedning.
Elisabet Astley, sammankallande
Gunilla Romàn, ledamot
John Nylén, suppleant
Styrelsen har hållit fem protokollförda sammanträden. Däremellan har löpande kontakt hållits elektroniskt och på telefon. Verksamheten sammanfattas enligt följande.
Antalet betalande medlemmar är 94 vartill kommer familjemedlemmar.
Renoveringen av fastigheten har fullföljts med bl. a. målning av fönstren och viss komplettering har gjorts i grafikverkstaden. Ett särskilt tack riktas till Viktoria och Gunnar Ahl samt Tomas Berglund för deras ideella arbetsinsatser. Arbetena har kunnat fullföljas med ekonomiskt stöd genom EUs landsbygdsprogram. Föreningen har härutöver fått ett driftsbidrag från Skinnskattebergs kommun och ett betydande verksamhetsbidrag för kulturprojekt från Landstinget och Länsstyrelsen i Västmanlands län.
Under året har det varit en mycket omfattande verksamhet med ett 40-tal olika aktiviteter i form av kurser, Öppen Verkstad m. m. och traditionsenligt innefattande Brödrostens Dag. Till verksamhetsberättelsen är fogad ett kalendarium, som redovisar de många aktiviteterna med Lina Nordenström och Lars Nyberg som ansvariga.
Den 9 oktober hölls det tredje seminariet till Astley Nyhlén minne Träffpunkt GG med föredrag av Nina Bondeson och Jim Berggren samt en paneldiskussion ledd av Linda Rydberg, länskonstkonsulent i Västmanland.
Den ekonomiska redovisningen framläggs särskilt.
Uttersberg i februari 2012.

Jörgen Bohlin                  Ola Romàn                      Anita Hård av Segerstad
Christer Engstrand           Lina Nordenström            Jan af Burén
Anders Nyhlén
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
KALENDARIUM 2011
11:e januari
Avsked av gästkonstnärerna Maev Lenaghan och Sharon Lee från Irland, som arbetat i GG-verkstan under december-januari – en av de kallaste vintermånaderna 2010-11.
15-16:e januari
Öppen Verkstad lördag och söndag 10-17
17:e januari
Tryckning av skyltar till Janssons El i Skinnskatteberg, som tack för deras sponsring av elinstallationen i GG.
28:e januari
Sparbanken Mälardalen besöker GG-verkstan för en ”pröva-på-visning” från kl 17.00 med ett 15-tal deltagare.
7:e februari
Vi sammanställer fem svenska GG-konstnärers ansökan till Graphic Studio i Dublin, för första fasen i vårt utbyte med dem i form av ett artist-in-residence-program. Av de fem sökande blev Lars Wikström från Dalarna uttagen, vilket innebar 6 veckors arbetsvistelse i Dublin sommaren 2011.
14:e februari
Tryckning av affischer inför Brödrostens Dag 2011.
26-27:e februari
Öppen Verkstad lördag och söndag 10-17. Besök av Norbergs Konstförening.
8:e mars
Sjukvårdens Konstförening besöker GG-verkstan på kvällen för en demonstrationsvisning av Lars - delad grupp.
12:e mars
Möte med GG:s styrelse kl 11.00.
GG:s årsmöte i verkstaden kl 15.00
26-27:e mars
Öppen Verkstad lördag-söndag 10-17.
3:e april
Heldag i GG-verkstan för Lindesbergs Konstförening, 10 personer.
8:e april
Mats Wilhelmsson och Anki Källström anländer Uttersberg, för att handleda två konstnärer från Masai Mbili i Kenya, men kenyanerna har fått förhinder och anländer inte förrän måndagen veckan därpå.
11:e april
Utbildningen av de två kenyanska konstnärerna, Wiki och Rabala, inleds.
12:e april
Ulla Wennberg anländer, för att hålla i workshops med kenyanerna under två dagar.
14:e april
En högstadieklass från Kolsva, 25 elever, undervisas av Lina och Lars i GG-verkstan under förmiddagen, delad grupp.
15:e april
Meav Lenaghan från Irland håller i en heldagsworkshop om schablontryck i djuptryckspress.
16:e april
Sveriges Konstföreningars styrelse i Västmanland håller årsmöte i Galleri Astley och besöker även GG-verkstaden för en kort presentation av vår verksamhet.
22:a april
Brödrostens Dag firades traditionsenligt, med start kl 15.00 i verkstaden. Vårsolen sken, så vi kunde sitta utomhus och äta vårt rostade bröd.
24-25:e april
Öppen Verkstad påskdagen och annandag påsk kl 10-17.
27:e april
Jara Konstförening besöker verkstaden för en prova-på-visning kl 19-21, cirka 15 personer.
28:e april
Högstadieelever från Malmaskolan i Kolsva, 28 st, undervisas av Lina och Lars i GG-verkstaden under förmiddagen, delad grupp.
2 maj
Möte i Västerås med länskonstkonsulent Linda Rydberg, för att diskutera möjligheterna till medfinansiering av ett artist-in-residence-program.
11:e maj
De kenyanska konstnärerna från Masai Mbili, Wiki och Rabala, lämnar Sverige.
18:e maj
Lindesbergs kommun besöker verkstaden för en pröva-på-visning med Lina och Lars, två grupper om vardera ca 20 personer.
25:e maj
Högstadieklass från Norberg, 10 elever med särskilda behov och deras två lärare, besöker verkstaden för att få undervisning under en heldag med Lars och Lina.
28-29:e maj
Öppen Verkstad lördag-söndag kl 10-17.
8:e juni
Högstadieklass från Klockarbergsskolan i Skinnskatteberg undervisas i delad grupp av Lina och Lars under förmiddagen.
18-19 juni
Öppen Verkstad lördag-söndag 10-17.
28:e juni
Möte i verkstan med GG:s styrelse.
30:e juni
Barnen i Tomasbo besöker verkstaden under eftermiddagen – workshop med Lars och Lina.
början av juli
Jatin Das från Indien, som ställer ut på Galleri Astley, arbetar tillsammans med Lars i GG-verkstan. Lars trycker sedan upp delupplagor av hans blad.
19:e juli
Örebrokonstnären Norman Sandén anländer för ett par dagars arbetsvistelse i GG-verkstan.
23-24:e juli
Öppen Verkstad lördag-söndag kl 10-17.
9:e augusti
Möte med GG:s styrelse i verkstan, samt gemensam middag.
21:a augusti
Västmanlandsakademien höll sommarseminarium på Galleri Astley. Lina och Lars tog emot 3 grupper på ca 30 personer vardera, för en halvtimmesvisning var under eftermiddagen. Kort presentation av GG:s verksamhet. Därefter representerade Lina GG i panelen under eftermiddagens debatt om kulturpolitiken i Västmanland.
27-28:e augusti
Öppen Verkstad lördag-söndag 10-17.
29:e augusti
Ulla Fries håller i en heldagsworkshop i GG-verkstan.
7:e september
Indi Persson, Länsstyrelsen i Västmanland, gör en slutinspektion av renoveringen av godsmagasinet kl 09.30.
18:e september
Kursdag för fem personer från Stockholm, introduktion i djuptryck och högtryck kl 10-17.
24-25 september
Öppen Verkstad lördag-söndag kl 10-17.
26:e september
Demontering av kniven i pappersklippen och inlämning på sliperi i Köping.
9:e oktober
Möte med GG.s styrelse kl 11.00 i verkstan.
Träffpunkt GG – seminarium med närmare hundra personer i publiken mellan kl 15 och 18. Föredrag av Jim Berggren och Nina Bondeson, som följdes upp av en paneldiskussion med ytterligare fyra deltagare. Länskonstkonsulent Linda Rydberg moderator.
14-16:e oktober
Helgkurs i collografi för Täby Konstnärer (8 personer) med Ulla-Carin Winter. Fredag 17-20, lördag 10-18 och söndag 10-17. Övernattning på vandrarhemmet i Riddarhyttan.
17:e oktober
Prästgårdens Måleri inleder arbetet med att renovera fönsterbågarna, godsmagasinets yttre fönster.
22-23:e oktober
Öppen Verkstad lördag-söndag 10-17.
24:e oktober
Pröva-på-visning för Skådebanan, 9 personer, på kvällen kl 18.30 – 21.00
25:e oktober
Föreningsmässa i kommunens regi, idrottshallen i Skinnskatteberg. GG representeras av Lina och Lars som tar dit GG.s ”mobila grafikverkstad”, för att demonstrera vad vår verksamhet handlar om. För skolungdom kl 10-14, för vuxna kl 18-20.
26:e oktober
Kristina Mezei med Landstingets konstombud, ca 20 personer, får en demonstration och visning av verkstaden kl 14-16.00.
7:e november
Utbildningsdygn för utställningsarrangörer i Länsmuseets regi i Västerås, där en programpunkt är en presentation av GG:s verksamhet av Lina och Lars, med påföljande gruppsamtal.
10:e november
Högstadieelever från Klockarbergsskolan i Skinnskatteberg, sammanlagt 30 st, undervisas av Lina och Lars under förmiddagen och eftermiddagen, delad grupp.
16:e november
Pernilla Jansson och Marko från Gamla Meken i Smedjebacken besöker GG-verkstan för att diskutera ett framtida samarbete.
26-27:e november
Öppen Verkstad lördag-söndag 10-17.
Den 26:e november dukar vi också upp en TACK-middag i verkstan till Janne Carlsson, Tompa Berglund och Gunnar Ahl med fruar, för deras ovärderliga insatser under uppbyggnadsskedet av verkstan.
11-13 december
Lina arbetar med uppdatering av GG:s hemsida, under telefonhandledning av Margaretha Jansson utanför Karlstad. Kompatibilitetsproblem med GG:s nya dator gör att det tar tid, men problemen är nu lösta.
17-18 december
Öppen Verkstad lördag-söndag 10-17, med traditionsenlig glöggbjudning och pepparkakor under söndagen.