Grafikverkstan Godsmagasinet – GG Print Studio                                          Uttersberg 2024

Vi är övertygade om att GG har vitaliserat konstlivet och stärkt bygemenskapen i Uttersberg, samt att den kontaktyta vi nu har med både konstnärer och organisationer i Sverige och internationellt bådar gott för en framtida utveckling av vår verksamhet. Men vi står inför stora utmaningar, eftersom vi inte kan räkna med att kunna fortsätta disponera det gamla godsmagasinet på sikt. Vi har ett femårskontrakt, men för att kunna säkra verkstans utrustning och verksamheten måste vi börja se oss om efter andra lösningar. Förhoppningen är att vi i slutet av detta år kommer att ha en tydligare handlingsplan, som inte bara kan säkra vår framtid utan också innebära en utveckling av verksamheten. Allt tack vare en fantastiskt styrelse och ett gott samarbete med Region Västmanland.

En tillbakablick

För 15 år sedan tog vi initiativ till att bygga upp en ny grafikverkstad i Uttersberg. När fastighets-ägarna Galleri Astley gett klartecken till att vi fick disponera godsmagasinet för projektet köpte vi det hus i byn där vi nu bor. Samma år, 2009, bildade vi föreningen Grafikverkstan Godsmagasinet (organisationsnummer 802446-6909). Godsmagasinet var då ett kallskjul. Landsbygdsprogrammet vid Länsstyrelsen, Sparbanken Mälardalen, Föreningen för Grafisk Konst m.fl. organisationer och privatpersoner bidrog med medel till ombyggnaden. Ett 150-tal kollegor donerade verk som såldes till förmån för GG. Med hjälp av ideella krafter och hantverkare la vi innertak, installerade nya innerfönster, isolerade golv och tak, drog in vatten och avlopp, Janssons El sponsrade indragning av el, och vi formgav gästlägenhet med kök, dusch och toa. Många bybor deltog i det praktiska arbetet. Hela ombyggnaden kunde på det sättet genomföras utan att det belastade Galleri Astley ekonomiskt. Överenskommelsen med Galleri Astley är därför att vi disponerar lokalen hyresfritt.

Vi transporterade hit egen utrustning, men under årens lopp har vi också kompletterat den med ytterligare donationer och förvärv från både kommersiella tryckerier, dödsbon och privatpersoner/kollegor. Den Krausepress vi har är en av Sveriges bästa djuptryckspressar. Få grafikverkstäder kan erbjuda så bra möjligheter till både djup- och högtryck som vi kan. Därför är vi angelägna om att även i framtiden kunna hålla den utrustning vi nu har samlad, tillgänglig för kommande generationer konstnärer.

Verksamheten bärs i hög grad upp av det nätverk av organisationer och konstnärer som vi skapat  genom åren – ett nätverk inom Sverige, men också internationellt. Vi har under många år haft ett regelbundet utbyte med Grafikwerkstatt Dresden. Vi har också haft gästkonstnärer och studenter från Graphic Studio Dublin, RCA Royal College of Art i London, Royal Society of Painter-Printmakers London, UWE University West of England i Bristol, Codex Polaris i Norge, Konsthögskolan i Stockholm, Konstnärernas Kollektivverkstad i Stockholm och Västerås, Örebro Grafikgrupp, Artmobile i Västerås, Västerås Konstskola, Domens Konstskola i Göteborg och Bolaget Vardagsbilder i Göteborg. Vi har under ett antal år delat ut Västmanlandstipendium, medfinansierat av Region Västmanland, och Krausestipendiet, medfinansierat av Föreningen för Grafisk Konst.

Utöver de långväga gästkonstnärerna är det nu 5 konstnärer/poeter som hyr fritidsbostäder i de gamla bruksarbetarlängorna i byn. Två av dem är styrelsemedlemmar i den landsomfattande organisationen Grafiska Sällskapet, Annelie Larsson Ljung (ordförande) och Bo Ganarp (ledamot). Dessutom hyr två av förläggarna i det uppmärksammade poesiförlaget Chateaux en lägenhet, Beata Berggren och Martin Högström.

Uppskattningsvis har GG genererat i snitt ca 200 gästnätter i Uttersberg varje år.

 

Nya samarbeten är avgörande för vår framtid

En viktig del av vår verksamhet är den som vi bedriver i samverkan med Region Västmanland, genom deras satsningar på att utveckla kulturlivet i glesbygden, bland annat Ekfa Konst (Ett Kulturliv för alla Konst), ASK (Arbetsfält för Samtida Konst) och RCK (Resurscentrum för Konst). Det har gett oss möjligheter att arrangera många publika evenemang, såsom seminarier, workshophelger, föreläsningar och artists-in-residence-verksamhet. Till detta har vi fått medfinansiering även ifrån IASPIS (International programme for Visual and Applied Arts).

Intressanta samarbeten har vi också just inlett med Jan Dahlberg och Elisabeth Billander på Studio Kolingen i Riddarhyttan, samt Linus Elmes, Linda och Jens Soneryd, som startat utställningsverksamhet i Banvaktarstugan vid Oxbron bara 3 km ifrån GG.

Vi är just i färd med att formulera ett nytt samarbetsavtal med Graphic Studio i Dublin, för kommande residence-verksamhet.

Även genom vår styrelse har vi en god förankring i konstlivet och i regionen (interregionalt):
Rolf Bergman, ordförande och boende i Uttersberg/Västerås, f.d. projektledare på Telia
Anders Nyhlén, kassör, fastighetsägare Galleri Astley, boende i Uttersberg
Lina Nordenström, sekreterare och verksamhetsansvarig, boende i Uttersberg
Sonja Bergman, ledamot och boende i Uttersberg/Västerås
Ia Holmstrand, ledamot och boende i Strängnäs, f.d. gallerist/försäljare vid Grafikens Hus i Mariefred
Maria Koolen Hellmin, ledamot och konstnär, boende i Hultebo Skinnskatteberg, konsult Sthlm Konst
Pernilla Jansson, ledamot och konstnär, boende i Smedjebacken, f.d. konstnärlig ledare Meken
supleanter:
Thomas Rydén, konstnär och byggare, boende i Lindesberg
Åsa Wijgård, arkitekt, boende i Gunnilbo

Föreningen har i dag 111 medlemmar, både konstnärer och andra konstintresserade som vill stödja vår verksamhet genom sitt medlemskap.

Lina Nordenström och Lars Nyberg
                          konstnärer och verksamhetsansvariga i GG

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verksamheten i GG  -   Sammanfattning av år 2022

Återgång till en normal verksamhet
I och med att pandemirestriktionerna släppte och vi kunde återgå till en mer normal verksamhet blev aktiviteten mer intensiv än vanligt under 2022. Det fanns mycket att ta igen – uppskjutna arbetsvistelser och projekt har nu kunnat genomföras, vilket givetvis är en lättnad.

Onlineverksamhet
Att pandemiperioden gjorde det nödvändigt att vänja sig vid att arbeta på distans påverkar även vår verksamhet. Teams och Zoom som mötesform har som vi alla vet både för- och nackdelar. Givna fördelar för oss, som är verksamma i glesbygd, är att det är lättare att planera och driva projekt i samarbete med kollegor i andra delar av landet och även utomlands. Att de arbetsformerna tycks ha kommit för att stanna har vi stor glädje av.

Förhoppningar inför 2023
De projekt som under de senaste två åren bedrivits av Region Västmanland under namnet ASK (Arbetsfält för Samtida Konst), som vi i GG varit involverade i på olika sätt, har nu lett vidare till arbetet med att utveckla RCK, Resurscentrum för Konst i Västmanland. Även i detta tar vi aktiv del, framför allt genom att vara värdar för ett internationellt konstnärsresidence, som kommer att utmynna i en publik presentation i slutet av augusti. Även andra konsthändelser kommer att arrangeras genom GG inom ramen för RCK:s program. Förhoppningen är att detta är ett samarbete som kommer att få en fortsättning under kommande år, vilket skulle innebära möjligheten till bättre framförhållning och större kontinuitet i vår verksamhet.

------------------------------------

Gästkonstnärer i GG under året
Året inleddes med två olika weekend-workshops. Den första med Artmobile, som kom med 8 konstnärsmedlemmar från Västerås, för en arbetshelg fredag-söndag.
Därefter tog vi emot Marcus Ivarsson med kollegorna Markus Nyblom och Martin Ander, drivna tecknare men med begränsad erfarenhet av trycktekniker.

Märit Aronsson, Trondheim, kom för sin andra arbetsperiod i GG under mars månad.

Maev Lenaghan, Stockholm, regelbundet återkommande gästkonstnär.

Erika Krusenstjerna, vår Krausestipendiat från Göteborg, kom för en arbetsperiod i maj.

Angie Butler och Carl Middleton, Storbritannien (mer om dem nedan).

Ellen Cronholm, Stockholm, kom för att arbeta med djuptryck inför utställning i Hälleforsnäs.

Charlotte Jung, poet från Chicago/Norrtälje, fick en introduktion i handsättning.
Sten Sandell, musiker och komponist, repetitionsarbete inför årets ASK-program (se nedan).

Bo Ganarp, Martin Högström och Beata Berggren, Annelie Larsson Ljung och Bo Ljung är alla numera fritidsboende i Uttersberg och därmed återkommande gästkonstnärer i GG.

 

ASK – Arbetsfält för Samtida Konst
Under våren inleddes planeringsarbetet inför sommarens evenemang i Karmansbo Smedja och Västanfors Kraftstation, med GG-verkstan som utgångspunkt. Lina Nordenström formgav i samarbete med musikern och komponisten Sten Sandell ett konstprogram bestående av text, ljud, film och projektioner under namnet ”Mekanikens Poetik”. Evenemangen ägde rum under augusti månad.    
Medfinansiering av Region Västmanland, Skinnskattebergs kommun och Fagersta kommun, under konstnärlig ledning av Konstfrämjandet.

GG Letterpress Project 2022
Under maj och juni månad genomförde vi det internationella letterpressprojekt som ursprungligen var tänkt att äga rum 2020, men som skjutits upp successivt på grund av pandemin. Perioden inleddes med två veckors residence med Angie Butler från UWE, University West of England, i Bristol. Hon erbjöd under sin vistelse ett föredrag om artists books, vilket är hennes främsta fokus som konstnär. Därefter två veckor med Carl Middleton, grafisk formgivare och boktryckare från Storbritannien, som avslutade sin vistelse med en publik presentation om sitt arbete som formgivare och konstnär. 
Den 20-23e maj, den helg då deras arbetsperioder överlappade varandra, arrangerade vi ett publikt seminarium och workshops på temat ”Recover/Repair” med en grupp inbjudna konstnärer: Imi Maufe, Norge, Edward Johansson, Åland, och Camilla Gunnar, Finland.

Artists talks och poesi
Utöver ovan nämnda föredrag och presentationer höll även flera andra av våra gästkonstnärer i publika evenemang; Charlotte Jung och Eva Ribich, poesieftermiddag den 9:e juli, Ellen Cronholm, artists talk den 10:e juli, Annelie Larsson Ljung och Bo Ljung artists talk den 30:e juli.

Oktoberseminariet till Ruth och Astley Nyhléns minne
Årets seminarium hade ”Grafikens själ” som tema – med utgångspunkt från den svartvita grafiken. Vi tittade på grafiska blad av en rad konstnärer, både historiska och samtida, men också på filmen om Axel Fridell ”Ty för detta livet är ej människan god nog” av Karl Haskel. Moderator var Lars Nyberg.

SABPP – Scandinavian Artists’ Books Partnership Project
Projektet, som finansierats genom Nordiska Kulturfonden, initierades redan 2019 av UWE, University West of England. Syftet är att sprida kunskap om artists books bland bibliotekarier och kuratorer på svenska institutioner, för att förbättra förutsättningarna för konstformen i Skandinavien. Som ett led i detta bjöds alla deltagare in till BABE, Bristol Artists Book Event, 23-24:e april. Grafikverkstan Godsmagasinet deltog där genom Lina Nordenström, som visade böcker av konstnärer som arbetet i GG och berättade om vår verksamhet för besökarna.

Besök av konstföreningar
Under året har vi haft ett flertal besök av olika konstföreningar, däribland Grafiska Sällskapets Konstklubb och Mälardalens Sjukhus Konstförening, som vi erbjöd ”prova-på-visningar” i verkstan, under handledning av Lars Nyberg.

Vår traditionsenliga jultryckning med glögg och öppet hus hölls söndagen den 3:e advent och var ovanligt välbesökt. Både barn och vuxna som avlöste varandra under dagens lopp tryckte både julkort och andra bilder, under handledning av Lars och Lina.   

Lina och Lars
verkstadsansvariga i GG

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Den konstnärliga verksamheten 2021

Verksamhetsåret startadedessvärre även år 2021 i skuggan av pandemin. Trots det dystra läget inledde Lina arbetet under våren med att planera det uppskjutna Letterpress-seminariet och residence-vistelserna, tillsammans med Angie Butler i Bristol och Ane Thon Knutsen i Oslo. Vi kallade projektdeltagarna till flera arbetsmöten på zoom, men det visade sig snart att ett beslut att skjuta upp projektet  ytterligare ett år blev nödvändigt.

Tidigt insåg vi att vi också skulle bli tvungna att ställa in Brödrostens Dag även i år.

Först efter midsommar, när vi som verksamhetsansvariga (Lina och Lars) hade fått våra två vaccindoser började vi öppna upp verkstaden för gästkonstnärer igen – förutsatt att man var fullvaccinerad. De publika evenemangen avvaktade vi med till hösten. 

 

Gästkonstnärer i GG under året
Under sommaren cirkulerade som vanligt de konstnärer som är fritidsboende i Uttersberg; Bo Ganarp, Martin Högström och Beata Berggren.
Malin Lobell, som i samarbete med Lina arbetat med ASK-projektet (se nedan), bodde under flera arbetsperioder i GG:s gästbostad under sommaren/hösten, för att arbeta med det skogsprojekt som redovisas under rubriken ASK.

Emma Mohlin från Västerås arbetade i verkstan en helg i september.
Första veckan i november kom Owe Gustafson, illustratör, för att för första gången arbeta i verkstan. Tillsammans med Lina inledde han arbetet med en serie illustrerade haiku-dikter, som ska sammanställas till en grafikmapp.

Den 6-14:e december besöktes GG av två London-baserade konstnärer, Kath van Uytrecht och Klara Vith. För Kath var detta 4:e besöket i Uttersberg, men för Klara var det en ny erfarenhet. Kath arbetar främst med djuptryck, medan Klara är en erfaren boktryckare. De arbetade med ett gemensamt projekt, i syfte att undersöka möjligheterna att kombinera de olika teknikerna.
Konstnärerna Maria Koolen Hellmin (suppleant i GG-styrelsen) och Souad Alkhateeb, båda med förankring i Skinnskatteberg, tog en första kontakt för att starta upp ett gemensamt bokprojekt i samarbete med Lina Nordenström i verkstan. Projektet kommer att följas upp under kommande år.  

ASK – Arbetsfält för Samtida Konst

Även detta arbete påverkades av pandemisituationen på det sättet att inblandade parter inte kunde träffas fysiskt under våren, utan var hänvisade till online-möten. Arbetsvistelserna i Uttersberg kunde ta sin början först i mitten av sommaren, då Malin Lobell och Lina inledde sitt samarbete kring det som skulle resultera i ett projekt där aktuella frågeställningar kring vår relation till skogen belystes, liksom historien bakom Akustikreservatet i Uttersberg.
Den 16:e oktober höll Malin och Lina ett föredrag i Fagersta bibliotek, under samtalsliknande former. Den 17:e oktober genomfördes ett event med kulning, microföreläsningar, eldkorgar och invigning av en ny skylt i Uttersberg framför Galleri Astleys stationshus, samt en vandring upp i en glänta i skogen, där te av tallstrunt serverades, med granens tillväxt som tilltugg. En trycksak, formgiven i GG-verkstan, producerades.

Projektet kommer att slutföras under 2022, med ny gränsmarkering kring reservatet uppe i skogen.

Oktoberseminariet till Ruth och Astley Nyhléns minne

Första söndagen i oktober, som i år inföll den 3:e, bjöd vi in till vårt årliga seminarium i GG. Inbjuden föreläsare var Jarl Hellichius, boksamlare tillika ledamot i vår styrelse, att tala om praktverket Svecia Antikva. Jarl inledde även med att berätta om projekt han genomfört tillsammans med Astley Nyhlén under 80- och 90-talet.

Eftermiddagens program blev välbesökt – tack vare att det nationella vaccinationsprogram-met då tillfälligt lett till lättade restriktioner och rekommendationer.

 

Onlineverksamhet:

 

Future Print Studios
Grafikverkstaden Northern Print bjöd tillsammans med Newcastle University in GG att delta i deras internationella forskningsprogram.
Som en inledning till projektet arrangerades en utställning under namnet ”Connecting Print Studios” i Newcastle University’s Long Gallery den 1-22:a oktober. Fotografier från grafikverkstäder i hela världen, bland annat från GG-verkstan i Uttersberg, fyllde galleriet.  
Första online-eventet ägde rum den 4:e november; ett seminarium där samtliga inbjudna grafikverkstäder deltog, för att diskutera hur situationen under pandemin har påverkat verksamheten och hur vi har förhållit oss till detta.

Steg två är en serie ”Virtual Visits”, som innebär entimmeslånga online-besök i olika verkstäder världen över. GG öppnade sina portar på zoom-skärmen den 14:e december, då 48 deltagare besökte verkstan online.

SABPP – Scandinavian Artists’ Books Partnership Project
Projektet inleddes med ett heldagsseminarium online den 3:e december. Inför detta event gavs deltagarna möjlighet att ta del av en serie filmer, producerade av arrangörerna, i syfte att belysa olika problemställningar kring arbetet med artists books, både ur konstnärens, publicistens och samlarens synvinkel.
Vi i GG bidrog med en film där Lina, med utgångspunkt från sitt eget konstnärskap, berättade om situationen i Sverige och hur gränsen mellan boken som konstobjekt och artists books som publicering successivt har luckrats upp. Vi beskrev också svårigheterna att som konstnär förhålla sig till den svenska Pliktleveranslagen, när man arbetar med grafik som utgångspunkt – och i bokform. 
Projektet kommer att fortsätta även under 2022.

UWE, University West of England, has received an award from the Nordiska Kulturfonden to run a project in collaboration with Megan Adie (Aviary Press, Denmark), Sarah Bodman (CFPR, UWE Bristol) Angie Butler, (CFPR, UWE Bristol) Imi Maufe (Codex Polaris, Norway), Lina Nordenström (Grafikverkstan Godsmagasinet, Sweden) Joakim Norling (Timglaset Editions, Malmö Sweden), Shaun Oaten (Bower Ashton Library, UWE Bristol), Morwenna Peters (Bower Ashton Library, UWE Bristol), Tom Sowden (School of Art & Design, UWE, Bristol) and Maria White (Independent curator, UK).
This project will facilitate knowledge exchange between librarians, artists and the public that will expand understanding of arts practice, and work towards a more sustainable, innovative and culturally successful discipline. It will change attitudes towards and the perception of artists’ books.


Vår traditionsenliga jultryckning
med glögg och öppet hus söndagen den 2:a advent kunde av pandemiskäl tyvärr inte genomföras i år heller, eftersom smittspridningen med omikronmutationen tog fart på allvar precis före jul. I gengäld arrangerade vi två olika jultryckningar med små slutna grupper, för att kunna genomföra någon form av julaktivitet under säkrare former. 

 

Lina och Lars

verkstadsansvariga i GG

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Den konstnärliga verksamheten 2020

Året inleddes väldigt positivt med att GG mottog två olika stipendier, ett ifrån Stiftelsen Ann-Margret Lindells stipendiefond och ett annat ifrån Föreningen för Grafisk Konst. I början av året var det också vernissage för den nordiska Grafiktriennalen, denna gång på Galleri Sander i Norrköping, vilket också blev platsen för ett upptaktsmöte till ett nordiskt samarbetsprojekt, initierat av Göran Boardy, dåvarande ordförande för Grafiska Sällskapet i Sverige. Vi i GG var, liksom ett flertal grafikorganisationer och verkstäder runt om i samtliga nordiska länder inbjudna att delta. Tänkbara framtida samarbetsformer diskuterades. 
Samtidigt var det release för boken ”Press On – experiences of terms and conditions for contemporary printmaking in the Nordic countries”, en imponerande sammanställning av nordiska grafikverkstäders verksamheter, där GG-verkstan bidrar med en bildrik 8-sidig artikel.

 

Gästkonstnärer i GG

I början av året tog vi emot gästkonstnärer i verkstaden; Hilda Lindström ifrån Falun (även verksam på KKV i Stockholm) kom under en arbetsvecka i februari och redaktionen för poesitidskriften Tydningen bokade ett veckoslut i verkstan, med övernattning i Fangbais hus. Redaktionen, som består av Filip Lindberg, Erik Sandberg och Sara Wengström, fick en introduktion i handsättning. 

Under sommaren och hösten har vi endast tagit emot ett fåtal konstnärer, som själva är väl hemmastadda i verkstaden sedan tidigare, så att vi säkert kunnat bibehålla distans, på grund av smittorisken. Dessa är Bo Ganarp, som har eget fritidsboende i byn, Maev Lenaghan, som är återkommande gästkonstnär i GG och Emma Mohlin, som tidigare varit Västmanland-stipendiat i GG.

Coronapandemin

Det som präglat resten av årets verksamhet är givetvis den pågående Coronapandemin, som tog fart under februari månad, vilket gjorde att vi officiellt stängde verkstaden för publika evenemang på plats den 12:e mars. Vi ställde in Brödrostens Dag och sköt även upp inbokade gästkonstnärers vistelser i verkstaden på obestämd tid.

Kölistan består nu av 9 konstnärer som tidigare arbetat hos oss, samt 5 konstnärer som behöver nyintroduktion.

Nytt samarbete

Tack vare ett oväntat uppdrag att handsätta ett bokomslag (poesi av Magnus William-Olsson), som skulle levereras i en upplaga av 1200 ex till Wahlström & Widstrand, fick vi anledning att initiera ett samarbete med Einar Ljungström i Smedjebacken. Eftersom upplagan var så stor föredrog vi att trycka den på en helautomatisk boktryckspress på Rosenlöfs Tryckerimuseum, där Einar arbetar ibland. När verkstaden i Smedjebacken är iordningsställd hoppas vi på fortsatt samarbete i olika former!

Onlineverksamhet

Tack vare AML-stipendiet vi tilldelades i början av året kunde vi investera i att uppgradera oss digitalt. Vi köpte en ny dator, ny programvara, vi bytte webhotell, skaffade ny router och mobilt bredband – väldigt efterlängtade förbättringar, vilket också på grund av pandemin visat sig vara ytterst nödvändiga åtgärder.
Verksamheten online har varit en livlina under detta pandemiår. Under våren deltog vi i den internationella online-festivalen ”United in Isolation”. Vi deltog i online-utställningarna ”Letterpress Printers Respond to a Pandemic”, curerad av Peter Duffin  och ”Home”, curerad av redaktionen för Mellom Press. Bankside Gallery i London, där flera av våra gästkonstnärer finns representerade, har också varit flitiga på att arrangera online-utställningar under den period då galleriet tvingats hålla stängd på grund av pandemin. Det oktoberseminarium som vi årligen hållit till Ruth och Astley Nyhléns minne i GG-verkstan, ersatte vi i år med en videofilm där vi berättar om verksamheten och framtida planer. Filmen la vi ut på GG:s facebooksida första söndagen i oktober.

Under hösten arrangerade Lisa Chang Lee, som är en av våra troget återkommande gästkonstnärer, en föreläsningsserie online, för Sichuan Art Institute i Kina. Serien, med deltagande föreläsare från Sverige, England och Holland, handlade om olika sätt att förhålla sig till grafik, publicering och artists books på den samtida konstscenen. Tack vare vår uppgraderade internetanslutning kunde Lina bidra med en föreläsning om letterpress och artists books – direkt via länk ifrån GG i Uttersberg.

 

Vår traditionsenliga jultryckning med glögg och öppet hus söndagen den 2:a advent kunde av pandemiskäl inte genomföras i år. I gengäld tryckte Lina upp olika serier av julkort på svenska och engelska, som fanns till salu i Galleri Astleys café. Bilder fanns även utlagda på facebook, vilket lockade till ytterligare försäljning.

 

Lina och Lars

verkstadsansvariga i GG

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verksamheten i GRAFIKVERKSTAN GODSMAGASINET jubileumsåret 2019  

Det GG-år vi har lagt bakom oss har framför allt präglats av vårt 10-årsjubileum: föredragsserie i verkstan under sommarhalvåret (se program nedan), utställningar under hösten på Skinnskattebergs bibliotek och på Galleri Astley, samt poesifestival på kulturhuset Korpen i Skinnskatteberg. Både vernissagehelgen i Uttersberg och den påföljande festivalhelgen var väldigt välbesökta, med rekordmånga övernattare i Uttersberg. Även försäljningsmässigt var utställningen på Galleri Astley glädjande nog framgångsrik.

Till Jubileet sammanställde vi två olika grafikmappar med donerade blad i en upplaga av 20 ex, som finns till salu till stöd för verksamheten – en internationell (Stepen Lawlor, Lisa Chang Lee, Sharon Lee, James McCreary) och en svensk (Pernilla Jansson, Maev Lenaghan, Lina Nordenström, Lars Nyberg).  Vi har också producerat en jubileumsskrift med en kortfattad historieskrivning om vår verksamhet, både på svenska och engelska. Tanken är att den ska kunna fungera som något av en programförklaring även framöver.

Läs Jubileumsprogrammet i sin helhet här nedan, liksom den mediabevakning som följde i lokalpressen. Till och med de lokala nyheterna i SVT hade ett inslag om jubileumsutställ-ningen, liksom den web-baserade konsttidskriften omkonst.net. Karin Maingourd, anställd som kulturstrateg för konst av Region Västmanland, har varit en stor tillgång och ett fantastiskt stöd under Jubileumsarbetet, inte minst när det gäller marknadsföringen av vårt jubileum.

Att lägga upp ett jubileumsprogram kräver att man blickar både bakåt och framåt, vilket har varit väldigt nyttigt. Vad är det vi egentligen har åstadkommit tillsammans de gångna tio åren? Genom att titta i backspegeln och formulera vad vi har gjort, har det också blivit tydligare vad vi faktiskt står för – och vad vi vill representera. Att samarbete och många människors generösa bidrag utgör grunden för hela vår verksamhet råder inget tvivel om. Att vi vill utgöra en plattform för möten mellan människor, som möjliggör nya samarbeten och projekt, är något som ligger helt i linje med detta. Ett fantastiskt tillskott till verkstan är en generös donation från konstnären Richard Årlin; flera kast med hans eget typsnitt, Ungut & Stanislaus, med tillhörande matriser och gjutinstrument.
Samarbete och tillgänglighet, det är nyckelord för oss. Genom att skapa goda förutsättningar för kreativt skapande, sätts bollar i rullning….. Nu gäller det bara att fortsätta hålla alla bollar i luften!

Utöver regelbundet återkommande gästkonstnärer i vår verkstad hade vi under våren ovanligt många nykomlingar: Joakim Norling, förläggare från Malmö, Teddy Derkert och Nina Lindgren, grafiska formgivare från Stockholm (Nina deltog också i Frövifors Pappersbruks sommarutställning med en pappersskulptur), Simon Skuteli, konstnär baserad i Stockholm, Märit Aronsson, konstnär från Trondheim och Carolina Thorell, poet och konstnär från Sandviken.
Inom ramen för vårt löpande utbyte med Grafikwerkstatt i Dresden (http://grafikwerkstattdresden.de/) var Pernilla Jansson från GG gästande konstnär där nere under två veckor i november. Arbetet som hon då påbörjade ska hon följa upp med ytterligare en arbetsperiod under 2020.

Under våren hade vi besök av Grafikens Hus, (www.grafikenshus.se)  som regelbundet producerar podcasts som finns att tillgå på deras hemsida. Som en del i sin serie inslag om olika grafikverkstäder i Sverige, spelade de in ett om GG:s verksamhet här på plats i Uttersberg. En mycket bra möjlighet att sprida information om GG.

Annan utåtriktad verksamhet under året har bokmässorna varit. I februari var Lina, tillsammans med Carina Fihn från Göteborg, ansvarig för att curera det svenska deltagandet på CODEX-mässan i San Fransisco, där vi självklart också spred information om GG. I slutet av mars var det dags för mässan BABE i Bristol där GG deltog, denna gång med Petra Schulze-Wollgast (psw) från Rostock som gästkonstnär. Och i mitten av november deltog vi för fjärde gången i SPF, Small Publishers Fair i Conway Hall i London. Där bidrog vi även till deras seminarieprogram med en offentlig dialog om ”material based poetry” mellan Lina Nordenström och Joakim Norling, Timglaset förlag.

Vi ska inte heller glömma att nämna våra årligen återkommande traditioner i verkstan: Brödrostens Dag firades som vanligt på Långfredagen och Jultryckningen den 2:a advent – båda mycket välbesökta evenemang!

Som avslutning på detta år har vi uppmärksammats av Ann-Margret Lindells Stipendiefond och Föreningen för Grafisk Konst, (www.ffgrafiskkonst.se ) som tilldelat oss två olika stipendier. Utdelningen av dessa stipendier sker på Grafiska Sällskapets Galleri i Stockholm den 12:e respektive 15:e januari. Bättre avslutning på året är svårt att tänka sig!

STORT TACK till Galleri Astley, som erbjöd oss att arrangera Jubileumsutställningen inom ramen för deras ordinarie utställningsprogram och att dessutom fira vernissagekvällen i cafét –  med närmare 100 gäster! Stort TACK också till alla våra bygrannar, utan vilka vi inte hade kunnat välkomna så många gäster från andra delar av Sverige, Norge, England och Frankrike! Och tack till Skinnskattebergs kommun, för att de upplät kulturhusets fina scen åt poesifestivalen ”Ny gås”, arrangerad av GG:s gästpoeter Beata Berggren, Martin Högström och Peter Thörneby (förlaget Chateaux).
Sist men inte minst vill vi rikta ett STORT TACK till alla våra trogna stödmedlemmar och vår fina styrelse! Det är ni som möjliggör verksamheten i GG, tillsammans med Galleri Astley, som så generöst erbjuder oss att disponera trämagasinet hyresfritt!

                                                   
Lina och Lars, verksamhetsansvariga i GG


                                            
                        Jubileumsutställningen oktober 2009 på Galleri Astley


Jubileumsprogrammet
inleddes redan i maj med vår föredragsserie:

30 maj  ”Keramikern som grafiker” av Pernilla Jansson
Pernilla är konsthantverkare och var GG:s Krausestipendiat 2017, numera invald i GG.s styrelse som suppleant. Hon är även konstnärlig ledare för Meken, Smedjebackens kommunala konsthall.

7 juli  ”Miniatyren som rymmer ett universum” av Lars Nyberg
Lars är konstnär och har arbetat med torrnålsgravyr under hela sin yrkesverksamma tid, men är också verksamhetsansvarig i GG-verkstan sedan starten för 10 år sedan.

4 aug  ”Texten som bild – boken som konstform” av Lina Nordenström
Lina är konstnär och arbetar ofta med sin grafik i bokform. Hon är liksom Lars Nyberg verksamhetsansvarig i GG-verkstan.

22 sep  ”Vad är visuell poesi?” av Joakim Norling
Joakim är journalist och förläggare. Han driver förlaget Timglaset, som framför allt ger ut böcker av konstnärer och poeter som arbetar med visuell poesi.

13 okt  ”Samarbete som konstnärlig process” av Imi Maufe
Imi arbetar som konstnär, med fokus på artists books. 2013 initierade hon Codex Polaris tillsammans med en grupp konstnärer i Norge, som fokuserar på samarbeten mellan konstnärer som arbetar i bokform. Imi har bland annat genomfört projektet POSTED/UNPOSTED i samarbete med Lina Nordenström i GG-verkstan.

 

Grafikverkstan Godsmagasinets JUBILEUMSUTSTÄLLNING på Galleri Astley i Uttersberg pågick 5 oktober - 10 november. Utställningen innehöll grafik, böcker och annan konst av samtliga konstnärer som på olika sätt har passerat igenom verkstan och bidragit till vår verksamhet under de 10 år som gått. Vi arrangerade också en utställning med böcker och bilder i Skinnskattebergs Bibliotek som löpte parallellt med utställningen på Galleri Astley.

Medverkande konstnärer på Jubileumsutställningen:
Amalia Årfelt, Amanda Nilsson, Andreas Eriksson, Anna Törrönen, Anne Desmet, Ann-Kristin Källström, Astrid Sylwan, Barbro Ravander, Beata Berggren, Bella Larsson, Björn Brusewitz, Bo Ganarp, Carina Fihn, Carolina Thorell, Christer Carlstedt, Christer Lönngren, Cina Svensson, Dan Wirén, Daina Liepina, Dorina Mocan, Emma Mohlin, Fredrik Lindqvist, Gregory Dunn, Gunborg Westlund, Heike Wadewitz, Imi Maufe, James McCreary, Jamie Murphy, Jatin Das, Jenny Olsson, Jim Berggren, Jordi Arkö, Juha Korvela, Jukka VänttinenKasper Nordenström, Kath van Uytrecht, Katharine Meynell, Kerstin Francke Gneuss, Klaus Zylla, Kunle Adeyemi, Lars Nyberg, Lars Wikström, Lennart Utterström, Lina Nordenström, Lisa Chang Lee, Liv Strand, Sharon Lee, Martin Högström, Mats Wilhelmsson, Maev Lenaghan, Marcus Ivarsson, Margaretha Jansson, Merlyn Chesterman, Mitchell Ward, Modhir Ahmed, Monica Langwe, Märit Aronsson, Nina Bondeson, Oscar Nilsson, Pernilla Jansson, Peter Thörneby, Rachelle Puryear, Richard Årlin, Roy Willingham, Sasa Marinkov, Siv Johansson, Stephen Lawlor, Susan Johanknecht, Svante Drake, Thomas Rydén,  Udo Haufe, Ulla Fries, Ulla-Carin Winter,  Unn Mag-nussen, Zhang Fangbai

---------------------------------------

Som en del i jubileumsprogrammet arrangerades också POESIFESTIVALEN "Ny gås" i kulturhuset Korpen, lördagen den 12:e oktober, med förlaget Chateaux som värd. Förläggare är Peter Thörneby, Beata Berggren och Martin Högström, som har tryckt många av förlagets böcker i GG-verkstan. Det var en heldag där poeter, konstnärer och publiceringsaktivister deltog med poesiläsningar, performances och redaktionella presentationer. 

Medverkande: Luc Bénazet (Frankrike), Beata Berggren, Heata-Beana, Helena Eriksson, Anna Hallberg, Martin Högström, Lina Nordenström, Marie Silkeberg, Jørn H. Sværen (Norge), Peter Thörneby och Adam Westman.

Jubileet genomfördes inom ”Ett kulturliv för alla – Konst” med stöd av Skinnskattebergs kommun, Statens Kulturråd och Region Västmanland, samt medfinansiering av Stiftelsen Kärnhuset. Men vår främsta sponsor är alltjämt Galleri Astley, som upplåter trämagasinet hyresfritt för GG:s verksamhet.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Konstverksamheten 2018.
Sammanfattat av Lina Nordenström.

Januari

Året inleddes med att James McCreary återkom för ett par veckors arbete i Uttersberg i slutet av januari – men denna gång bjöd Anders Nyhlén in honom för att arbeta i galleriets screenverkstad istället. Screen är en ny teknik för James, som dessutom aldrig arbetat tillsammans med tryckare tidigare – han har däremot gedigen erfarenhet av att vara tryckare åt andra konstnärer, så det var roligt att se hur de fann varandra i arbetet, Anders och James.

Februari

I början av februari kom Maev Lenaghan, för att färdigställa en bok som hon inledde arbetet med nere i Grafikwerkstatt Dresden i höstas, inom ramen för GG:s kontinuerliga utbyte med den verkstaden. Boken heter ”I’m a Maev, not a Moose”, en berättelse om en skogspromenad under jaktsäsong i Uttersberg. Boken, som hon i slutet av månaden hade med på sin utställning på Grafik i Västs galleri i Göteborg, fick väldigt fint gensvar.

Därefter anlände Sasa Marinkov och Merlyn Chesterman från UK, som båda arbetar mycket med högtryckta bilder, linoleumsnitt och träsnitt. De är båda medlemmar av ”Royal Society of Painters/Printmakers”, där även Lars är medlem och har lärt känna dem. Lyckligtvis kunde vi erbjuda dem ett vackert vinterlandskap med mycket snö, vilket var deras uttryckliga önskemål inför vistelsen här: att få arbeta med vintermotiv. Två veckors pulsande i snön resulterade i fantastiska vinterbilder.

Mars

Den 3:e mars var det dags för en GG-presentation på Rönnells Antikvariat i Stockholm – framför allt med fokus på projektet POSTED/UNPOSTED, med verk av 24 konstnärer poeter och grafiska formgivare, som sammanställdes i GG-verkstan hösten 2017. Boxen fanns sedan exponerad i en monter på Rönnells under drygt en månad. POSTED/UNPOSTED var också utställt i glasmontrar på Konstfacks Bibliotek under samma månad. Projektet genomförde vi inom ramen för den norska organisationen Codex Polaris nordiska samarbetsprojekt, med fokus på letterpress.

Andra veckan i mars hade vi Pernilla Jansson från Smedjebacken hos oss några dagar. Hon arbetar med ett slags relieftryck, som skulle kunna liknas vid grafikens form av ”object trouvé”. De ställde hon sedan ut på Galleri Se i Falun, med vernissage den 7:e april. Pernilla återkom även i oktober, för att fortsätta sitt arbete med relieferna.

Redan i slutet av mars inföll i år Brödrostens Dag, GG-verkstans årligen återkommande tradition. Extremt välbesökt som vanligt. Snöblaskigt och lerigt utanför, men soligt och fint på lastkajen, för de besökare som ville avnjuta sitt rostade bröd utomhus.

April - juni

I slutet av april arrangerades MABB, Malmö Artists Book Biennial! Detta är första gången någonsin, som en riktigt ambitiös artists book-mässa arrangeras i Sverige, så det kändes stort. Där deltog Grafikverkstan Godsmagasinet med ett eget bokbord – en bred presentation av det mesta i bokform som har kommit till i verkstan. Grannbordet sköttes av Imi Maufe från Bergen, som presenterade vårt gemensamma projekt POSTED/UNPOSTED (se ovan). Inför mässan arrangerades även seminarier på Malmö Konsthall, där jag deltog med en presentation av mitt eget arbete med böcker, men också en redogörelse för hur vi arbetar i GG.

Martin Högström, som normalt arbetar med poesiförlaget Chateauxs utgivning i GG-verkstan, tillbringade några dagar i maj, med ett eget poesiprojekt som ska utmynna i en box med lösark i lite större format, i begränsad upplaga.

För Lars Nyberg innebar våren ett flitigt utlandsresandedels till en samlingsutställning på Bankside Gallery i London, dels en resa till Dublin där han var inbjuden att ställa ut i samband med Royal Hibernian Academys årliga vårsalong, men även till Tammerfors i Finland, där han ställde ut på Himmelblau, ett av Finlands mest välrenommerade grafiktryckeri och galleri.

Juli

I mitten av juli, 19-20:e juli närmare bestämt, deltog jag i ett seminarium på Leeds Universitet under titeln ”Letterpress Printing – Past, Present, Future” – högintressanta föreläsningar och debatter, med både konstnärer, tryckare, typografer, museimän och grafiska formgivare. Själv bidrog jag med en presentation av GG och POSTED/UNPOSTED, som jag fick mycket god respons på.

Augusti

Den 5:e augusti bjöd vi in till en visning av RÖDE ORM i verkstan – den fantastiska utgåva av Frans G Bengtssons litterära verk, som är illustrerad av Jordi Arkö, utgiven av Galleri Aix (Carl-Axel Valén) år 1991. Boksamlaren Jarl Hellichius, tidigare ordförande i Carl-Axel Valéns Stiftelse, berättade utförligt om verket och dess historia.

Ett par veckor senare anlände Udo Haufe från Grafikwerkstatt Dresden, för att arbeta hos oss under 3 veckor, som ett led i vårt utbyte med verkstaden i Dresden. Udo är deltidsanställd boktryckare hos dem, men arbetar även med sitt eget konstnärskap – både i form av grafiska blad och illustrerade böcker. Arbetsperioden avslutades med en välbesökt konstnärspresentation i verkstan, där Udo visade och berättade om både nya och lite äldre verk.

Bo Ganarp satsade i år på en ovanligt lång, sammanhängande arbetsperiod i Uttersberg under sensommar och tidig höst. Under kommande vår kommer vi att få se något av resultatet i Galleri Astleys grafikrum!

September

I september var det dags för Föreningsmässa i Skinnskatteberg, som vi bestämde oss för att delta i med en frågesport om grafik och tryckfrihet – detta utöver den vanliga workshopen, med vårt mobila lilla boktryckeri, som alltid väcker stor entusiasm. Vi bjöd också in till öppen verkstad i GG under söndagenveckan efter,som en uppföljning av föreningsmässan.

 

Oktober

Årets Oktoberseminarium, söndagen den 7:e oktober, bestod av en föreläsning av professor Elina Druker från Stockholms Universitet, på temat ”Gränsöverskridanden inom konsten”. Hon valde att prata om den mångsysslande konstnären Einar Nerman, som arbetade med allt från grafik och affischer till illustrationer och scenografi. Samtal och mingel följde.

November

9-10 november deltog GG på Small Publishers Fair i London för tredje gången. I år var det Maev Lenaghan, Sharon Lee och jag själv som representerade GG med sammanlagt ett 15-tal olika titlar, både bokobjekt och böcker i små upplagor.

Den 21 november hade vi i Konstrum Bergslagen ett möte på Galleri Astleys Café, för att sammanfatta erfarenheterna av årets säsong och den informativa trycksak om konstutställningar i Bergslagens historiska industrimiljöer, som från och med i år finns översatt även till engelska och tyska. Eftersom vi i GG inte har någon löpande publik verksamhet själva, är vår medverkan i det här sammanhanget numera mindre framträdande, men vi deltar mer än gärna med det vi kan, för att nätverket och utbytet oss emellan ska fortsätta att utvecklas.

December

Jultryckning i GG-verkstan tillhör också de fasta traditionerna, detta år söndagen den 9:e december, andra advent. Det kom mycket folk, så det blev hög stämning – lite av ”tomtarnas verkstad” när julkortstryckningen var som mest intensiv under eftermiddagen. Dessemellan bjöds på glögg och pepparkakor och annat julgott.

Som en extra julklapp till GG, fick vi möjlighet att förvärva ytterligare typsnitt till vår boktrycksavdelning i slutet av året! Genom en kontakt med Tryck & Media i Åtvidaberg, kände vi till att de stod i begrepp att göra sig av med både tryckpressar, regaler med typsnitt och annan boktrycksutrustning. Tack vare ett gott samarbete med konstnären och trädgårdsanläggaren Barbro Ravander och hennes partner Martina Oskarsson, kunde vi under ett par intensiva arbetsdagar i november rädda det mesta av utrustningen, för att tillfälligt lagra i deras uthus. Delar av den körde vi senare upp till Uttersberg, där vi nu har ett fantastiskt urval typsnitt, både trä- och blytyper i olika grad. Inte minst blev den halvfeta Futuran, 28, 36 och 48 punkter, ett värdefullt komplement till det vi redan har. Och fina trätyper!


Verksamheten i GG 2017 – en summering

Det gångna året har varit ovanligt långt, i bemärkelsen innehållsrikt. Men jag ska försöka fatt mig kort.

Året inleddes med att Unn Magnussen från Stockholm återkom för att slutföra arbetet inför sin utställning på The National Arts Club i New York den 8.e mars. Hon kontaktade oss hösten -16, eftersom grafikverkstaden på Konsthögskolan, där hon normalt arbetar, stängts på grund av brand.  Därefter kom James McCreary från Dublin för ett par inspirationsveckor under den värsta ”istiden” här i Uttersberg. Vad den upplevelsen satte för spår lär vi få se under början av nästa år, då han återkommer för att arbeta i Galleri Astleys screentryksverkstad. James avlöstes av Maev Lenaghan från Galway, numera boende i Stockholm, som är vår Krausestipendiat – den andra i ordningen. Hon slutförde en serie torrnålsgravyrer och en dragspelsbok, som hon sedan visade på Graphic Studio Gallery i Dublin under april månad. Vår Västmanlandstipendiat från föregående år, Mattias Berglund från Västerås, kom under ett par veckor i mars.
I början av året arrangerade vi också ett par heldagsworkshops för en grupp Västeråskonstnärer, förmedlat genom Konstnärscentrum Mitt.

Första helgen i april deltog vi i BABE, Bristol Artists Book Event, som arrangeras av The Centre for Fine Print Research på University West of England, i samarbete med Arnolfini som är en fantastisk konsthall i centrala Bristol. Det var en givande resa, som förutom själva mässan även innebar studiebesök på Spike Island, där det finns ett konstcenter med studios, grafikverkstad, utställningslokaler och café. Med konstnären Imi Maufe som guide fick jag också möjlighet att besöka The Letterpress Collective, som driver en boktrycksverkstad sedan några år tillbaka i ett kooperativt hus med ateljéer i flera våningsplan.

Under april och maj månad genomförde vi ett projekt i samarbete med Biblioteket, Kulturskolan och Fritids i Skinnskatteberg, där även Anna Johansson, konstpedagog på Kulturskolan Stockholm, bidrog med sitt kunnande. Under fyra eftermiddagar kom barngrupper från Fritids för att arbeta i verkstan. Utgångspunkten var en sagoberättelse, som barnen illustrerade, i form av linoleumsnitt. Först tryckte vi bilderna i verkstans  Stanhopepress, för att sedan mångfaldiga dem digitalt och binda en serie böcker av,  tillsammans med texten.  Omslaget tryckte vi med handsatt text.

Den nya foldern Konstrum Bergslagen, med information om konstgallerier i intressant industrihistorisk miljö runt om i regionen, som vi började lobba för redan förra sommaren, blev efter flera möten, många diskussioner och mycket arbete äntligen klar den 4:e maj, då vi hade release i Galleri Astleys Café, med representanter för (nästan) alla Konstrum närvarande. Som initiativtagare och medfinansiär står GG med i foldern som sponsor, men vi valde att inte presentera vår egen verksamhet i sammanhanget, eftersom vi inte har regelbundna öppettider och publik verksamhet i samma bemärkelse som ett galleri.

Den 9:e maj höll sig Falukorvens Vänner framme igen, för att arrangera en Falukorvskväll i verkstan, i som avslutning på Eva Larssons vernissage och min egen Skrufsutställning på Galleri Astley.

Den 14:e maj firade Galleri Astley sitt 40-årsjubileum! och vi i GG arrangerade en version av Brödrostens Dag under taket i skulpturparken – i födelsedagspresent till galleriet.

Ett par dagar senare kom Chateaux, det vill säga Beata Berggren, Martin Högström och Peter Thörneby, för att trycka omslag under ett par dagar. Denna gång till en bok av poeten och konstnären Johannes Heldén, som också tog tillfället i akt att besöka verkstan. Så här på vårkanten återvände även Stockholmskonstnären Bo Ganarp för regelbundna Uttersbergsvistelser och arbete i GG.

Sin vana trogen besökte Lars London Original Print Fair i början av maj, och i Dublin deltog han i Royal Hibernian Academys årliga salong i slutet av månaden.

I början av juni arrangerade vi en vidareutbildning under tre dagar, med inriktning på boktryck och bokbinderi, för personalen på Kulturskolan Stockholm. Vi hyrde in dem i Fangbais hus alldeles bakom verkstan, så de hade möjlighet att arbeta både dag och natt – vilket de också gjorde. 

Den 12:e juli arrangerade vi en filmkväll med popcorn i samarbete med Oscar Nilsson, som är sommarboende i Tomasbo. Vi visade hans egen animerade film ”Drakens Tand” och filmen om Brödrostens Dag, ”Toasted”.

Vår tredje Krausestipendiat, som kom under fyra sommarveckor i juli, heter Bella Larsson och bor i Arvika. Hon är utbildad i England, där hon särskilt har fördjupat sig i trägravyr – en teknik med stark tradition i England, men som få arbetar med här i Sverige. Bella hade också med sig sin dotter Pixi. Dagen innan de reste bjöd Bella in till en konstnärspresentation i verkstan, då även Pixi visade tryck och teckningar som hon hade gjort.

I augusti-september kom Sharon Lee från London under tre veckor, varav en vecka tillsammans med sin man Tony och son Orin. Detta är hennes tredje arbetsvistelse i GG-verkstan. Hon hann precis färdigställa en ny bok till Konstnärspresentationen, som vi bjöd in till sista helgen hon var här. 

I mitten av augusti hade vi besök av Liv Strand från Stockholm, som även varit verksam i Berlin under ett flertal år. Hon kom för att slutföra ett projekt, som hon påbörjat under en stipendievistelse på Kunstlerhaus Bethanien i Berlin. Den tredje texten i en triptyk i affischformat, handsatte hon under tre intensiva arbetsdagar i GG-verkstan.

Sista veckan i september var slutfasen i ett arbete, som pågått under ett helt år, nämligen det nordiska samarbetsprojektet Nordic Letterpress Collaboration, som vi valt att arbeta med inom ramen för det norska nätverkssamarbetet Codex Polaris verksamhet. Det hela startade redan i samband med Oktoberseminariet om nordiska artists books förra året. Initiativet togs av Imi Maufe från Norge, som också har fungerat som projektledare tillsammans med mig. 24 inbjudna konstnärer, poeter, grafiska formgivare och tryckare från Danmark, Sverige, Norge, Finland och Island bidrog till den box med kuvert, som vi kallar POSTED/UNPOSTED. Och i slutet av september kom Imi till Uttersberg, så vi kunde trycka upp en katalog och sammanställa materialet till en form av ”artists box” tillsammans. Releasen hade vi på BABF, Bergen Art Book Fair, den 19:e oktober. I november utsågs boxen glädjande nog till en av ”top ten book works 2017” av Sarah Bodman, konstnär och forskare vid Centre for Fine Print Research i Bristol och utgivare av ”Artists Books Yearbook”.
Mässan i Bergen, den så kallade BABF, som har vuxit och utvecklats de senaste 5-6 åren, var för övrigt en positiv erfarenhet. Förutom det nordiska samarbetet om POSTED/UNPOSTED så presenterade vi även exempel på böcker som kommer att ingå i ett kommande samarbete om ett nordiskt fokus på den internationella bokmässan CODEX i San Fransisco i februari 2019.

Årets Oktoberseminarium slog publikrekord! Vi har nog aldrig varit så många i verkstan. Temat var ”I spåren av Moa….” – ja, Moa Martinson, alltså. Gästföreläsare var författarna Lena Kallenberg och Torbjörn Lundgren, som driver Barken Galleri och Bokstuga i Söderbärke. Med utgångspunkt från Moa Martinsons författarskap, berättade de om svensk arbetarlitteratur, men även om sina egna författarskap i arbetarlitteraturens anda. Som avslutning på dagen hade vi dessutom möjlighet att se "Moa - en musikalisk föreställning", som handlade om Moa Martinsons liv och författarskap. Regi: Maria Hörnelius. Johansson och Jonsson Produktion. Arr: Skinnskattebergs teaterförening i samarbete med Galleri Astley. 

I oktober införskaffade jag en ny pappersgiljotin av märket Ideal, som underlättar arbetet framför allt med böcker enormt mycket. Dessutom tog jag äntligen tag i renoveringen av vår fantastiska pappsax av gjutjärn (August Fomm från Leipzig), som nu fungerar hur bra som helst.
 
I november var det dags för Lars att åka till Dublin igen, för att vara med på vernissagen av Graphic Studios andra upplaga av samlingsutställningen med Botanic Gardens som utgångspunkt. Denna gång med titeln ”Another bite of the Cherry” och 52 medverkande konstnärer. Samma vecka var det vernissage i Stockholm av utställningen ”Born in the 60’s”, ett möte mellan kinesisk och svensk konst i fantastiskt fina lokaler på det kinesiska kulturcentret vid Kungsträdgården. Anders Nyhlén på Galleri Astley var medkurator av den svenska delen. Både jag och Lars medverkade i utställningen, liksom vår Uttersbergsgranne, Zhang Fangbai från Peking. Delar av utställningen kommer även att visas på Galleri Astley, med vernissage 7:e januari 2018.

I slutet av november kom tre studenter från Konsthögskolan i Stockholm, för att arbeta med handsättning, högtryck och lite bokbinderi. Det var en specialarrangerad kursvecka, med anledning av branden på KKH förra året. Undervisningen skedde i samarbete mellan Jenny Olsson, adjunkt på KKH, och oss på Grafikverkstan.
Samma vecka hann jag även med att ha ett framförande på skrivmaskin under en performanceafton på Malmö Konsthall, med konkret poesi och skrivmaskinskonst i fokus; ”LjuVisPo”. Där fick jag också möjlighet att ta del av Kontorsorkesterns framförande, som ju tyvärr blev inställt i samband med GG:s skrivmaskinsseminarium 2015. Programmet lades upp av Joakim Norling, som är redaktör för tidskriften Timglaset.

Den 10:e december, 2:a advent, arrangerade vi vårt traditionsenliga ”JULTRYCK”, då vi bjöd på glögg och pepparkakor och tryckte julkort för glatta livet. Många barn, men även vuxna arbetade på för fullt, under vår handledning. Avslutningsvis blev det prinskorv och bruna bönor i verkstan, i regi av Falukorvens Vänner.

Under december månad återkom också Maev Lenaghan, för att slutföra ett bokprojekt som hon påbörjat under en arbetsperiod i Dresden tidigare under hösten, inom ramen för GG.s utbytesprogram med Grafikwerkstatt. Boken ”I am Maev, not a Moose!” låg vid årsskiftet på tork i verkstan, i väntan på bindning…. sida vid sida med min egen nytryckta bok ”based on Law(s) of nature”.

Och med det avslutar vi med att rikta ett Stort TACK till föreningens styrelse och till familjen Nyhlén på Galleri Astley för deras stöd och hjälp under det gångna året!

                                                                                                                                        Lina, Lars och Laban

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verksamheten i GG 2016  - en summering

Året började med en rivstart, genom en fantastisk donation från Aurells Tryckeri i Västerås –  välfyllda regaler med framför allt blytyper, men även lite trätyper. Den 8:e januari lånade jag och Lars Galleri Astleys buss, för att i snöyran köra till Västerås för att hämta allt. Aurells skulle flytta ut från sina lokaler, så vi var tvungna att komma på kort varsel. Sen vidtog sortering av lågmaterial, sättning och provtryckning av stilprovskartor – ett tidsödande men roligt arbete. Ny skrivare har vi också varit tvungna att skaffa, eftersom den gamla vägrade att samarbeta, men i övrigt har själva verkstan inte genomgått några större förändringar under året. Inte heller har det krävts några större underhållsinsatser, utöver regelmässig rensning av regnrännor och utbyte av krackelerade takpannor, vilket Lars tog sig an tidigt i våras. 

Den 11 januari hade vi kulturchefen Staffan Bergman och Nettan Roth, som ansvarar för all administration kring kommunens föreningsliv, på frukostmöte i GG. Kommunen omarbetar regelverket kring föreningsstöd, så detta var ett bra tillfälle för oss att få berätta mer om vår verksamhet.

Som vanligt har förlaget Chateaux kommit och gått under olika perioder under året. Peter Thörneby kom redan i januarimörkret för att formge, sätta och trycka omslaget till boken Linjeland av den kanadensiske poeten Derek Beaulieu. Tidigt på våren hade Beata Berggren och Martin Högström med sig förläggaren Eric Pesty från Marseille, för att trycka poesi av Helena Eriksson. Poeterna Marie de Quatrebarbes och Maël Guesdon, även de från Frankrike, ägnade ett par sensommardagar i verkstan åt att trycka ett poesikort tillsammans med Martin och Beata, när de var på genomresa.

Andreas Eriksson, som aldrig tidigare arbetet i GG, kom under en vecka i april – främst för att trycka torrnål tillsammans med Lars, men han hann även provtrycka nya träsnitt i flera färger på vår fina Stanhopepress. Samtidigt erbjöd sig Anders att trycka upp några screentryck åt Andreas i galleriets verkstad, så det blev en riktig ”produktionsvecka” för Andreas.

Bo Ganarp har varit flitigare än någonsin under året; delvis på grund av tryckning av en upplaga till Kommittén för Nobelpriset i fysiologi eller medicin, som Lars bjudit in honom att göra, men också för arbete inför en utställning på Grafiska Sällskapets Galleri i Stockholm, januari 2017. Den 23:e oktober bjöd Bo in till bildvisning och mingel med ost och vin i GG-verkstan. Det var första gången sedan 2012, då han första gången kom till GG för att arbeta, som allmänheten fick möjlighet att ta del av hans grafik här i Uttersberg, så det var roligt att så många kom.

GG:s första Krausestipendiat, Pernilla Jansson från Smedjebacken, har varit i verkstan under två olika arbetsperioder under året, för att arbeta med relieftryck inför en utställning på Blås och Knåda i Stockholm, med vernissage 28:e januari 2017. Relieferna kommer att visas tillsammans med gjutna lerobjekt.

Inom ramen för det utbyte vi har med Grafikwerkstatt Dresden kom konstnären Heike Wadewitz till i Uttersberg under fyra sommarveckor, för att arbeta med torrnålsgravyr på koppar – en slags dagboksblad med motiv från byn, som hon sedan presenterade i form av bildvisning och föredrag i GG-verkstan den 24:e juli. Galleri Astley bjöd även in henne att delta i en samlingsutställning på galleriet, med vernissage samma dag.

För vår egen del präglades sommaren av vårt deltagande i tre olika sommarutställningar i Bergslagen; utställningen Avtryck på Frövifors Pappersbruksmuseum, Linjens magi på Nora Art, och PrintXL på Meken i Smedjebacken – tre omfattande samlingsutställningar där intressant grafisk konst i alla dess former verkligen fick komma till sin rätt. Väldigt roligt.

Första veckan i augusti hade vi besök av en konstnärsfamilj ifrån London, Roy Willingham, Anne Desmet (båda medlemmar i Royal Society of Painter-Printmakers) och deras dotter Marion. Marion var den som intog gästrummet i GG-verkstan och ägnade mycket tid åt att skriva och utforska skrivmaskinernas potential, medan föräldrarna tillbringade mesta tiden ute i naturen, med skissblocken till hands.

Vi har också haft ett antal gruppbesök i verkstan under året, bland annat Västerås Konstförening, som vi i samarbete med Galleri Astley arrangerade en heldag för, söndagen den 17:e april. Vid två olika tillfällen hade vi också elever i årskurs 9 från Klockarbergsskolan på besök – även detta i samarbete med Galleri Astley. Den 30:e maj erbjöd vi hela personalgruppen på Västersås Konstmuseum en heldag i Uttersberg, med workshop i GG-verkstan – detta som en fin uppföljning/avslutning på vårt samarbete under vintern med en utställning på museet, där jag medverkade tillsammans med tre andra konstnärer. Vanan trogen kom också Föreningen för Grafisk Konst den 12:e juni, för deras årliga Medlemsdag, som de förlagt till Uttersberg sedan branden på Grafikens Hus 2014.

Brödrostens Dag, som inföll den 25:e mars i år, blev en riktig höjdpunkt under året – inte minst på grund av den svenska premiärvisningen av den fantastiska filmen TOASTED, av det irländska team som kom till Uttersberg för att filma för två år sedan. Gregory Dunn med följe kom hit även i år, för att visa resultatet. Fem olika visningar uppe på tredjevåningen i Galleri Astleys museum drog fullt hus under eftermiddagen. Programmet lockade även många vänner från Stockholm, så kvällen blev sen, med ärtsoppa och varm punsch i verkstan.

Som en upptakt inför höstens Oktoberseminarium, var jag på två olika artists book-seminarier under våren. Det första på Linköpings bibliotek, arrangerat av Linköpings universitet (där jag också höll ett framförande); det andra på Konsthögskolan i Oslo, arrangerat av Victoria Browne, som driver Kaleid Editions. Seminariet i oktober – Boken som samtida konstform i Norden – var det mest omfattande hittills i Uttersberg, tack vare ett gott samarbete med Anna Törrönen på Konstfrämjandet Västmanland, som var medarrangör. Åtta inbjudna konstnärer från Sverige, Norge och Finland tillbringade hela helgen i Uttersberg: Ulla West, Olle Essvik, Vera Ohlsson, Imi Maufe, Randi Strand, Victoria Browne, Jenni Rope och Tonja Goldblatt. Lördagen var en workshopdag i verkstan och hela söndagen var öppen för allmänheten med bokbord och föredrag av alla inbjudna, samt ett avslutande panelsamtal, modererat av Annika Gunnarsson från Moderna Museet i Stockholm. För att få utrymme för allt hyrde vi in oss i Galleri Astleys grafikrum, vilket fungerade jättebra, tack vare god hjälp och assistans av galleristerna.

Imi Maufe från Bergen, som också deltog i Oktoberseminariet, tillbringade 3 veckor i GG under september-oktober. Hon tryckte färdigt två olika böcker, som ingår i en serie om resor och förflyttningar, som hon kommer att presentera på en utställning i Skottland, januari 2018.

I slutet av november kom två konstnärer från London, Susan Johanknecht och Katharine Meynell, till GG för att trycka ett kapitel till sin bok ”Poetry of Unknown Words”, Gefn Press. Arbetet med boken har pågått under flera år, men det var deras första arbetsvistelse i GG. De kom snabbt in i arbetet och reste efter bara en vecka hem med ett fantastiskt material under armen. Samma vecka var även Unn Magnussen från Stockholm i verkstan för att trycka polymergravyrer i Krausepressen, inför en utställning i New York i mars. Även för henne var det första erfarenheten av GG. Normalt arbetar hon i Konsthögskolans grafikverkstäder på Skeppsholmen, som tyvärr drabbades av brand i början av hösten.

Totalt har GG-verkstan genererat 227 gästnätter i Uttersberg under året. Inte illa, eller hur! Både GG:s egen gästlägenhet, Galleri Astleys gästlägenhet i pensionärshemmet och vår närmsta granne Fangbais hus, har kommit väl till pass i olika omgångar. Stort tack både till Zhang Fangbai och familjen Nyhlén, särskilt Elisabeth.

November är också månaden för den årliga mässan i Conway Hall i London, Small Publishers Fair, där GG deltog med ett eget stand för andra året i rad. Vi hade med böcker producerade i GG-verkstan av Chateaux, Lisa Lee, Imi Maufe och Lina Nordenström.

Under hösten representerade jag GG på två olika konstseminarier. Det första den 10:e november, i regi av Bergslagssatsningen i samarbete med Skogen Grafisk Form i Nora, var ett första steg att undersöka möjligheterna att bygga upp en gemensam digital plattform för informationsutbyte mellan olika ”kreativa aktörer” i Bergslagsregionen, samtidigt som det skulle innebära en marknadsföring av regionen som attraktiv plats för konst- och kreativa  näringar. Det andra var det så kallade Konstdygnet 17-18 november, som i år arrangerades av konstkonsulentverksamheten i Sörmland. Huvudtemat var deltagarbaserade konstprojekt, men också Konstfrämjandets insatser för att introducera och integrera konstnärer, som kommit till Sverige som flyktingar, på den svenska konstscenen.

Ett helt annat projekt, som är en direkt konsekvens av våra erfarenheter av att delta i sommarens utställningar runt om i Bergslagen (läs ovan), är att vi initierat ett samarbete mellan utställningsarrangörer runt om i regionen, som visar samtidskonst i industrihistoriskt intressanta miljöer.  Behovet av informationsutbyte, erfarenhetsutbyte och en gemensam marknadsföring är påtaglig – lika påtaglig som intresset för att utveckla nya samarbetsformer. För några år sedan gick några konsthallar i Dalarna ihop om marknadsföring under namnet ”Konstrum Bergslagen”, som byggde på liknande idéer. Detta blir ett sätt att vidareutveckla deras tankegångar. Syftet med det första gemensamma mötet, som kommer att äga rum den 27:e januari på Galleri Astley, är att planera en gemensam informationsfolder, som ska tryckas och distribueras inför sommarsäsongen.  Kallade samarbetspartners utöver Galleri Astley är: Avesta Art, Meken i Smedjebacken, Maskinhuset i Grängesberg, Ställbergs Gruva, Ängelsbergs skulpturpark, Gallerirum i Stripa Gruva, Frövifors Pappersbruksmuseum och Bryggeriet i Nora med Nora Art.

December månad inleddes med ett besök av Kunle Adeyemi (som vid ett flertal tillfällen tidigare har arbetat och ställt ut på Galleri Astley) och fyra av hans kollegor ifrån Lagos, som har inlett ett utbyte med Örebro Konstskola. Fem dagar av deras två veckor långa Sverigevistelse tillbringade de i Uttersberg, där de ställde ut sina verk i Galleri Astleys grafikrum. Anders introducerade dem också i arbetet med screentryck i galleriets verkstad. Under söndagen hade vi ett samtal om konst och grafik i GG, där vi främst berättade om hur GG-verkstaden har kommit till och hur vi idag bedriver verksamheten.   

Tredje advent hade vi traditionsenlig JULTRYCKNING med glögg och pepparkakor i verkstan. Den var ovanligt välbesökt i år, med flera barnfamiljer som kom för att trycka julkort. Vi hade också vädret på vår sida, med mycket snö som skapade fantastisk julstämning.

Och under arbetet med allt detta har vi haft ett fantastiskt stöd på alla tänkbara sätt – i stort som i smått – från Elisabeth, Hans och Anders på Galleri Astley.

Som sagt – mycket kul har hänt i GG under året. Dessemellan har vi hunnit med en hel del arbete med vår egen konst, icke att förglömma. Lars var med på Liljevalchs Vårsalong i Stockholm och några samlingsutställningar i England arrangerade av the Royal Society of Painter-Printmakers.  I maj var vi i Paris ett par dagar, för att närvara vid vernissagen av en svensk-fransk grafikutställning, curerad av organisationen ”Pointe et burin” på Fondation Taylor, där Lars medverkade.
För egen del var det under våren en hel del arbete med att göra grafik av mina bokstavsskulpturer till Moa Martinsons torg i Stockholm – grafiska blad av bokstavskompositioner i monumentalformat, som jag bland annat visat på Västerås Konstmuseum och på Meken i Smedjebacken. De är även inköpta av Landstinget i Örebro, för att placeras på länssjukhuset. Som en uppföljning av det arbetet har jag också slutfört tre häften på bokstavstemat O och M. Därutöver har jag tryckt och bundit ett nytt notationshäfte, som också fick formen av ett kuvert med särtryck ur häftet. Det allra senaste, som blev klart lagom till bokmässan i London, var ett häfte som bygger på tomrum – alltså lågmaterialet som används för mellanrum när man handsätter text, tryckt som ett geometriskt mönster. Fler versioner av detta är på gång. Bland annat.

Sist men inte minst har vi vår fantastiska styrelse, som vi verkligen vill tacka för deras stöd och uthålliga arbete under det gångna året – ni är ovärderliga!
Nu ser vi fram emot ett nytt verksamhetsår i GG med nya spännande utmaningar. Gott Nytt år till er alla!

Lina och Lars

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Lägesrapport 2016-12-12

Söndagen den 3:e advent hade vi jultryckning i verkstan - julkort i långa banor trycktes av både barn och vuxna! Kul! Det var full fart från klockan 11 till 17, med paus då och då för lite glögg och pepparkakor. På kvällen bjöd falukorvens vänner på prinskorv (?). Och Christer Lönngren bjöd på Gotlandsdricka till korven. 
Dagen därpå inledde Persnilla Jansson sin andra tryckseans i GG-verkstan, som årets Krause stipendiat..... Relieftryck, vitt i vitt i vitt - lika vitt som snölandskapet utanför glasdörrarna. Lägesrapport 2016 november

I början av november hade vi en intensiv arbetsvecka i verkstan tillsammansmed Unn Magnussen från Stockholm, som kom för att trycka polymergravyrer på Krausepressen, samtidigt som Susan Johanknecht och Katherine Meynell från London var här för att trycka en delupplaga till sitt projekt "Poetry of Unknown Words". Susan och Katharine lärde jag känna på ett bokseminarium i Göteborg förra hösten och har sedan dess även träffat dem i samband med bokmässor i London. Deras förlag heter Gefn Press. 

             Ibland räcker det långt med bara O och !


Lägesrapport 2016-10-25

Oktoberseminariet den 2 oktober i år var mer omfattande än vanligt, tack vare att vi arrangerade det i samarbetemed Konstfrämjandet Västmanland. Anna Törrönen, som är deras nya person i regionen, gjorde en fantastisk insats för att administrera hela helgen med 8 inbjudna konstnärer från Norge, Sverige och Finland. Själva seminariet föregicks av en heldags workshop i verkstan under lördagen, där alla deltog med liv och lust. Olle Essvik från Göteborg instruerade oss i hur man använder hans egna verktyg för limbindning, bland annat. Hela söndagen ägnade vi åt microföreläsningar i Galleri Astleys grafikrum, där vi också satte upp bokbord åt alla våra gäster, så att publiken kunde ser exempel på deras konst i bokform. Avslutningsvis hade vi en paneldebatt, ledd av Annika Gunnarsson från Moderna Museet. Tyvärr var det få seminariedeltagare som orkade stanna så länge, men det blev ändå ett givande samtal. Helgen som helhet var väldigt inspirerande och lärorik.

Under en treveckorsperiod i september-oktober hade vi en bokkonstnär från Norge i verkstan - Imi Maufe, som ursprungligen kommer ifrån England men bor i Norge sedan nästan 10 år. Som van handsättare hann hon med att trycka två olika böcker, som ingår i hennes arbete på temat resor och förflyttningar. Projektet som helhet kommer hon att presentera på Glasgow Printmakers galleri i början av 2018. 

 

I slutet av oktober höll också Bo Ganarp, som är en av våra regelbundet återkommande gästkonstnärer i GG-verkstan sedan 2012, i en bildpresentation i verkstan. Bildmaterialet kommer han även att visa på Grafiska Sällskapets Galleri i januari nästa år. Numera hyr han en sommarbostad i en av de gamla bruksarbetarlängorna i byn, så Uttersberg har blivit hans andra hem. Det blev en trivsam söndagseftermiddag, som många bybor deltog i. Rikligt med ost och bröd och vin och levande ljus som lyste upp i höstmörkret....


Lägesrapport 2016-08-09

Det är trivsamt i verkstan när det är flera projekt på gång samtidigt. I sommar hade vi besök av Heike Wadewitz från Dresden, som bodde i GG.s gästlägenhet under en hel månad och arbetade mycket intensivt med sina torrnålsgravyrer. Som avslutning arrangerade vi ett konstnärssamtal med Heike i verkstan, där hon visade både bildspel och originaltryck och berättade om sin arbetsprocess. Samma dag hade Galleri Astley vernissage för en samlingsutställning, där Heike var inbjuden att delta med många av sina verk. 
När Heike och hennes man Frank hade rest, avslöstes de av familjen Desmet/Willingham - Ann, Roy och Marion - från London. Båda föräldrarna är konstnärer och medlemmar i Royal Society i London, där även Lars är medlem sedan några år tillbaka. De fick en fullspäckad vecka i Uttersberg/Bergslagen med många utställningar att besöka och långa skogspromenader. Kreativiteten i verkstan stod dottern Marion för: hon gick igång på våra skrivmaskiner!

Samtidigt var Bo Ganarp i tryckartagen och förlaget Chateaux hade två franska kollegor på besök, som de tryckte ett poesikort tillsammans med. Den franska texten av Marie de Quatrebarbes och Maël Guersdon översattes till svenska och sattes i Aurells Antiqua.

 

Lägesrapport 2016-04-15

Omdisponeringen av verkstan var årets första utmaning - allt för att få plats med de nya regalerna från Aurells Tryckeri i Västerås. Trots denna förtätning av verkstan gick det att få plats för Brödrostens Dag även i år! Årets höjdpunkt var förståss filmen TOASTED, som Galleri Astley gav oss möjlighet att visa uppe i museets översta våningsplan. Tur var väl det, för det blev fyra väldigt välbesökta visningar. I övrigt har verksamheten i verkstan rullat på; Lars har slutfört en mastodonttryckning av ett vinterlandskap, själv har jag tryckt tre nya små häften i ett nytt format, Martin Högström har tryckt en uppföljning av sin fina bok Transfutura, Andreas Eriksson har varit här för första gången och gjort spännande erfarenheter av träsnitt.... Nu förbereder vi oss inför vårens och sommarens påhitt - både utställningar och kommande gästkonstnärer. Mycket att se fram emot. Men först blir det en resa till London och Original Print Fair första veckan i maj!

 

Lägesrapport 2016-01-08
År 2016 börjar bra! Rationaliseringarna och nedskärningarna inom tryckeribranschen fortsätter....och tack vare det (!) har vi i Grafikverkstan Godsmagasinet i Uttersberg fått en fantastiskt fin donation från Aurells Tryckeri i Västerås. Fyra regaler med blytyper i riktigt bra skick; välfyllda kast. Boktrycksdelen i vår verkstad växer.... Tack Aurells!


---------------------------------------------------------------
Verksamheten i GG under 2015 - en sammanfattning

GG:s verksamhet börjar finna sina former, med återkommande gästkonstnärer och återkommande aktiviteter år efter år. Till de stadigt återkommande gästkonstnärerna hör fortfarande Bo Ganarp, Maev Lenaghan, Lisa Lee och trion som driver Chateaux förlag – Peter Thörneby, Beata Berggren och Martin Högström.
I början av maj bjöd Chateaux även in den amerikanska arkitekten/konstnären/poeten John Cleater, för att arbeta med en ny bok inom ramen för deras Turkosa serie. Boken som heter Thing 37 innehåller texter av ett 20-tal medverkande poeter och konstnärer och hade release i Stockholm den 15:e maj. Under fyra sommarveckor var Beata Berggren även vår GG-representant i Grafikwerkstatt Dresden, som vi har ett utbytesprogram med sedan två år tillbaka.
Maev Lenaghan har under ett par år arbetat med en serie bilder som bygger på motiv från Uttersberg. En del av dem har hon också sammanställt till en liten bok, som utgjorde en del av hennes examensarbete på Konstfacks masterprogram och därför ingick i hennes slutpresentation på Konstfack i våras. Hon ställde även ut delar av sin serie torrpastellbilder på Galleri Astley under november månad.
Lisa Lee kom till GG för en arbetsperiod i juli-augusti, som hon avslutade den 3:e augusti med mingel i verkstan och en presentation av den bok/box som hon färdigställde under sin vistelse. Verket heter Poem 91 och innehåller en serie torrnålsgravyrer med motiv från Uttersbergsskogen och en dikt av den kanadensiske poeten Jonathan Locke Hart. Både Lisas och Maevs böcker hade vi med på höstens bokmässor (mer om detta senare).

I början av mars åkte jag över till Dublin, för att delta i öppningen av utställningen Exquisite Books på The Print Museum, kurerad av Jamie Murphy, som gästade GG-verkstan förra året. GG var en av de inbjudna verkstäderna/förlagen, vilket gav en fantastisk möjlighet att sprida information om verkstans verksamhet inom den anglosaxiska private press-världen. I utställningen valde Jamie att visa den kinesiska och den holländska versionen av mitt häfte STAV STEN STOD.  

Västmanlandstipendiet 2014 tilldelades två stipendiater, Anna Törrönen och Marcus Ivarsson, båda från Västerås och aktiva i den ideella föreningen Ytan. Genom att vi fick möjlighet att utvidga stipendietiden från 2 till 3 veckor, kunde vi erbjuda båda två 10 dagar var under våren 2015. Marcus Ivarsson kom redan 23 mars-1 april och Anna Törrönen 11-20 maj. Båda utnyttjade sin arbetsperiod oerhört väl, så det var ett rent nöje att ha dem här. Den 6:e juni hade Marcus vernissage på sin separatutställning på Stenhuset i Surahammar, som jag fick den äran att vara med att inviga. Där visade han framför allt collage, men också en del av de torrnålsgravyrer han gjorde i GG. Vi hade också med hans Leporellobok på höstens bokmässor i England (mer om detta nedan). Både Anna och Marcus kommer vi säkert att få se mer av i Uttersberg framöver.

Till de återkommande programpunkterna, som vi enträget hållit fast vid, hör Brödrostens Dag på Långfredagen, i år den 3:e april. Den var välbesökt, som vanligt. Vi är uppenbarligen många som gillar rostat bröd! I år var det dessutom ovanligt många entusiaster som bidrog med olika sorters hemgjord marmelad till buffén.

London Original Print Fair i Royal Academy inföll i år 22-25 maj och Lars åkte dit, för att medverka genom Royal Society of Painter-Printmakers. En av årets största högtider för grafikälskare!

I slutet av maj provade vi på en ny form av programverksamhet, genom att arrangera ett weekend-seminarium på temat Letterpress. Det inleddes redan på fredagkvällen den 22:a maj och avslutades på söndag eftermiddag den 24:e. Huvudtalare var Angie Butler från University West of England i Bristol, som själv är bokkonstnär och samtidigt bedriver forskning kring hur letterpress som teknik används idag och har utvecklats inom den samtida konstscenen. Hon kallade sin föreläsning Make ready for bookarts: letterpress printing and artists books around the globe. Övriga medverkande var Richard Årlin, Anders Gudmundsson, Göta Frideborg Svensson, Jim Berggren, Åsa Andersson, Markus Sjöborg, Carina Fihn och Monica Langwe. Samt övriga gäster, som kom för att lyssna på presentationer och demonstrationer i verkstan. Hela helgen kantades av fantastiska måltider, tillagade och serverade av Lars Nyberg! Förutom i GG:s gästlägenhet övernattade våra gäster i Galleri Astleys två gästlägenheter och i Uttersbergs Herrgård, som hyrde ut rum.

Veckan efter reste Lars till London igen, denna gång för att visa grafik och föreläsa på Bankside Gallery – om torrnålsgravyr förståss, men även om olika exempel på utbyten mellan Sverige och England inom grafikens område, historiskt sett.

Den 26:e maj var det radioinspelning i GG-verkstan. Kerstin Svenson, som frilansar för P4, hade fått i uppdrag av Radio Västmanland att producera en serie program på temat konstnärsporträtt, och därför tagit kontakt med mig. Programmet, som fick rubriken Ljudkonst i grafikverkstaden, sändes sedan den 15:e juli, med repris 17:e augusti.

Föreningen för Grafisk Konst förlade sin medlemsdag Uttersberg även i år, lördagen den 13:e juni. Tillsammans med Galleri Astley la vi upp ett heldagsprogram med visning av galleriets utställningar, en fantastisk lunch i cafét och en eftermiddag i GG-verkstan med presentation av årets portfölj, visning av en film om grafikern Börje Sandelin, samt ett föredrag av Lars Nyberg om FfGK:s tidiga kontakter med Royal Society of Painter-Printmakers i London.

Sommarens stora händelse var att GG fick möjlighet att ta över en stor gammal djuptryckspress av märket Krause (90 cm bred tryckbädd), som de senaste åren har varit i Falu Konstgrafiska Verkstads vård. Efter att vi tidigare under våren hade varit uppe i Falun för att rekognosera och planera en flytt, var det äntligen dags veckan efter midsommar. Den första juli åkte Lars Nyberg, Hans Nyhlén och Stig Johansson upp till Falun för att hjälpa till med nedmonteringen av pressen, under arbetsledning av Per Erik Grubb och Per Wikstrand från MXM Teknik KB i Mora. Dagen därpå anslöt även Gunnar Ahl i Uttersberg. Då var det dags för monteringen i GG, vilket kräver stort tålamod och ändamålsenlig specialutrustning, bland annat en travers för att kunna få de tunga valsarna på plats. Den mindre Krausepressen, som vi hade sedan tidigare, passade vi på att flytta över till vår nya granne Zhang Fangbai från Peking, som gärna lånar den för att kunna trycka torrnålsgravyrer i sin egen ateljé. När allt var på plats vidtog finliret, med utjämning av tryckbädden på den nya pressen, tryckinställning och så vidare, som jag och Lars ägnade ytterligare någon vecka åt. Och nu står den där i sitt majestät! Ett fantastiskt tillskott till verkstan! Den högtidliga invigningen genomfördes den 30:e augusti. Höjdpunkten var en demonstration av Lars, som tryckte en av sina största plåtar.
Under sommaren ställde jag och Lars också ut grafik i Stripa Gallerirum, vilket är på väg att bli ett nytt spännande kulturcentrum i det gamla industrilandskapet i Stripa, någon mil norr om Lindesberg.

På initiativ av tre medlemmar – Sylvia Lind, Bjarne Löwdin och Elena Löwdin-Lind – blev det filmvisnng i GG under sommaren; var fjortonde dag från och med 9:e juli. Trevligt initiativ! 

Första söndagen i oktober var det traditionsenligt dags för årets Oktoberseminarium till Astley Nyhléns minne, i år på temat Skrivmaskinskonst och skrivmaskinspoesi. Vi arrangerade en utställning i verkstan med ett 20-tal skrivmaskiner av olika märken och ålder, ett bokbord med både böcker om skrivmaskinskonst, artists books gjorda på skrivmaskin och skrivmaskinspoesi publicerad i olika sammanhang. Huvudtalare var Jesper Olsson, doktor i litteraturvetenskap vid Linköping universitet, som kallade sin föreläsning ”TAB e or not TAB e”- skrivmaskinens estetik och politik. Som avslutning framförde jag också några av mina skrivmaskinstexter, med eller utan ackompanjemang av ljudet från olika maskiner. Det vi tidigare har kallat med arbetsbordet som scen, har på det här sättet återuppstått vid flera tillfällen under året; på Supermarket i Stockholm den 18:e april, på Bok och Bild Festivalen på Kulturens Hus i Luleå den 24:e oktober och på utställningen ”Här och nu – ” på Västerås Konstmuseum den 28:e november. Vid alla dessa tillfällen har programmet varit baserat på texter och verk, som jag gjort på eller för skrivmaskin. Utställningen på Västerås Konstmuseum, som även innehåller många av de boktryckta verk jag har arbetat med i GG-verkstan, pågår till den 6:e mars 2016.
Samma dag som seminariet hade Galleri Astley också vernissage för en Nordisk Artists Book-utställning i museet, kurerad av den åländske bokkonstnären Olof Kangas, så det blev extra mycket fokus på bokkonst i Uttersberg den helgen.

I slutet av oktober var det dags för ett nytt steg i GG-verkstans korta historia och det var att medverka i två olika bokmässor i England. Den första var Fine Press Book Fair i Oxford, en mässa med inriktning på böcker producerade med hantverksmässiga tekniker, inte minst boktryck. Det är Private Press-förlagens främsta mässa, men även många konstnärer som arbetar i bokform medverkar där, sida vid sida med antikvariska bokhandlare som säljer ”rare books”. Den andra var Small Publishers Fair i Conway Hall i London, som har en något annorlunda inriktning, vilket namnet antyder. Där medverkar även oberoende förlag, som inte nödvändigtvis arbetar hantverksmässigt med sina böcker, men som ger ut en typ av poesi eller konst i bokform som inte ryms inom den kommersiellt inriktade förlagsvärlden. Även här är enskilda konstnärer som arbetar i bokform väl representerade. GG hade med böcker av Maev Lenaghan, Lisa Lee, Jim Berggren, Lina Nordenström, Marcus Ivarsson och Chateaux förlag som tillkommit delvis eller helt i GG-verkstan, men vi hade även bjudit in Hundörat Small Press och Stigbergets Stamp och Press (Richard Årlin), som medverkade med några böcker var. Tack vare gott samarbete med Lisa Lee, som bor i London, gick arbetet med och kring mässorna väldigt smidigt. Försäljningen var över förväntan, inte minst var det glädjande att större institutioner som Tate Library, Poetry Library at Southbank Centre, Victoria & Albert Museum och Meermanno Mueum i Nederländerna köpte böcker av oss.

I år är GG även representerad i Kaleid Collection 2015, vilket är en kollektion av artists books av konstnärer från hela Europa, som sammanställs av det London-baserade förlaget Kaleid Editions, genom ett jurybedömt förfarande. Det var min bok GAN SHI ZHANG som blev utvald – översatt till kinesiska av Lisa Lee, tryckt och bunden i GG-verkstan av mig själv. Kollektionen visas på mässor och marknadsförs runt om i Europa och USA under ett helt år. Den första offentliga presentationen var i slutet av september, på bokmässan i Whitechapell Gallery i London.

Affordable Art Fair, som ägde rum i Stockholm 22-25 oktober, höll Lars Nyberg två föredrag om grafik, som också innehöll demonstrationer av tryckning på GG:s transportabla lilla bordspress. Initiativet var Föreningen för Grafisk Konsts, som också hade en monter på mässan.

Väsby Konsthalls vackra lokal fylldes av Lars Nybergs grafik, med vernissage den 21:a november, och den 13:e december höll Lars i en välbesökt workshop i utställningshallen, med GG:s portabla djuptryckspress.

I slutet av november hann vi också med att närvara vid vernissagen på SO Fine Art Editions, ett gallery i Dublin, där det imponerande projektet 'A Lonely Impulse of Delight', baserat på W.B.Yeats poesi, presenterades för första gången. Ett 20-tal inbjudna konstnärer och ett mindre antal författare har bidragit med ett verk var till en gigantisk grafikmapp i begränsad upplaga, där varje verk utgör en respons på eller reflektion kring W.B.Yeats författarskap. Två av dessa verk är tryckta i GG-verkstan, en torrnålsgravyr av Lars Nyberg och en boktryckt textkomposition av mig. De medverkande författarnas texter är handsatta och tryckta av Jamie Murphy.

Jultryckningen i GG ägde i år rum söndagen den 2:a advent kl 11-17. Vi bjöd som vanligt på must, glögg och pepparkakor. Det blev hög stämning med full aktivitet i verkstan hela dagen. Många ville trycka julkort, men även andra juliga motiv. Materialet, papper och färg, var en uppskattad julklapp från GG.

Jag tar alltid tillfället i akt att berätta om GG i alla sammanhang, men jag vill särskilt nämna två tillfällen under det gångna året, där verkstan väckte särskilt stort intresse. Det ena var på Akademien Valand, Göteborgs Universitet, när jag var inbjuden till masterprogrammet Litterär gestaltning för att föreläsa om mina böcker. Det andra var ett nordiskt, litteraturvetenskapligt seminarium som de kallade The book to come, arrangerat av institutionen för litteratur och idéhistoria vid Göteborgs universitet i augusti, där jag medverkade. Att intresset för hantverksmässig bokframställning på senare år har vuxit sig allt starkare inom den litterära världen är väldigt påtagligt. Även inom bildkonstens område tycker jag att det är tydligt att allt fler får upp ögonen för grafikens alla möjligheter, inte minst när det gäller konst i bokform. Det finns många spännande utvecklingsmöjligheter för GG-verkstan i framtiden.

Avslutnngsvis vill jag nämna att antalet stödmedlemmar under året har vuxit med så många som 19 personer – mycket tack vare Stig Johanssons värvningskampanj i trakten! Men jag vill samtidigt framhålla att det är vår övertygelse att vår verksamhet inte gagnar enbart våra medlemmar, utan att vi också bidrar på vårt sätt till en levande landsbygd. GG-verkstans verksamhet har till exempel bidragit med 154 gästnätter i Uttersberg under 2015.

Jag vill också rikta ett stort TACK till Nyhlénarna Elisabeth, Hans och Anders på Galleri Astley för ett gott samarbete det gångna året. Det stöd och den hjälp vi får av dem – i stort som i smått – är oerhört mycket värt för oss i GG. Stort tack också till alla i vår förträffliga styrelse, som alltid ställer upp när det behövs och uppmuntrar oss i vårt arbete. Sist men inte minst: tack till alla våra medlemmar för att ni stödjer och tror på det vi gör.

                                                                                                             Lina Nordenström


Lägesrapport 2015-11-29

Innan vi avslutar detta verksamhetsår vill jag gärna summera sensommaren och hösten helt kort. Sommarens gästkonstnär var Lisa Lee från London (ursprungligen Peking). Hon färdigställde en mapp, baserad på hennes egna torrnålsgravyrer från skogen och en dikt av den kanadensiske poeten Jonathan Locke Hart. Mappen presenterade vi sedan på höstens bokmässor där GG deltog, i Oxford i slutet av oktober och i London i början av november. Med oss hade vi också ett urval böcker av förlaget Chateauxs utgivning, böcker av mig själv, en dragspelsbok av Marcus Ivarsson, en bok med motiv från Uttersberg av Maev Lenaghan, samt Jim Berggrens bok Lunar Manual. Inbjudna var också Hundörats Small Press och Richard Årlin. Det var mycket jobb, men verkligen lärorikt och otvivelaktigt värt besväret. Under oktober månad deltog vi också i Föreningsmässan i Skinnskatteberg, där Klockarbergsskolans elever fick möjlighet att trycka trätyper i vår portabla avdragspress eller skriva på en av mina skrivmaskiner, vilket visade sig vara en ny erfarenhet för de flesta. Årets Oktoberseminarium ägnade vi åt Skrivmaskinskonst och -poesi. En intressant föreläsning av Jesper Olsson från Linköpings universitet var eftermdidagens huvudnummer, men vi gav också utrymme för ytterligare ett program inom ramen för "med arbetsbordet som scen". Tyvärr blev konserten med Kontorsorkestern inställd med kort varsel, så jag förlängde mitt eget bidrag till programmet med några extranummer. Ytterligare ett tillfälle för "med arbetsbordet som scen" var det i Luleå, när Festivalen Bok och Bild ägde rum på Kulturens Hus i mitten av november. Jag flyttade in i ett av deras konferensrum med mina skrivmaskiner, häften och boktryckta bilder. Den 28:e november genomförde jag ytterligare ett program på Västerås Konstmuseum, där "arbetsbordet som scen"  ägde rum mitt i min del av utställningen "Här och nu - ", som hade vernissage den 21:a november. Samma dag hade Lars Nyberg vernissage på Väsby Konsthall, som han fyllde med sina torrnålsgravyer. 

Lägesrapport 2015-07-10

Boktrycksseminariet som vi arrangerade 23-24:e maj var oerhört intressant. Ett nytt koncept för oss i GG, som vi gärna vidareutvecklar. Seminariet pågick hela helgen med presentationer, bildvisning, diskussioner och demonstrationer i verkstan. Huvudföreläsare var Angie Butler från Bristol University, som höll en öppen föreläsning om Letterpress, hur tekniken har utvecklats och i dag används av samtida konstnärer. Inbjudna var också konstnärerna Göta Svensson, Jim Berggren, Beata Berggren, Monica Langwe, Carina Fihn, Anders Gudmundsson, Richard Årlin och Åsa Andersson. Dessutom deltog Ellen Cronholm, Nina Bondesson och P-O Söderlund.

KRAUSE-pressens ankomst den  2:a juli var en stor händelse i GG-verkstans historia. Vi ska göra vårt yttersta för att den ska känna sig hemma. Den är inte bara magnifik till sitt utseende, vilket påverkar känslan i hela verkstan, den har också en historia som utan att överdriva är en del av den svenska grafikhistorien - värd att skriva en bok om. Nu senast har den stått uppe i Falu Konstgrafiska Verkstad, innan dess i Nils G Stenqvists gamla verkstad i Stockholm. Även tidigare hemmahörande i olika verkstäder i Stockholm har den tjänat som tryckpress för otaliga svenska grafiker under sisådär 100 år - Zorn, Carl Larsson, Axel Fridell....? Vem som skulle kunna känna sig manad att ta sig an uppgiften att skriva pressens historia har jag dessvärre ingen aning om. 
Stort tack till ALLA som hjälpte till med flytten! Lars Wikström och Modhir Ahmed uppe i Falu Konstgrafiska Verkstad, Gunnar Ahl, Stig Johansson och Hans Nyhlén, som gjorde en fantastisk insats. Sist men inte minns Per Wikstrand och Per Erik Grubb från Mora (på bilden tillsammans med Hans Nyhlén), vars professionella insats var helt nödvändig för att få pressen på plats.

Vi välkomnade pressen  lite i smyg med att se Charlie Chaplins Moderna Tider i GG-verkstan den 9:e juli. Till scenerna från fabriksgolvet, med de stora kugghjulen i fonden, utgjorde Krausepressen i verkstan en fantastisk scenografi! Filmvisningen var  för övrigt premiären för en serie filmkvällar, på initiativ av Elena, Sylvia och Bjarne - tre trogna Uttersbergare.

  

--------------------------------------

Förlaget C H A T E A U X s bok i Turkosa serien , THING 37, trycktes i GG-verkstan 6-10 maj.  

THING 37 är sprungen ur den amerikanske arkitekten/konstnären John Cleaters text- och teckningsprojekt I must be seeing things. Nummer 37 av dessa teckningar har blivit utgångspunkt för boken THING 37, i vilken 24 poeter och konstnärer medverkar med sina egna tolkningar av teckningen eller av textraden den givit upphov till: ”Bending over backwards for the wrong cause may sting a little.” Medverkande i boken: Ghayath Almadhoun, Annika Aspegren, Beata Berggren, Elina Birkehag, Brian Dewan, Helena Eriksson, Linnéa Eriksson, Stephanie Fleischmann, Jörgen Gassilewski, Anna Hallberg, Johannes Heldén, Martin Högström, Teddy Jefferson, Andrea Kleine, Coco McPherson, Iman Mohammad, Lina Nordenström, Bobby Previte, Matthew Rana, Nina Svensson, Pär Thörn, Peter Thörneby, Adam Westman och Rebecca Wolff.

----------------------

Årets Västmanlandstipendium blev i år 2 stipendier! De gick till Anna Törrönen och Marcus Ivarsson, som var hos oss under två olika arbetsperioder under våren. Deras entusiasm gick inte att ta miste på! De arbetade oerhört intensivt med både teknikexperiment, texter och bokprojekt. Marcus dragspelsbok visade han senare under sommaren, när han ställde ut på Stenhuset i Surahammar. Annas bok hoppas jag att vi kommer att få se senare under året, när hon färdigställd den. De är båda varmt välkomna tillbaka till GG! 

----------------------

Den 17-18:e april 2015 framförde jag en version av "med arbetsbordet som scen", som vi tidigare har arrangerat i GG-verkstan - denna gång på den internationella konstmässan för konstnärsdrivna gallerier, SUPERMARKET i Stockholm. Jag flyttade in med mitt arbetsbord i Grafiska Sällskapets monter på mässan under några timmar. Där framförde jag bland annat ett antal textkompositioner, som alla bygger på  t r e   s m å   o r d, men i olika rytmer med högst 3x3=9 upprepade tecken efter varandra. Nästa tillfälle till "arbetsbordet som scen" blir årets Oktoberseminarium. Mer om detta senare.

 -------------------------

Verksamheten i GG under 2014

År 2014 har varit det mest intensiva året hittills, när det gäller gästkonstnärer i verkstan. Bo Ganarp, som tidigare arbetat verkstan under ett par försommarveckor varje år, har nu fått en fast punkt i Uttersberg på Bruket. Där hyr han en lägenhet, för att hädanefter kunna arbeta mer regelbundet i GG-verkstan. Förlaget Chateauxs medlemmar har som tidigare varit återkommande gäster, men inte som representanter för förlaget i fösta hand, utan för att arbeta med egna projekt. Genom Beata Berggren har ett nytt förlag fötts under året, nämligen Korrex förlag, döpt efter GG-verkstans fina korrekturpress! Mats och Thea Wilhelmsson, Maev Lenaghan och Lisa Lee tillhör också de gästkonstnärer som även tidigare arbetat hos oss. Jamie Murphy, som jag träffade på bokmässan i Oxford förra året, kom från Dublin för att arbeta under en februarivecka. Mer om detta nedan. Kasper Nordenström Jung är också ny gästkonstnär för i år. Han tillbringade en vecka under våren i verkstan, vilket resulterade i en serie fina linoleumsnitt. Även för Christer Carlstedt från Örnsköldsvik var GG-verkstan en ny erfarenhet. Han var hos oss under ett par sommarveckor för att arbeta med högtryck i form av borr-gravyrer i plast. Detta gav också ringar på vattnet genom vår nya granne, konstnären Zhang Fangbai ifrån Peking, som har köpt före detta Konsumbutiken alldeles bakom verkstan. Han blev oerhört inspirerad av Christers arbetsmetod! Fangbais entusiasm resulterade i många intensiva arbetspass tillsammans med Lars vid koppartryckspressen, några av de varmaste sommarveckorna.

Förra årets Västmanlandstipendiat, Christine Karlsson, kom under två veckor i maj. Som tidigare elev vid Grafikskolan i Stockholm, hade hon goda tekniska förkunskaper, och kom därför snabbt in i arbetet. Efter två veckor hade hon färdigställt en mapp med en serie bilder och texter, som vi nu har i vårt arkiv. I år delar vi stipendiet i två, som går till Marcus Ivarsson och Anna Törrönen. De har redan bokat in varsin period under våren 2015.

GG.s internationella utbytesprogram, som nu involverar Grafikwerkstatt Dresden, innebär i år att vi tog emot konstnären Kerstin Francke Gneuss under augusti månad. Hennes Sverigevistelse inleddes med en vecka i Litografiska Akademien i Tidaholm, som tillsammans med Skövde Konstgrafiska Verkstad var värd för nätverket ENDEGRAS årliga veckoseminarium. Även jag reste ner dit, för att delta i de pågående diskussionerna om ett utvidgat utbyte mellan samtliga verkstäder som är knutna till nätverket, inom ramen för ett EU-finansierat kulturprojekt. Intressanta tankegångar, som vi får se vad det kan leda till i framtiden. Under sin vistelse i Uttersberg höll Kerstin i en välbesökt föreläsning i GG-verkstan om sitt konstnärsskap – både om grafik, skulpturer och offentliga verk som hon arbetet med i större skala. Som avslutning på vistelsen visade Galleri Astley ett tiotal bilder av Kerstin i galleriets grafikrum – ett urval svartvita grafiska blad, med motiv från Uttersbergsskogen. Jag kan också nämna att GG:s tidigare utbyte med Graphic Studio Dublin har gett ringar på vattnet under året: Sharon Lee och Lars Wikström, som tillbringade en arbetsperiod var i respektive verkstad 2011 och 2012, hade en gemensam utställning på Graphic Studio Gallery i Dublin i mars i år.

En kall dag i slutet av januari var Lars och jag inbjudna till Meken, Smedjebackens kommuns konsthall, för att hålla i en vidareutbildning och inspirationsworkshop för en grupp lärare. Det blev något av en föreläsning om grafikens mångbottnade och intressanta historia, blandat med praktiska inslag och ett bildspel om vår verksamhet i GG, vilket väckte mycket intresse.

I början av februari representerade jag och Lars GG i den av kommunen arrangerade debatten i kulturhuset Korpen i Skinnskatteberg. Samtliga kulturaktörer i kommunen var inbjudna att delta och anledningen var det pågående arbetet med att utarbeta en regional kulturplan för Västmanland. Vi gjorde vårt bästa för att lyfta frågan om att identifiera bildkonstområdets behov och möjligheter, vilket av någon anledning tycks vara långt ifrån självklart i den regionala debatten om kulturpolitiken.

Supermarket 2014 på Kulturhuset i Stockholm den 14-16:e februari var jag medansvarig arrangör till Grafiska Sällskapets och Grafik i Västs gemensamma monter. Temat var artists’ books och fanzines. I montern visade vi en stor bredd av olika typer av böcker och publikationer. GG-verkstan fanns representerad genom exempel ur Chateauxs utgivning och en serie häften av mig själv.

Lagom till Supermarket kom irländaren Jamie Murphy tillsammans med sin fru Laura till Stockholm, för att sedan fortsätta till Uttersberg tillsammans med oss. Jamie, som driver förlaget Salvage Press, kom till GG-verkstan för att sätta och trycka texten till sin nya bok; ”The rooster, the handmill & the swarm of hornets” – en svensk folksaga, översatt till engelska. Miljön i Uttersberg fungerade perfekt som inramning till boken! som han senare illustrerade med en serie träsnitt. Inbindningen, med tillhörande kassett, gjordes av bokbindaren Tom Duffy i Dublin. En klassisk ”private press-bok”, som nu finns i vårt arkiv.

GG-arkivet fylls på successivt, i och med att gästande konstnärer alltid uppmanas att lämna ett arkivex när de arbetar hos oss, som en form av dokumentation av verksamheten. Ia Holmstrand, ledamot i vår styrelse, och jag själv tillbringade några dagar i början av året med att systematisera och registrera inlämnade blad och böcker. Även tidigare skänkta verk, som vi ibland har till utlottning och försäljning till stöd för föreningens verksamhet, finns nu katalogiserade.

GG:s årsmöte söndagen den 16:e mars präglades tragiskt nog av den fruktansvärda nyheten att Grafikens Hus i Mariefred brann ner till grunden natten mellan lördagen och söndagen. Årsmötet blev en sorgestund, som vi tog tillvara genom att ta ett enhälligt beslut om att erbjuda våra tjänster till Grafikens Hus. Grafikens Hus har under året fortsatt sin verksamhet under en rad olika c/o-adresser, varav GG-verkstan har varit en. Den 14:e juni tog vi i samarbete med Galleri Astley emot FfGK (Föreningen för Grafisk Konst), som tidigare har arrangerat en medlemsdag på Grafikens Hus varje år. Det var ett heldagsprogram, som lockade ovanligt många medlemmar, vilket självklart kändes väldigt bra. Under en augustivecka tog vi i GG också emot 5 stipendiater, som tilldelats årets stipendier ur Ann-Margret Lindells stipendiefond, förvaltad av Grafikens Hus Vänner. Tillsammans med konstnären Jenny Olsson, som varit huvudansvarig för upplägget av de två stipendieveckorna i Grafikens Hus varje år, planerade jag in en fyradagarsworkshop i boktryck/bokbinderi i GG-verkstan. Resten av tiden arbetade stipendiaterna i Konsthögskolans verkstäder i Stockholm.

Under mars månad hade vi tre sinsemellan mycket olika studiebesök. Det första var Sparbanken Mälardalen, som kom till verkstan tillsammans med representanter från sin reklambyrå (Lokomotiv i Stockholm), för att undersöka möjligheterna till ett framtida samarbete med GG och Galleri Astley. Reklamarna återkom senare för att trycka screentryck i galleriets verkstad. Det andra var en grupp elever från Tärna Folkhögskolas utbildning för IT-pegagoger, som tillbringade en eftermiddag i GG-verkstan. Det tredje var länets dåvarande konstkonsulent Linda Wallenberg, som reste runt i regionen med en grupp personer från Konstfrämjandets riksorganisation.

Huvudattraktionen under april var givetvis Brödrostens Dag under Långfredagen. Årets firande präglades i hög grad av att tre irländare anlände redan två dagar i förväg, för att förbereda en dokumentärfilm om evenemanget. Efter flera intensiva arbetsdagar återvände de till Dublin, för att färdigställa filmen, som vi ännu inte har sett…. Premiären lär vara planerad till 3:e april i år – just det: Brödrostens Dag!

Årets Oktoberseminarium gick av stapeln den 5:e oktober, vilket också blev dagen för GG-verkstans 5-årsjubileum. Seminariets tema cirklade även i år kring boken som konstform och boksamlandet som fenomen. Peter Bodén, som driver Antikvariat Hundörat, föreläste om sin egen verksamhet, både som antikvariatsbokhandlare, förläggare och medansvarig för Galleri Örhänget i Stockholm. Därefter visade Lars Nyberg exempel på böcker av konstnären och poeten Börje Sandelin. Sandelin provade på även filmen som medium innan han gick bort 1970, alldeles för tidigt. Filmvisning avslutade därför årets seminarium, som sen övergick i jubileumsfirandet med tårta och ärtsoppa. Tack alla som ville vara med och fira jubilaren! Det blev riktigt trångt i verkstan – fantastiskt roligt!

I mitten av oktober var GG och Galleri Astley inbjudna av dåvarande länskonstkonsulenten Linda Wallenberg att delta i en ”Internationell nätverksträff” i Västerås, med syfte att utbyta erfarenheter med andra aktörer i länet, som redan har eller har ambitioner att bedriva en verksamhet med internationella kontaktytor och utbyten – ett initiativ som är värt all uppbackning. Att bygga nätverk både inom och utom länet, nationellt och internationellt, att diskutera möjligheter och delge varandra sina erfarenheter, är bästa sättet att skapa förutsättningar för ett levande lokalt kulturliv.

Den 24:e oktober hade vi studiebesök av en grupp ifrån Sala kommun, som arbetar med en förstudie om vad de kallar mobil konstpedagogik, på initiativ av JohannaByström Sims vid Aguélimuseet. Gruppen bestod av Linda Svalby, Kungsängsgymnasiet, Sonia Ersryd, Åkraskolan, Benny Wetterberg, Kulturskolan Sala, Petra Jablonski, Kulturutvecklare i Sala kommun och Staffan Bergman, Kulturskolan Skinnskatteberg. Till oss kom de för att få höra mer om hur vi har arbetat inom ramen för "Skapande skola", i samarbete med Galleri Astley. 

I november besökte jag Small Publishers Fair i London, vilket var väldigt inspirerande – en  spännande mässa för udda bokutgivning, med en imponerande bredd, inom ramen för vad vi brukar kalla artists books eller independent publishing. Resan gav kontakter, som definitivt kommer att ge ringar på vattnet under kommande verksamhetsår…. 

I höstas fick GG en inbjudan, genom Johan Poussette, verksamhetsledare för Iaspisprogrammet, att delta i IASPIS seminarium om internationell residenceverksamhet i Stockholm den 13:e november. Jag själv och Lisa Lee från Peking, som just är i färd med att starta upp en ny verksamhet i London, åkte dit som GG:s representanter. Det var en oerhört intressant eftermiddag, med föreläsare från den holländska paraplyorganisationen TransArtists, som berättade om sina medlemmars verksamheter. Vi fick också ta del av europeiska kommissionens samarbete kring residencefrågor, som kommer att resultera i en publikation med namnet ”OMC Policy Handbook on Residences”. Eftermiddagen avslutades med en öppen diskussion, där alla fick möjlighet att ta del av varandras erfarenheter.

Den 26-27:e november var jag inbjuden att delta i ett Utbildningsdygn på Konstmuseet i Västerås, i regi av Kulturutveckling konst, Landstinget Västmanland, Västerås konstmuseum och konstkonsulent-verksamheterna i Sörmland, Uppsala och Örebro län. Temat var ”hur man kommunicerar sin verksam-het och skapar engagemang och deltagande lokalt, regionalt och internationellt”.  Min roll var att dag två framföra en ”reflektion” kring utbildningsdygnets ambitiösa och gedigna program, som innehöll föreläsningar, workshops, performance och paneldebatt med inbjudna representanter för media. Två mycket intressanta inslag var föreläsningarna om Akvarellmuseet på Tjörn och Mänttä Art Festival i Finland, som båda är fantastiska exempel på aktiva och framgångsrika konstplattformar i glesbygd, som samtidigt har internationell prägel.

Och med detta närmade vi oss slutet av ett intensivt verksamhetsår, som vid sidan av GG:s aktiviteter för vår egen del också har inneburit flera resor i Sverige och utomlands, juryutställningar som Vårsalongen i Stockholm och Grafiktriennalen i Uppsala, mässor i London och Peking, andra utställningsprojekt, skissuppdrag, föreläsning och undervisning på konstskolor i Stockholm och Göteborg bland annat…och inte minst, för Lars del, ett omfattande förberedelsearbete inför sommarens Nobelutställning på Galleri Astley!

GG-året avslutade vi traditionsenligt med Glögg och Jul-tryck i verkstan, söndagen den 4:e advent. Den hårdaste vinterkölden hade ännu inte slagit till, men marken utanför var täckt av ett tunt lager snö och trädens grenverk var vackert frostvita mot den svarta skogen, så julstämningens magi infann sig definitivt även detta år.

Ett stort tack för det gångna året till vår entusiastiska styrelse, till Galleri Astley och till alla andra som stött oss och på olika sätt medverkat till GG-verkstans verksamhet. Ett särskilt tack till Linda Wallenberg för ett gott samarbete under de gångna åren. Linda lämnar tyvärr sin tjänst som konstkonsulent i Västmanland i och med detta verksamhetsår, men hon lämnar inte Västmanland…

Ett riktigt gott, inspirerande och extra kreativt nytt år önskar vi er alla.
Med varma hälsningar från mig och Lars.
Vi ses 2015!

Lina Nordenström

 

 

Lägesrapport 2014-10-05

Söndagen den 5e oktober var det inte bara Oktoberseminarium i GG-verkstan - vi firade också verkstans 5-årsjubileum och det var proppfullt med folk i verkstan som ville vara med och fira!

Här nedan kan du läsa det tal som jag höll, dagen till ära:

 

Jubileumstal av Lina Nordenström   5 oktober 2014

Grafikverkstans tradition att arrangera ett seminarium första söndagen i oktober varje år, sammanfaller med Astley Nyhléns födelsedag och alltså även GG:s födelsedag, eftersom vi invigde verkstan i samband med vårt första Oktoberseminarium till Astley Nyhléns Minne. Det gör vi för att det var Astleys otroligt smittande entusiasm och starka engagemang som förde oss och våra styrelsemedlemmar hit.

Jag blev kontaktad av Astley Nyhlén 1996. Han hade sett en utställning med mina böcker på Galleri Svenska Bilder i Stockholm och det råkade sammanfalla med att Bokbindarmästarföreningen var inbjuden till Galleri Astley, för att arrangera en utställning i museet. Astley insåg att här fanns en koppling – en konstnär som arbetar i bokform, med boken som objekt.
”- Intressant! tyckte han – henne bjuder jag in! ”
Inte för att jag var bokbindare, inte för att jag passade som handen i handsken i sammanhanget, utan sannolikt för att jag INTE passade in på något självklart sätt. För att jag hade en annan bakgrund. Och just det är en inställning som jag tror var typisk för Astley. För honom var nyfikenheten på det okända och upptäckarglädjen vägledande.

Björn Springfeldt har berättat att han vid ett tillfälle presenterade ett antal konstnärskap för Astley, som tänkbara framtida utställare. Astley utbrast:
- Vad intressant! jag känner inte till en enda av dem!
Typiskt Astley. Han sökte alltid nya erfarenheter, nya synsätt. Astley var en stark förebild när det gäller att INTE välja den enklaste vägen, att inte förlita sig på ”erkända sanningar”, utan att istället söka oväntade kopplingar.

Som konstnär har jag själv cirklat kring uttryck som rör sig i gränslandet mellan ord och bild, mellan det läsbara och det icke läsbara. Att bygga broar mellan discipliner är något som alltid har känts viktigt. Som jag ser det är grafiken i sig en konstform som bär inom sig den bredden och möjligheterna till gränsöverskridande arbeten. Att vi i GG nu även har poeter och inte bara bildkonstnärer, som återkommande gäster, känns därför väldigt bra! Astley började som bokhandlare, och som hängiven gallerist gav han utrymme inte bara för bild-, utan även för bokkonst. Jag hoppas och tror att Astley i sin himmel ser oss just nu. Jag hoppas att han uppskattar vad vi gör i det godsmagasin, som han själv hade så många planer för, och den verksamhet som vi nu bedriver i GG.

Nu är det dags för en liten summering av de 5 år som gått:

Vi har haft en lång rad gästkonstnärer som kommit och gått: Mats Wilhelmsson, Stockholm, Jim Berggren, Mölndal, Christer Carlstedt, Örnsköldsvik, Maev Lenaghan, Galway, Sharon Lee, London, Kath van Uytrecht, London, Lisa Lee, Kina, Kunle Adiemi, Nigeria, Bo Ganarp, Stockholm (Bo hyr numera en egen lägenhet i en av bruksarbetarlängorna) Peter Thörneby/Beata Berggren/Martin Högström, Stockholm .... Beata och Martin tillhör de som har blivit flitiga återvändare.
Till de återkommande gästkonstnärerna hör också Amanda och Oscar Nilsson, två mycket kreativa ungdomar som är fritidsboende i Tomasbo.
En viktig sida av vårt samarbete med Galleri Astley är att våra olika kontaktnät överlappar varandra på ett fruktbart sätt: en del av deras utställare har vi bjudit in till verkstan för att arbeta eller hålla i en workshop, samtidigt som en del av våra kollegor och gästkonstnärer har bjudits in för att ställa ut på galleriet. Vi har två olika artist-in-residence-program. Hittills har vi delat ut två Västmanlandsstipendier, det första gick till Emma Mohlin, det andra till Christine Karlsson. Vi har också tagit emot en elev från Västerås Konstskola, Jacob Hubertus, som var hos oss förra hösten under en stipendievecka.
Inom ramen för det internationella programmet har vi haft två gästkonstnärer, den första var Sharon Lee från London, den andra var nu i sommar Kerstin Franke-Gneuss från Dresden. Hennes bilder kan ni just nu se i Galleri Astleys grafikrum.
Residence-programmen och elevstipendiet är sånt som vi kunnat genomföra tack vare medfinansiering genom Landstinget Västmanland – mycket tack vare en engagerad länskonstkonsulent, som heter Linda Wallenberg.

Vi har också arrangerat utbildning för två konstnärer från Kenya, som var i Uttersberg under två sommarveckor för tre år sedan, under ledning av Ann-Christine Källström och Mats Wilhelmsson. Nu i sommar har Lars introducerat vår nya granne, konstnären Zhang Fangbai i torrnål, och även hållit i workshops för hela hans familj. Allt tyder på att även Fangbai kommer att bli en flitig gästkonstnär i GG!

När det gäller våra fortsatta internationella kontakter, så ingår vi numera i ett nätverk av grafikverkstäder runt om i Europa, som heter Endegra (European Network for Development and Education within Graphic Arts). Det ska bli mycket spännande att se vad det kan ge, när det gäller framtida utbyten.

Vi har också haft en lång rad endagsworkshops i olika tekniker under åren, som hållits av konstnärer med olika inriktning: boktryck, torrnålsgravyr, bokbinderi, plastografi, träsnitt, collografi, polyesterlitografi … Under flera år hade vi också, vad vi kallade Öppen Verkstad en gång i månaden, som var öppen för vem som helst som var intresserad av att lära sig mer om grafik.

Och slutligen: vi har årligen arrangerat vad vi kallar Oktoberseminariet till Astley Nyhléns minne, med olika inriktning och karaktär varje år. Sist men inte minst måste jag självklart också nämna vårt traditionsenliga firande av Brödrostens Dag, som har varit förbluffande välbesökt varje år.

Det som vi på så kort tid (jag tänker framför allt på de 2-3 första årens uppbyggnadsskede) med gemensamma krafter lyckats åstadkomma, känns fortfarande nästan som en sannsaga. För otrolig för att vara sann! Tack vare ett oerhört positivt mottagande i byn och av Galleri Astley, tack vare er som sitter här - allas stöd och bidrag i form av donationer och arbetsinsatser – i stort som i smått – och tack vare vår entusiastiska styrelse och det betydelsefulla samarbetet med galleriet, har vi i dag denna fantastiska verkstad, som blivit en ovärderlig tillgång både för oss och för allt fler konstnärer (och poeter!) från när och fjärran.
Men också – hoppas vi – en tillgång för Uttersberg.

TACK / Lina Nordenström

 

Lägesrapport 2014-09-04

Augusti blev en riktigt häktisk månad för oss i GG. Vi deltog i det årliga Endegra-seminariet, som i år arrangerades av Skaraborgs konstgrafiska verkstad i Skövde, i samarbete med Litografiska Akademien i Tidaholm. En intressant vecka, som avslutades med diskussioner om ett fortsatt samarbetsprojekt verkstäderna emellan, som går under arbetsnamnet "Journeymans walk". Idén bygger på att vi tillsammans ska hitta former för ett kunskapsutbyte, genom att arrangera handledda arbetsperioder i varandras verkstäder, avsedda för konstnärer som är intresserade av att fördjupa sina kunskaper i någon viss teknik.

Endegra

Med mig hem ifrån Tidaholm hade jag Kerstin Franke-Gneuss, som varit årets internationella AIR-konstnär i GG-verkstan. Hon kom hit inom ramen för det utbytesprogram som vi initierat mellan GG och Grafikwerkstatt Dresden, där hon brukar arbeta. Det har vi möjlighet till tack vare medfinansiering av Landstinget Västmanland. Vi arrangerade också en välbesökt  "konstnärspresentation" lördagen den 23:e augusti, då Kerstin visade och berättade om sin grafik och om de offentliga skulpturer av henne som finns i Dresden och andra tyska städer. Galleri Astley ställde sedan ut något av det som Kerstin arbetet med under sin tid i GG-verkstan, i sitt Grafikrum. 

Kerstin trycker

I mitten av augusti hade vi också en grupp studenter - årets Lindellstipendiater - från landets alla högskolor här i verkstan. Tidigare år har det arrangerats en tvåveckors workshop i Grafikens Hus, genom Ann-Margret Lindells stipendiefond, men i år erbjöd Konsthögskolan i Stockholm och vi i GG-verkstan tillgång till våra verkstäder som en del i Grafikens Hus c/o-verksamhet. Jenny Olsson från Konsthögskolan och jag från GG ansvarade tillsammans för kursens upplägg. En liten slututställning av vad de arbetat med arrangerade vi tillsammans i i Grafikens Hus tillfälliga lokaler i Mariefred.

Lindellstipendiaterna 2014

Lägesrapport 2014-06-16

Våren och sommaren är den mest aktiva perioden under GG-året. I maj hade vi Västmanlandstipendiaten Christine Karlsson här under två veckor. Hon arbetade med både djuptryck och boktryck och hann med att sammanställa en liten mapp, som hon kallade "Delicate teachings".

mapp

Veckan efter hade vi besök av en ny gästkonstnär - Kasper Nordenström Jung - som vi hoppas att vi kommer att få se mer av här i Uttersberg. Veckans arbete resulterade i en rad små, utsökta monotypier, torrålsgravyrer och linoleumsnitt.
Beata Berggren och Martin Högström, som redan är väletablerade gästkonstnärer i GG-verkstan genom sitt arbete med förlaget Chateaux, var också här under en försommarvecka, för att arbeta med egna projekt. Lyckligtvis sammanföll det med Föreningen för Grafisk Konsts medlemsdag, vilket gjorde att de fick tillfälle att presentera sig själva och sitt arbete för föreningens medlemmar.

                                                                          Lina Nordenström

Lägesrapport 2014-04-25

Nu när vi har hunnit hämta oss lite efter Brödrostens Dag, som i år firades med pompa och ståt långfredagen den 18:e april, ska jag uppdatera lägesrapporten något. I år öppnade vi portarna till verkstan redan klockan 13.00, eftersom det irländska filmteamet, som kommit hit ifrån Dublin, behövde extra mycket tid för sin dokumentation av högtiden. Filmen kommer givetvis att läggas ut på nätet så småningom, så vi får väl se vart firandet tar vägen nästa år - kanske på nån annan plats på jorden? 350 papptallrikar gick åt under eftermiddagen och över 7 meter formbröd, så alla rekord slogs med "hästlängder".

affisch

Samma helg var det Konstrundor runt om i Västmanland och i södra Darlana, där jag själv deltog genom att ställa ut på Barken Bokstuga, ett kombinerat antikvariat/bokhandel/galleri, som ligger i Söderbärke. Ett intressant ställe, som har alla möjligheter att utvecklas till ett forum för "konst i boklig anda" - där bild och ord kan mötas, utbytas eller sam-språkas (?).
I övrigt har vi flera Londonresor på agendan under våren, eftersom Lars deltar i Original Print Fair i april, genom Royal Society, där han också ska föreläsa om sin grafik i samband med deras årsmöte på Bankside Gallery i juni.
Och under sommaren kommer vi att ha ett flertal gästkonstnärer på besök under olika perioder, men detta kan jag berätta merom senare.

                                                                                                       Lina Nordenström

Lägesrapport 2014-02-23
Året har börjat bra med många spännande projekt i sikte. I förra veckan var Jamie Murphy och hans fru Laura gästkonstnärer i GG-verkstan, för att arbeta på ett gemensamt bokprojekt, en svensk folksaga, som de hittat i engelsk översättning: "Tuppen, kvarnen och de ilskna bålgetingarna". Texten hann de trycka klart, men den ska kompletteras med illustrationer i träsnitt, som Jamie kommer att trycka när de är tillbaka i Dublin. Det var fantastiskt roligt att få hit en riktigt professionell boktryckare, som Jamie, så han är varmt välkommen tillbaka - med sin fru Laura. Nästa gång de kommer har de förhoppningsvis med sig en liten plutt - nästa generations boktryckare! Jamie undervisar också i typografi och boktryck på NCAD i Dublin (National College of Art and Design).

Jamie gästkonstnär

 

Lägesrapport 2013-11-22
Det har varit en intensiv höst med många besök i verkstan. Jim Berggren har varit här och tryckt bilderna i sin nya bok Lunar Manual, som han gör tillsammans med poeten Ragnar Strömberg från Göteborg. Och han kommer snart tillbaka för att vi tillsammans ska trycka texten till omslaget på boken, som har release på Galleri Thomasen i Göteborg den 6 december. 

Lars och jag har också hunnit med en vända till London, där vi besökte en utställning på London Printstudio Gallery, där några av mina boktryckta häften fanns med (se bilderna på hemsidans öppningssida). Jag hann också med att besöka Fine Press Book Fair i Oxford, vilket var väldigt inspirerande och intressant. Bankside Gallery är numera en av våra självklara mål i London, eftersom Lars har blad till försäljning där - såsom medlem i Royal Society for Printmakers.

Hela gänget från förlaget Chateaux har varit i GG-verkstan igen och tryckt två nya böcker i Turkosa Serien, en av Marie Silkeberg och en av Sue Tompkins från Skottland. Även de har release den 6:e december. 

Jacob Hubertus från Västerås konstskola har varit här under en intensiv novembervecka, med mycket bildprat och diskussioner om konsten och livet - tryckande och tecknande och tittande... Ska bli spännande att se vad Jacob tar sig an härnäst! Till våren blir det avgångsutställning på Västerås Konstmuseum, som vi självklart ska åka och titta på. Här nedan ser ni en av Jacobs torrnålsgravyrer, som han tryckte hos oss.

                                                         Lina Nordenström

porträtt

Lägesrapport 2013-10-13
Mycket har hänt sedan i våras. Sommarens höjdpunkt var ett seminarium i Grafikwerkstatt i Dresden, i det informella nätverket Endegras regi, där jag medverkade. Endegra är ett nätverk för samarbeten och utbyten mellan grafikverkstäder runt om i Europa, där GG-verkstan nu ingår. Grafikwerkstatt är en fantastiskt välutrustad verkstad, inte minst när det gäller boktryck, och de har dessutom förmånen att driva verksamheten med tre anställda tryckare. Vi gjorde också studiebesök på Typostudio, vilket är ett unikt ställe för boktryck i Dresden, där de har en oöverskådlig mängd matriser för olika typsnitt och dessutom sättmaskiner för monotype, som är i bruk.

Vi har också fått tillfälle att knyta närmre kontakt med Christer Carlstedt, som ansvarar för boktrycksverkstan i Örnsköldsviks Konstgrafiska verkstad, tack vare att jag och Lars ställer ut på deras Galleri Lokomotiv nu i oktober. Dessutom tilldelades Christer Carlstedt årets stipendium från Nils G Stenqvists Minnesfond, med utställning på Galleri Astley här i Uttersberg, vilket innebar att han också besökte GG-verkstan i samband med årets Oktoberseminarium, som sammanföll med vernissagen. Att Jim Berggren dessutom var gästkonstnär i verkstan under den här perioden, för att trycka färdigt en bok, som han gör tillsammans med författaren Ragnar Strömberg, förstärkte intensiteten under årets Oktoberseminarium ytterligare. Seminariet var det andra i en rad seminarier med bokkonst som tema. I år kallade vi det för "med arbetsbordet som scen" - ett tema, eller ska vi säga format, som vi definitivt kommer att vidareutveckla. Inbjudna i år var redaktörerna bakom det nystartade förlaget Chateaux, Beata Berggren, Martin Högström och Peter Thörneby, som blivit återkommande gästkonstnärer i GG-verkstan.

                                                                              Lina Nordenström

---------------------------------------------------------------------------

Lägesrapport 2013-05-08
Vi har fått tillökt: En vacker liten Krausepress pryder nu vår verkstad! Den kommer ifrån KKV i Nacka, där man nu ska minska ner grafikavdelningen drastiskt, så pressen behövde ett nytt hem. Den blir ett ypperligt komplement till den Västervkspress och Domeijpress som vi har sedan tidigare. Tryckbädden är 65 x 115 cm. Med lite smörj, klapp och kärlek hoppas vi att den kommer att trivas hos oss, och vi med den.

                                                                                Lina Nordenström

-------------------------------------------------------------------------

Lägesrapport 2013-04-13
Vintern dröjer kvar.... extra länge i Uttersberg... men nu planerar vi för fullt inför våren. Redan i slutet av mars/början av april hade vi vår första gästkonstnär för året i verkstan: Lisa Lee från Peking. Hon har arbetat hos oss tidigare och kommer säkert igen. Eftersom hon numera studerar på Royal College of Art i London har hon inte längre så långt till GG-verkstan (allting är relativt....). De två första veckorna i maj kommer 2012 års Västmanlandsstipendiat hit och arbetar - Emma Mohlin heter hon. Och de två första veckorna i juni kommer Bo Ganarp hit igen för en arbetsperiod. Dessemellan kommer vi att ha besök av bokförlaget Chateaux i två olika omgångar. De ska  trycka bokomslag till två nya böcker. Själv ska jag visa böcker och boktryck och andra bilder på Länsmansgården i Österåker under maj månad. Men innan dess ska vi till London i slutet av april, för att titta på Original Print Fair och besöka Bankside Gallery, som drivs av Royal Society of Painters and Printmakers, där Lars just valts in som medlem. Jukka Vänttinen, som ställer ut på Galleri Astley under sommaren, kommer att ha en demonstration i GG-verkstan söndagen den 9:e juni, samma dag som det är vernissage. Mer om detta under "Kurser/workshops".

                                                                        Lina Nordenström

-----------------------------------------------------------------------------
Lägesrapport 2012-11-20

Efter en intensiv höst, som för mig och Lars till största delen upptagits av en "utställningsturné" i Örebro, Västerås, Skene, Ekerö och Dublin (i ovan nämnda ordning), närmar vi oss nu årets slut. Under hösten har vi också visat nya blad från GG-verkstan i en samlingsutställning i Galleri Astleys museum, där även GG:s irländska stipendiat Sharon Lee var representerad med en serie grafiska blad. 
Västmanlandsstipendiet, som skulle ha inneburit två veckors arbete i verkstan under oktober, har skjutits på framtiden. I gengäld har vi haft besök av en annan gästkonstnär, utbildad på Bergens Konsthögskola i Norge, men hemmahörande i Strömstad: Miriam Ekeholt. Hon har hyrt in sig i en av Galleri Astleys lägenheter under en månad och även gästat oss i GG-verkstan. I bästa fall får vi snart se henne i Uttersberg igen! 
Höstens Öppna Verkstads-helger har varit välbesökta, och nu närmar vi oss årets sista Öppen Verkstad. Den går av stapeln 15-16 december, vilket sammanfaller med 3:e advent, så vi kommer självklart att traditionsenligt bjuda på glögg och pepparkakor under söndagen.
Lina Nordenström
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lägesrapport 2012-08-20
Gästkonstnär i verkstan under juli-augusti är Sharon Lee från Graphic Studio Dublin. Hon är deras stipendiat hos oss, inom ramen för det utbytesprogram som GG inlett med Graphic Studio. Detta har vi kunnat göra tack vare medfinansiering av Länsstyrelsen och Landstinget i Västmanlands län. Sharon höll tillsammans med GG:s stipendiat, Lars Wikström, ett föredrag om sin konst den 5:e augusti. Vi diskuterade då vad det kan innebära att vara gästkonstnär, vilka utmaningar man ställs inför och vad det kan ge - både på ett konstnärligt och personligt plan. Dagen efter höll Sharon en endagsworkshop, då hon introducerade en form av polyesterplåtar för litografiskt tryck. Möjligheten att använda ett digitalt underlag, samtidigt som man kan arbeta direkt på plåten, gör dem väldigt användbara.
I övrigt fortsätter verksamheten med Öppen Verkstad en gång i månaden och det känns väldigt roligt att det blir allt fler som återkommer månad efter månad, för att att arbeta med sina bilder. Stor arbetsglädje och trevlig samvaro, med samtal om både grafik och annan konst!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lägesrapport 2012-06-01
Under april-maj ställde GG ut grafik inom ramen för Temporarts utställningsverksamhet med internationellt fokus i Västerås. I gatuplan i köpcentret Sigma kunde man se verk av konstnärer från Nigeria, Kenya, Sydafrika, Irland och Kina. Alla har de arbetat i GG-verkstan sedan starten i oktober 2009.
Fredagen den 25 maj hade vi besök ifrån Polen. Åtta studenter och två av deras lärare på högskolan i Wroslaw var i Uttersberg hela dagen för att besöka Galleri Astley och för att vara med om en eftermiddagsworkshop i boktryck i GG-verkstan.
Nu ser vi i GG fram emot att få ta emot våra gästkonstnärer under sommaren och hösten. Bo Ganarp kommer att vara här och arbeta under 2 veckor i början av juni. Den 18:e juli anländer vår stipendiat ifrån Irland, Sharon Lee, som stannar hos oss i 6 veckor. I oktober ska Västmanlandsstipendiaten Maria Sewerin vara här och arbeta under två veckor.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lägesrapport 2012-01-08
Nu firar GG-verkstan nytt år för tredje gången. Ofattbart att tiden går så fort! Under 2012 kommer vi att genomföra två olika artist-in-residence-program. Det ena är ett utbytesprogram med Graphic Studio Dublin, som vi inledde förra året med att Lars Wikström arbetade hos dem under sommaren, men nu är det GG:s tur att ta emot en irländsk konstnär. Det andra är en 2-veckors stipendievistelse i GG för en västmanländsk konstnär, som kommer att utlysas under våren.
Boka redan nu in årsmötet, som kommer att hållas i verkstan lördagen den 24 mars. Kallelse skickas ut separat. Samma dag bjuder Galleri Astley in GG:s medlemmar till en förhandsvernissage. Samling kl. 13.00 i stationshuset, där Gunnar Brusewitz ställer ut. I Grafikrummet visar de en utställning med grafik av Siv Johansson - både egna bilder och blad av konstnärer som hon samarbetat med som tryckare. Senare under våren kommer hon också att hålla i en workshop i GG-verkstan.
Som vanligt kommer vi att ha vad vi kallar Öppen Verkstad en helg i månaden, vilket lockar allt fler till Uttersberg. Läs mer om detta under Aktiviteter.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lägesrapport 2011-01-24


Verkstadsdelen av Godsmagasinet invigdes av Västmanlands läns landshövding
Ingemar Skogö den 10:e oktober 2009. I samband med detta arrangerade vi i
samarbete med Galleri Astley också ett välbesökt seminarium om konstgrafik.
Då var innertaket lagt och färdigisolerat, nya glasdörrar installerade, elen var
indragen och det mesta av tryckeriutrustningen var på plats.

Under första halvåret trimmades pressarna in och den praktiska verkstadsord-
ningen förbättrades successivt, bland annat tack vare ett antal egna kurser och
workshops med gästande konstnärer (se nedan). Boktrycksdelen kompletterades
och byggdes ut, i och med en donation av sätterimateriel från Edita Aros
Tryckeri i Västerås. Under 2010 har vi tagit emot ett flertal besök från
Konstföreningar, skolelever (Skapande Skola) och lärargrupper. En helg i
månaden har vi också haft s.k. Öppen Verkstad, för att erbjuda allmänheten
möjlighet att besöka och/eller arbeta i verkstaden under handledning.

Isoleringen av verkstadsgolvet förbereddes under sommaren och slutfördes
av Krylbo Isolering under september månad. Då inleddes även renovering
och ombyggnad av intilliggande smårum till gästateljé/vilorum, pentry, dusch
och toalett. En mellanvägg flyttades, väggar och golv i det blivande pentryt
isolerades och väggar till toalett- och duschrum byggdes. Indragning av vatten
och avlopp förbereddes under oktober månad. Pentry och duschrum utrustades.
Våtbänk installerades i grafikverkstaden och installation av dragskåp med
fläktutsug förbereddes.

I slutet av november färdigställdes och inreddes gästateljén och pentryt. I
början av december färdigställdes även installationen av el, vatten och avlopp.
Installationen av fläkt och utsug slutfördes.

Under sommaren/hösten genomförde vi samtidigt ett antal workshops i
verkstaden (se bilaga). Från mitten av december till mitten av januari 2011
gästades verkstaden av tre irländska konstnärer (se nedan) från Graphic
Studio i Dublin. Just nu är ett utbytesprogram mellan Graphic Studio och
GRAFIKVERKSTAN GODSMAGASINET på väg att ta form.